DOTAZNÍK DS

Vážení rodiče mladších dětí, 

budeme rádi, když si najdete čas a vyplníte nám dotazník týkající se připravované DĚTSKÉ SKUPINY.   I Vy se tak můžete zapojit do přípravy nové součásti naší organizace.

Děkujeme.

VÝSLEDKY ZÁPISU PRO ŠKOLNÍ ROK 2024/2025

Základní škola, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Brantice, Brantice 252, okres Bruntál, příspěvková organizace rozhodla svým ředitelem podle ustanovení § 23, § 46, § 165, odst. 2, písm. e) zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, následovně:

Žadatelé s níže uvedeným registračním číslem jsou přijati k základnímu vzdělávání od školního roku 2024/2025 v základní škole, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Brantice, Brantice 252, okres Bruntál, příspěvková organizace.

Málotřídky se nesmí účastnit dohodovacího řízení a čelí nejistotám v dalším financování

V minulém týdnu měla již většina škol v republice k dispozici definitivní mzdové rozpočty od svých krajských úřadů a ředitelé tak mohli začít propočítávat své požadavky pro zahájení dohodovacího řízení. V tom totiž mohou získat peníze, které ministerstvo školství dodatečně poskytlo na dorovnání zrušených nepedagogických míst na školách, kde by se jinak muselo propouštět.

Školy ale od krajů dostávají různé signály o nárocích, které musejí pro doplnění rozpočtu podle úředníků splnit. Ředitelům škol tak např. bylo v některých krajích (Moravskoslezský, Olomoucký,) sděleno, že dohodovacího řízení se mohou zúčastnit jen školy, které přišly alespoň o dva a více úvazků. Pokud přišly o méně, mají chybějící prostředky dorovnat z pedagogických nadtarifů. Jedna z ředitelek malotřídní školy (ředitelé si v této tiskové zprávě nepřejí být jmenováni vzhledem k probíhajícím dohodovacím řízením) píše: "Nedostali jsme přesné informace o tom, při jakém úbytku se můžeme či nemůžeme dohodovacího řízení účastnit. Přišli jsme o 0,7 úvazku a bylo nám naznačeno, že při tomto úbytku se nemá cenu o dohodovací řízení pokoušet." Některé kraje takové informace sice nezveřejnily, v osobní komunikaci s řediteli ale doporučují podobný postup.

V čem je problém? O více než dva úvazky přišly středně velké a velké školy – úměrně k celkovému počtu zaměstnanců. V malotřídních školách pracuje zaměstnanců mnohem méně, jejich funkce se často kombinují (ředitel + učitel, školnice + uklízečka apod.). Celkový objem mzdových prostředků je pak vzhledem k počtu úvazků samozřejmě mnohem nižší. Každý, i desetinový pokles rozpočtených úvazků pak ale může být důvodem, proč si malá škola daného pracovníka už nedokáže udržet. Pokud se ředitel rozhodne doplatit ho z nadtarifů pro pedagogy, připraví se o značnou část peněz, které jsou určeny na neschopenky a práci přesčas všech a odměny pro učitele, jež dorovnávají jejich poměrně nízké tabulkové platy. Právě učitelům se totiž vláda loni zavázala zákonem rozpočtovat 130 procent průměrné mzdy – teď ovšem kraje nutí ředitele škol, aby toto navýšení rozpustili v běžných mzdách svých nepostradatelných zaměstnanců. To je ale vůči učitelům na malých školách nespravedlivé – jejich práce není o nic lehčí, aby měli o několik tisícovek měsíčně v peněžence méně než jejich kolegové z velkých škol. Naopak: učení v třídách s dětmi z různých ročníků klade na učitele mimořádné nároky v přípravě i třídním managementu. Další z ředitelů malotřídní školy dodává: "Nově již nemusíme respektovat limit počtu zaměstnanců a pokud jsme podle platové inventury v souladu s návrhem rozpočtu, nemáme podle našeho krajského úřadu šanci získat další prostředky."

Dalším problémem jsou školy, které mají nižší počet žáků, než stanoví zákonný limit – tam je dorovnání chybějících prostředků na zřizovateli. Ani menší obce, v nichž malotřídky často sídlí, ale s takto rozsáhlými změnami nepočítaly a zdroje pro dodatečné platby budou hledat jen těžko. Už v současné době zřizovatelé navíc do škol investují značné části svých rozpočtů, zvlášť do těchto škol provozovaných tzv."na výjimku". Jen několik dětí tvoří už nyní velký rozdíl ve financování a současným přístupem ministerstvo nůžky ještě více rozevírá. Ředitelka jedné z "výjimkových" škol k tomu dodává: "Na ředitelství školy nám bylo škrtnuto 0,43 obsazeného úvazku a 181 000 Kč. Na ZŠ jsme dostali úvazek 0,14, tzn. denně na úklid a péči o školu 1 hodinu 7 minut. Jen z toho je jasné, že už před škrty musel zřizovatel doplácet na nepedagogy, aby škola mohla fungovat. Celkem jsme přišli o 0,68 úvazku obsazených nepedagogických pozic. To nám už zřizovatel bude moci doplatit stěží."

Škrty ve financování nerozlišují mezi různými typy škol, ale dopady např. v mateřských a základních školách jsou oproti školám středním nesrovnatelné. Ředitelé škol jsou nuceni v první řadě zajistit hygienické a jiné zákonné standardy, což znamená zajistit uklízečky a kuchařky. Až na druhé místo se pak bohužel v potřebnosti dostávají nepedagogičtí zaměstnanci, kteří se starají o administrativu, správu IT apod. Tyto činnosti pak musí zajišťovat na těchto školách sami ředitelé, což znamená další navýšení jejich pracovního vytížení a mnohdy, jako např. u správy IT, se neodborné zásahy odrážejí i na kvalitě jejího fungování, a především zabezpečení.

"U nás v ZŠ jsem já v mnoha funkcích (ředitelka, třídní učitelka, koordinátor ICT, koordinátor ŠVP, výchovný poradce), druhá učitelka (třídní učitelka, učí ještě hodinu předmět spec. ped. péče, metodik prevence, školní knihovník, je také vychovatelkou ranní školní družiny) a vychovatelka ŠD (k odpolední družině navíc učí 10 hodin, je koordinátor EVVO). Věnujeme se logopedii, věnujeme se etické výchově, máme školní parlament, věnujeme se všemu možnému. Navíc odpoledne vedeme kroužky," píše ředitelka další malotřídní školy. U takto kombinovaných úvazků je opravdu znát každý pokles v rozpočtu a není možné jej zastropovat paušálně např. na výše zmíněných dvou úvazcích.

Situace kolem financování vyvolává nejistotu jak mezi potenciálními zájemci o práci, kteří nepovažují práci ve škole za jistou, tak i mezi stávajícími zaměstnanci, kteří se reálně obávají ztráty práce. V nejistotě jsou i rodiče žáků: pokud jsou školy ohroženy takto významnou personální nejistotou, nehrozí dětem, že budou muset začít dojíždět do větší školy? Na to nejsou připraveni ani rodiče žáků četných tradičních malotřídek, ani např. jízdní řády a kapacity veřejné dopravy.

Zdá se, že ministerstvo po svém úspěchu s dodatečným navýšením rozpočtu trochu usnulo na vavřínech. Radost z peněz navíc má poněkud hořkou příchuť pro ty školy, které je potřebují, ale nedosáhnou na ně. Je potřeba jasně definovat a napříč kraji komunikovat rovná a jasná pravidla pro jejich rozdělování. Současné nejasnosti vyvolávají nervozitu a zbytečné pnutí mezi nepedagogickými zaměstnanci a vedením škol a dále pak i mezi řediteli škol a pracovníky krajských úřadů. Vedením škol jsou ale pod tlakem i ze strany pedagogických pracovníků, kteří nesouhlasí s tím, že budou peníze, původně rozpočtované na jejich nadtarify, použity pro nepedagogy.

Dlouhodobě pak česká školská obec čeká na zodpovězení otázky, zda současné likvidační kroky vůči malotřídkám jsou "jen" nedomyšleným vyléváním dítěte i s vaničkou, nebo jde o realizaci promyšlené strategie na výhradní podporu škol středně velkých a velkých. V tom případě by bylo určitě fér, aby pan ministr se svými záměry seznámil alespoň dodatečně všechny, jichž se týkají. Nebo čeká na to, až malotřídky zruší sami zřizovatelé, kteří na jejich dofinancovávání nebudou mít peníze? V tom případě by si ministerstvo umylo ruce nad zrušením spousty vysoce hodnocených inovativních škol, které jsou pro děti z malých obcí unikátní možností vzdělávání bez dojíždění. Zvláště pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami bývají pak právě malotřídky s jejich malými kolektivy poslední šancí na kvalitní a vzdělávání respektující jejich potřeby a možnosti.

Kontakt:

Petra Mazancová, předsedkyně Učitelské platformy

E-mail: petra.mazancova@ucitelskaplatforma.cz

Tel.: 608 448 978

Jana Servusová, členka výkonného výboru
E-mail: jana.servusova@ucitelskaplatforma.cz
Tel. 608 971 286

Jan Kuzebauch, člen výkonného výboru
E-mail: jan.kuzebauch@ucitelskaplatforma.cz
Tel. 608 965 265

Kontakt přímo na ředitele malotřídek:

Sofia Hladíková, ZŠ Kocbeře
E-mail: sofia.hladikova@zskocbere.cz
Tel. 732 744 667

Adam Šimůnek, ZŠ a MŠ Brantice
E-mail: adam.simunek@zsbrantice.cz
Tel. 603 211 350

Učitelská platforma je sdružením dvou tisícovek učitelek a učitelů MŠ, ZŠ, SŠ, ZUŠ a VOŠ. Naší filozofií je vytvářet v českých školách kvalitní a bezpečné vzdělávací prostředí – s tímto cílem podporujeme naše členy, spolupracujeme s jinými organizacemi, informujeme média a jednáme s těmi, kteří rozhodují. Pomáháme učitelům být slyšet!

REZERVACE NA ZÁPIS

Vážení a milí,

příští týden proběhne zápis do 1. ročníku. Pro příjemný průběh celé akce jsme pro Vás připravili rezervační systém.

Těšíme se na Vás <3

REZERVACE NA TŘÍDNÍ SCHŮZKY

NÁVRH ROZPOČTU PRO ROK 2024

Vážení rodiče a přátelé naší organizace,


více jak dva roky pracujeme na naší změně, která obsahuje odklon od učebnic k výstupům. Tato změna nám umožní vzdělávat naše děti a žáky projektově, badatelsky s důrazem na tak potřebnou zpětnou vazbu. Abychom mohli takto učit, museli jsme se proměnit i my. Stálo nás to hodně energie, času a veřejných a obecních financí. 

Proto tak moc prožíváme plánované změny v resortu školství, které nás tlačí k vzdělávání v početných třídách a starými metodami.

Minulý rok došlo ke škrtu ve výši 400 000 000 Kč na pomůcky.

Nyní přijdeme o 4 hodiny týdně, které sloužily pro výuku anglického jazyka. Abychom udrželi současný standard, budeme žádat pomoc od naší obce.

Rozhodli jsme se zapojit do stávky, protože nemáme jinou možnost, jak vyjádřit naše zklamání.

Mrzí nás, že Vám můžeme způsobit komplikace.

Nyní však musíme říct dost!

V naší škole jsme schopni pomoci všem dětem. Daří se nám to hlavně proto, že máme dostatečný počet asistentů pedagoga. A o ty máme od 1. 1. 2025 přijít. Nově budou asistenti pedagoga přiřazováni podle počtu žáků ve škole a počtu žáků s podpůrnými opatřeními. Což povede k tomu, že ze současných 5 asistentů pedagoga budeme mít stěží 2, ale děti a žáci s potřebami v naší organizaci zůstanou nadále.

To je další důvod, proč chceme říct jasné ne.

Dne 27. 11. 2023 budou uzavřeny všechny části naší organizace (ZŠ, MŠ a ŠJ).

Rádi se s Vámi uvidíme na společném setkání v Krnově, kde vyjádříme s ostatními kolegy a občany náš nesouhlas.

Děkujeme za Vaši podporu.

REZERVACE NA TŘÍDNÍ SCHŮZKY

Středa 29. 11. 2023 - 15:00 - 17:00

Čtvrtek 23. 11. 2023 - 15:00 - 18:00

ANGLIČTINA

Pana učitele Konvičku můžete kontaktovat emailem a domluvit se na konzultaci: jaroslav.konvicka@zsbrantice.cz


Zveme Vás na členskou schůzi SRPŠ Brantice

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA POZICI HOSPODÁŘ/KA_ADMINISTRATIVA ZŠ A MŠ 

Hledáme člověka, který potřebuje mít všechno v pořádku. Dle typologie MBTI potřebujeme SJIF nebo SJIT. Upozorňujeme, že se jedná o zástup za nemocenskou.

POZVÁNKA NA AKCI

AKCE PROBĚHNE ZA KAŽDÉHO POČASÍ

JSME ZPĚT

VIDEO PRO VYSTOUPENÍ NA RESTAURANT DAY V BRANTICÍCH

VÝSKLEDKY ZÁPISU DO MŠ

Mateřská škola, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Brantice, Brantice 252, okres Bruntál, příspěvková organizace rozhodla svým ředitelem podle ustanovení § 23, § 46, § 165, odst. 2, písm. e) zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, následovně:

Žadatelé s níže uvedeným registračním číslem jsou přijati k předškolním vzdělávání od školního roku 2023/2024 v mateřské škole, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Brantice, Brantice 252, okres Bruntálu, příspěvková organizace.

PÍSNIČKA NA TANEČNÍ VYSTOUPENÍ

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

VÝSLEDKY ZÁPISU 

DO 1. ROČNÍKU

Základní škola, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Brantice, Brantice 252, okres Bruntál, příspěvková organizace rozhodla svým ředitelem podle ustanovení § 23, § 46, § 165, odst. 2, písm. e) zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, následovně:

Žadatelé s níže uvedeným registračním číslem jsou přijati k základnímu vzdělávání od školního roku 2023/2024 v základní škole, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Brantice, Brantice 252, okres Bruntál, příspěvková organizace.

REZERVACE NA TŘÍDNÍ SCHŮZKY

Od 16:00 proběhne informativní schůzka k Itálii. Berte to prosím v potaz. Žádáme rodiče žáků, kteří jedou do Itálie, aby se nezapisovali od 16:00 do 16:30. Děkujeme

REZEVACE NA ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU

Vážení rodiče,

pro zlepšení průběhu zápisu jsme vytvořili rezervační systém. Zvolte si čas, dle Vašich možností, aby byl zápis i pro Vás na jedničku s hvězdičkou.

ODKAZ NA PÍSNIČKU PRO TANEČNÍ VYSTOUPENÍ

VÝSLEDKY VOLEB DO ŠKOLSKÉ RADY

p. Martina Špirytová 34 %

p. Veronika Vodičková 18 %

p. Jana Říhová 31 %

p. Andrea Bulvasová 16 %

Vítáme do školské rady paní Špirytovou a paní Říhovou.

NÁVRH ROZPOČTU 2023

Vážení rodiče, občane a přátelé školy,

dle zákona 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů§ 28a zveřejňuji návrh rozpočtu pro rok 2023 a střednědobý výhled v letech 2024 - 2025.

ZMĚNA CEN STRAVOVÁNÍ

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

PF 2023

PROSÍME O POMOC S HLEDÁNÍM ZDROJŮ PRO NAŠI MŠ

O záměru vytvořit pro MŠ Brantice multifunkční hřiště v podobě Sluneční soustavy už jistě víte. Máme dobré zprávy. 

Naše školka se dostala do užšího výběru Nadace Proměny. 

Pomůže nám s realizací polytechnického altánu, který ztvární planetu Neptun.

Podmínky podpory jsou následující: Jakmile dosáhneme částky 30 000 Kč, nadace ji zdvojnásobí! Jakmile dosáhneme částky 100 000 Kč, nadace přidá další 20 000 Kč! Za každých dalších 100 000 Kč se předchozí opakuje+20 000 Kč (až do hodnoty 300 000 Kč).

S takovou podporou se hned lépe dýchá a vize planetárního inženýrství na zahradě školky je blíže! 

Co můžete udělat vy? Mluvte o tom. Budeme moc rádi za vaši podporu ve formě dobrého slova. Chcete-li přispět, odkaz najdete níže. Klidně ho sdílejte dál. Najdete tam rovněž více informací:

REZERVACE NA TŘÍDNÍ SCHŮZKY

Vyhlašujeme volby do školské rady. Přihlášku si můžete stáhnout níže.

DĚTI A ŽÁCI Z NAŠÍ ŠKOLY VE ZPRÁVIČKÁCH NA DÉČKU

HLEDÁ SE ŠKOLNÍ PSYCHOLOG

PRVNÍ AKCE SRPŠ VE ŠKOLNÍM ROCE 2022/2023

Úplná uzavírka silnice I/45 - informace o zvýšeném provozu v obci

V termínu od 12.9.2022 - 14.12.2022 bude realizována oprava mostu na silnici 1. třídy č. 45 v Branticích přes Krasovku. Z tohoto důvodu bude úplně uzavřena silnice I/45 v místě mostu a obcí Brantice povede objízdná trasa pro vozidla, proto zde bude výrazně zvýšen provoz. Upozorňujeme občany, zejména rodiče malých dětí, aby dbali zvýšené opatrnosti při pohybu v blízkosti silnice vedoucí obcí a při jejím přecházení.   

HLEDÁME ASISTENTA PEDAGOGA DO MŠ

VYHLÁŠENÍ MIMOŘÁDNÉHO ZÁPISU DO MŠ A ZŠ

ОГОЛОШЕННЯ НАДЗВИЧАЙНОГО ЗАРАХУВАННЯ ДО ДИТЯЧИХ САДКІВ ТА ПОЧАТКОВИХ ШКІЛ

VIDEO NA DOMÁCÍ PŘÍPRAVU :)

REGISTRACE NA TŘÍDNÍ SCHŮZKY


PÁLENÍ ČARODĚJNIC

TĚŠÍME SE NA VÁS

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

HLEDÁ SE ASISTENT PEDAGOGA

Hledáme asistenta/asistentku pedagoga se zkušeností s ADHD. Nástup možný ihned.

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU

ŽÁKOVSKÝ FILM ANGLICKÉHO KLUBU

JEDEME NA LYŽAŘSKÝ KURZ

POZOR ZMĚNA. Z DŮVODU ODSTAVENÍ LANOVÉ SEDAČKY NA KOPŘIVNÉ, JSME BYLI NUCENI ZMĚNIT MÍSTO UBYTOVÁNÍ A KURZU (ZMĚNA JE TUČNĚ):

Místo lyžařského výcviku: Ski Aréna Karlov

Místo ubytování: Hotel Kamzík (https://www.hotelkamzik.cz)

Termín: 21. 3. - 25. 3. 2022 (po - pá)

Odjezd: v pondělí, čas 7:00 - z parkoviště obecního úřadu

Návrat: v pátek, mezi 14:00 - 15:00 čas bude upřesněn - parkoviště obecního úřadu 


NADACE O2 NÁM DAROVALA 

31 520 KČ

Jsme rádi, že se nám letos podařilo uskutečnit několik nových projektů. Naše škola získala grant O2 Chytrá škola (o2chytraskola.cz), který si klade za cíl naučit děti, rodiče i učitele, jak správně využívat technologie a být přitom v bezpečí na internetu. Získané finance využijeme například při výuce informatiky (psanihrave.cz), ale také ke školení o (ne)bezpečí na internetu, které bude zacíleno na rodiče. Virtuální prostor v poslední době nabývá na důležitosti a do budoucna tomu nebude jinak. Snažíme se tedy žáky připravit na 21. století, jak nejlépe to jde. https://o2chytraskola.cz/

PETR - 5. ročník - CHODÍM DO BRANTIC

ADAM - 3. ročník - CHODÍM DO BRANTIC

EMILKA - 1. ročník - CHODÍM DO BRANTIC

ORGANIZACE DOBROVOLNÉHO DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

Vážení rodiče, 

na tlačítkách níže naleznete odkazy pro dobrovolnou distanční výuku, pokud s distanční výukou nesouhlasíte, tak se nepřihlašujte.

Děkuji za pochopení

Mgr. Adam Šimůnek

PONDĚLÍÚTERÝ

Vážení rodiče,
aktuálně v naší škole chybí osm zaměstnanců z jedenácti. Zítra dne 27. 1. 2022 přechází druhý a čtvrtý ročník na distanční výuku. První, třetí a pátý ročník se bude vzdělávat prezenční formou. Ranní družina je v provozu od 6:00. Odpolední družina se ruší. 

V pátek 28. 1. 2022 vyhlašuji pro všechny ročníky ředitelské volno.

V pondělí (31. 1. 2022) a v úterý (1. 2. 2022) proběhne distanční výuka. 

Návrat do prezenční výuky plánuji na středu 2. 2. 2022, kdy proběhne testování všech žáků antigenními testy. Dne 3. 2. 2022 proběhne výuka dle rozvrhu a bude předáváno vysvědčení. V pátek 4. 2. 2022 jsou pololetní prázdniny.


Organizace: 2. a 4. ročník
Dne 27. 1. 2022 od 6:30 do 8:00 je možnost vyzvednutí iPadů a učebních materiálů.
Setkání s třídní učitelkou na teamsech dle domluvy s třídní učitelkou.
V pátek mají žáci ředitelské volno.


Organizace: 1., 3. a 5. ročník

Ve čtvrtek 27. 1. 2022 je ranní družina v provozu od 6:00. Odpolední družina se ruší.

Informace k distanční výuce budou sděleny nejpozději v neděli v 15:00 na webu školy zsbrantice.cz.

V pátek 28. 1. 2022 - vydávání pracovních sešitů, učebnic, iPadů (1., 3. a 5. ročník) a notebooků (5. Ročník). V čase od 7:00 do 14:00.

V pondělí 31. 1. 2022 - výlet do Prahy se ruší, bude domluven náhradní termín.

Obědy během ředitelského volna jsou odhlášeny. Obědy během distanční výuky se budou vydávat přes výdejní okýnko ve školní jídelně. NUTNO PŘIHLÁSIT.

V případě, že budete potřebovat potvrzení pro zaměstnavatele o uzavření školy po dobu ředitelského volna nebo distanční výuky, tak mě kontaktujte emailem adam.simunek@zsbrantice.cz

Věřím, že takto nastavená opatření nám umožní plynulý návrat všech zaměstnanců a žáků do prezenční formy vzdělávání. 

S pozdravem Mgr. Adam Šimůnek


Vážení rodiče,

stále čekáme na zveřejnění dnešního testování. Mám příslib, že výsledky dostaneme nejpozději dnes do 23:00. Stále čekám, aktualizuji zprávy v mobilu i emailu a stále nic. Chápu, že jste zklamaní a naštvaní. Já taky. Proto přicházím s náhradním řešením v případě, že se výsledky nedozvíme do zítřejšího rána, tak se zítra otestujeme antigenními testy. V případě, že s touto variantou nesouhlasíte, tak si prosím nechte Vaše dítě doma. My se s ním spojíme online.

V případě, že by se některá ze tříd dostala do karantény, tak se s ní setkáme zítra v 10:00 na teamsech (odkaz zavěsíme na stránky školy). Setkání na 10:00 je z důvodu abychom stihli rozdistribuovat ipady dětem, které je budou potřebovat. V případě nutnosti ipad Vašemu dítěti zítra zavezu.

Omlouvám se za případné komplikace, stále věřím, že se zítra všichni setkáme v naší škole.

S pozdravem Mgr. Adam Šimůnek

REZERVACE NA ONLINE TŘÍDNÍ SCHŮZKY

Vážení rodiče,

stále čekáme na zveřejnění dnešního testování. Mám příslib, že výsledky dostaneme nejpozději dnes do 23:00. Stále čekám, aktualizuji zprávy v mobilu i emailu a stále nic. Chápu, že jste zklamaní a naštvaní. Já taky. Proto přicházím s náhradním řešením v případě, že se výsledky nedozvíme do zítřejšího rána, tak se zítra otestujeme antigenními testy. V případě, že s touto variantou nesouhlasíte, tak si prosím nechte Vaše dítě doma. My se s ním spojíme online.

V případě, že by se některá ze tříd dostala do karantény, tak se s ní setkáme zítra v 10:00 na teamsech (odkaz zavěsíme na stránky školy). Setkání na 10:00 je z důvodu abychom stihli rozdistribuovat ipady dětem, které je budou potřebovat. V případě nutnosti ipad Vašemu dítěti zítra zavezu.

Omlouvám se za případné komplikace, stále věřím, že se zítra všichni setkáme v naší škole.

S pozdravem Mgr. Adam Šimůnek

Vážení rodiče a milí žáci,

je nám líto, že vám to musíme oznámit, ale výsledky čtvrtečního testování ukázaly pozitivitu jednoho zaměstnance. Ostatní zaměstnanci jsou negativní. Výsledky jsme získali teprve v pátek večer. Z preventivních důvodů jsme tedy nuceni přistoupit k níže uvedeným opatřením.

Jde nám o udržení prezenční formy výuky. Dosud jsme si vedli dobře. Nyní ale potřebujeme vaši podporu.

V pondělí 6. 12. 2021 výuka neproběhne (ředitelské volno). Je ale nutné, abychom se všichni otestovali. Proběhne PCR testování ve všech ročnících a u všech pedagogických i nepedagogických zaměstnanců. Abychom se vyvarovali kontaktu, testování proběhne následovně:

1. ročník 7:30 - boční vchod (testování probíhá v jídelně)

2. a 4. ročník 7:40 - hlavní vchod (testování probíhá ve třídě)

3. a 5. ročník 7:50 - boční vchod (testování probíhá v tělocvičně)

Testování provedeme znovu ve čtvrtek 9. 12. za stejných podmínek.

Pokud budou výsledky z pondělí negativní, v úterý se všichni vrátíme do školy.

Pokud ale dojde k dalšímu záchytu, přejdeme dočasně na distanční výuku.

Prosíme všechny o dodržení předepsaných časů.

Jak bude testování probíhat?

Účast na testování je podmínkou přítomnosti žáka na prezenční výuce. V případě neúčasti přechází žák na distanční výuku po dobu 7 dnů.

Test si žáci budou provádět sami pod dohledem pedagogických pracovníků.

Hygienická opatření a pravidla:

- v prostoru před a ve škole dodržovat rozestupy 2 m

- po dobu pobytu ve škole mít nasazenou roušku

Školní jídelna

- v pondělí si můžete vyzvednou vy nebo vaše dítě oběd ve výdejně MŠ (vstup pouze s rouškou/respirátorem)

- cena obědu je jako při prezenční výuce

S ohledem na ochranu zdraví všech účastníků vzdělávacího procesu (žáci, pedagogičtí i nepedagogičtí zaměstnanci, rodiny a širší rodiny) žádám všechny, aby se zúčastnili pondělního testování. Je to jediná možnost, jak se co nejrychleji vrátit k prezenční formě výuky.

S pozdravem Mgr. Adam ŠimůnekREZERVACE NA ONLINE TŘÍDNÍ SCHŮZKY

OHLÉDNUTÍ ZA 1. ŠKOLNÍM DNEM

VYJÁDŘENÍ K SOUČASNÝM OPATŘENÍM

Vážení rodiče,

vzhledem ke vzniklým situacím, bychom Vás rádi informovali o zákonných povinnostech týkajících se protiepidemiologických opatření provozu naší školy. Nespokojenost s některými opatřeními vnímáme a lidsky ji chápeme. Mnohdy však dochází k nepochopení a dezinterpretaci, proto nám dovolte, abychom Vám jednotlivé body v opatřeních upřesnili:

Testování

"Stanovení povinnosti screeningového testování není v rozporu se zákonem ani ústavním pořádkem, právo na vzdělání není absolutní a lze ho omezit. Toto omezení nepopírá rovný přístup ke vzdělání či jeho samotnou podstatu a smysl. A nejedná se ani o omezení svévolné, neboť sleduje legitimní cíl rozumnými prostředky. Cílem testování je ochrana veřejného zdraví 
a nejde o zbytečné a tím méně o nerozumné opatření. Přičemž je třeba zopakovat, že tímto mimořádným opatřením nedochází k omezení práva na vzdělání."

Význam: Žáci se mohou testovat antigenně (3x v rozmezí 9 dnů), nebo PCR testy (2x v rozmezí 9 dnů). Testování není povinné, ale jeho odmítnutí zapříčiňuje jiná závazná opatření (nošení roušky po celou dobu, zákaz zpěv a cvičení).

Roušky

"Rovněž je třeba zdůraznit, že všichni ostatní žáci - tedy testovaní, očkovaní, po prodělané nemoci v ochranné lhůtě, jsou povinni nosit ochranu dýchacích cest ve společných prostorech školy (chodby, jídelna apod.) a výjimku mají pouze na případy, kdy jsou usazeni ve třídě apod."

"Z povinnosti nosit ochranu dýchacích cest jsou plošně vyjmuty osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra, a kognitivní poruchou nebo se závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu. Dále osoby, které nemohou mít ze závažných zdravotních důvodů nasazen ochranný prostředek dýchacích cest, a jsou schopny tuto skutečnost prokázat lékařským potvrzením; tyto osoby jsou však povinny mít nasazen jiný ochranný prostředek dýchacích cest podle tohoto opatření, který je v lékařském potvrzení specifikován, vyjma případů, kdy je v lékařském potvrzení výslovně uvedeno, že dotyčná osoba nemůže mít nasazen žádný ochranný prostředek dýchacích cest."

Význam: Roušky jsou povinné ve společných prostorách (chodba, jídelna). Výjimku mají žáci, kteří se prokáží lékařským potvrzením.

Legislativa

"Škola je povinna zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví žáků podle § 29 odst. 2 školského zákona. V této souvislosti je třeba upozornit na závěry z rozsudku rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu ze dne 30. 6. 2021, sp. zn. 9 As 264/2020, viz ZDE. Z tohoto rozsudku vyplývá, že škola je rovněž osobou, jejíž práva a povinnosti jsou přímo dotčena krizovým opatřením. Škola je tedy v tomto ohledu ve stejném postavení jako samotní žáci."

Význam: Škola je povinna dodržovat opatření.

V případě nedodržování opatření

"Pokud se žák (resp. jeho zákonný zástupce) odmítne podrobit jak testování, tak i nošení prostředku ochrany dýchacích cest, lze považovat za přiměřený a legitimní důsledek nezbytný pro ochranu veřejného zdraví ostatních spolužáků a zaměstnanců školy neumožnit jeho osobní přítomnost na vzdělávání či poskytování školských služeb po stanovenou dobu."

Význam: V případě nedodržení těchto opatření nebude žák vpuštěn do budovy školy.

Vyjádření školy

Vážení rodiče,

naším jediným cílem je udržet prezenční formu vzdělání. Moc dobře si pamatujeme vývoj minulého školního roku, kdy jsme si začátkem září mysleli, že už je vše za námi, ale již v říjnu přišla vlna přísných omezení a s nimi distanční výuka. Jistě se shodneme na tom, že tato forma vzdělávání není přirozená. Proto Vás žádám, dohlédněte na to, aby Vaše děti dodržovaly současná opatření.

Oficiální zdroj naleznete pod textem.

ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 

Vážení rodiče, milí žáci,

prázdniny utekly jako voda a nový školní rok už začíná klepat na dveře. Určitě doma řešíte kdy, kde a za jakých podmínek odstartujeme nový školní rok.

Nový školní rok zahájíme ve středu 1. 9. 2021 v 8:00 v tělocvičně školy. Po slavnostním zahájení se rozdělíme po třídách tak, abyste měli možnost pohovořit s kamarády, paní učitelkou a paní asistentkou.

Protiepidemiologická opatření:

Testování

Žáci 2. - 5. ročníku se budou testovat ve své třídě v 7:45. Žáci 1. ročníku se budou testovat ve čtvrtek    2. 9. Testování proběhne pomocí PCR testů v rámci spolupráce se společností AESKULAB.

Roušky

Všichni žáci a jejich doprovod budou mít nasazenou roušku. Nošení roušky je vyžadováno ve všech prostorách školy.

Jsme si vědomi, že protiepidemiologická opatření nejsou vždy příjemná, ale věříme, že nám dovolí udržet chod školy v prezenční formě vzdělávání.

Mgr. Adam Šimůnek

ředitel 

ZŠ a MŠ Brantice

PCR TESTOVÁNÍ

Vážení rodiče,

dostali jsme se k možnosti testovat naše žáky moderní metodou PCR testů ze slin. Jedná se o certifikovanou laboratoř AESKULAB. Termín zahájení testování je pátek 28. 5. 2021. V pondělí 21. 6. 2021 se testujeme antigenními testy naposledy.

Proč chceme testovat pomocí PCR?

 • Testování je schválené MŠMT a je rovněž plně hrazené MŠMT.
 • Žáci se díky tomuto přesnějšímu testování budou testovat 1x za 14 dnů.
 • Použitá metoda neobsahuje žádné chemické látky (obsahuje pouze zkumavku a tampónek na sliny).
 • Rodiče dostanou potvrzení o negativním testu, který bude sloužit pro doložení v kroužcích, kadeřnictví atd.

Za jak dlouho se dozvíte výsledek?

 • Výsledek se dozvíte do 24 hodin na Váš email, který jste uvedli v informovaném souhlasu. Cca do 12:00 v sobotu.

Co když mé dítě bude chybět v den testování?

 • Bude testováno znovu antigenními testy. V intervalu jedenkrát týdně do dalšího testování PCR testy.

Důvody pro vyplnění informovaného souhlasu:

 • Vyplnění souhlasu je nutné pro získávání potvrzení o výsledku testu na Váš email.
 • Společnost AEASKULAB musí pracovat se získanými daty dle GDPR.

Termíny testování:

 • 28. 5. 2021
 • 11. 6. 2021
 • 25. 6. 2021

Věříme, že PCR testování nám umožní bezproblémový chod školy, a navíc bude šetrnější a příjemnější pro naše žáky.

S pozdravem

Mgr. Adam Šimůnek

ředitel ZŠ a MŠ Brantice

ONLINE TŘÍDNÍ SCHŮZKY 6. 5. 2021

Třídní schůzky proběhnou přes aplikaci MS Teams. Třídní učitelky Vám zašlou odkaz na Vaši emailovou adresu. Pro účast na třídních schůzkách je nutná rezervace viz. odkazy níže. REZERVACE JE UZAVŘENA

SEZNAM ZAPSANÝCH ŽÁKŮ 

DO 1. ROČNÍKU

Návrat žáků do prezenční výuky od 12. 4. 2021

Vážení rodiče a milí žáci,

od pondělí 12. 4. 2021 se všichni vrátíme bez nutnosti rotace. Žádáme rodiče o vrácení testových sad (testy LEPU medical), tak abychom mohli testovat jednodušší variantou, než nám zajistilo MŠMT. 

Jak bude testování probíhat?

- účast na testování je podmínkou přítomnosti žáka na prezenční výuce

- testování bude probíhat 2x týdně (pondělí a čtvrtek) antigenními testy

- test si žáci budou provádět sami pod dohledem pedagogických pracovníků.

Kdo se nemusí testovat?

- žáci, kteří doloží lékařské potvrzení, že od jejich prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem neuplynulo víc než 90 dnů.

A kterými vchody budou žáci chodit? 

1. ročník 7:30 - boční vchod (testování probíhá v jídelně)

2. a 4. ročník 7:40 - hlavní vchod (testování probíhá v tělocvičně)

3. a 5. ročník 7:50 - boční vchod (testování probíhá v jídelně) 

Žádáme všechny o dodržení předepsaných časů. 

Hygienická opatření a pravidla:

- v prostoru před školou dodržovat rozestupy 2 m

- roušky - zdravotnické, jednorázové (dvě na den)

- zpěv a hudební výchova bude nahrazena jinými aktivitami

- bez tělesné výchovy

- pravidelné větrání tříd

- v případě příznivého počasí bude 3. - 6. hodina probíhat venku 

Školní družina

- zajištěn provoz družiny od 12:00 - 15:30 hodin

- ranní družina bude v provozu pouze v út, st, a pá od 7:00 - 8:00 - bude dodržena homogenita skupin 

Školní jídelna

- obědy si pro Vaše dítě přihlaste elektronicky https://www.strava.cz/Strava/Stravnik/Prihlaseni... nebo na tel. čísle 731 565 226

INFORMACE PRO RODIČE A ŽÁKY

Zápis do 1. ročníku proběhne dne 7. 4. od 6:30 do 16:00. Z epidemiologického hlediska proběhne bez účasti dětí. Přihlášku můžete odevzdat osobně nebo elektronicky (emailem: skola@zsbrantice.cz, datovou schránkou: g36mbur).

Výsledky hodnocení vzdělávání na dálku: 95 % rodičů je spokojených s formou, organizací a úrovní distanční výuky, 95 % rodičů je spokojených s kvalitou komunikace. Za poskytnutí zpětné vazby děkujeme všem rodičům.

Návrat do školy je plánováno na pondělí 12. 4. 2021. Díky naší iniciativy se nám podařilo, že se mohou vrátit všichni naši žáci a to bez nutnosti rotační výuky. To znamená, že bychom se měli setkávat bez přerušení od 12. 4. 2021 až do 30. 6. 2021. Návrat je podmíněn testováním žáků dvakrát týdně. UPOZORNĚNÍ: ZATÍM NEMÁME ŽÁDNÉ OFICIÁLNÍ INFORMACE OHLEDNĚ TYPU, FORMĚ A ORGANIZACI TESTOVÁNÍ

PLÁNY VZDĚLÁVÁNÍ NA DÁLKU


PLÁNY VZDĚLÁVÁNÍ NA DÁLKU

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU

Ředitel Základní školy a Mateřské školy v Branticích oznamuje, že ve středu 7. dubna 2021 bude probíhat zápis do první třídy naší školy.

MŠMT vyhodnotilo aktuální situaci v souvislosti s COVID-19 jako rizikovou. Z tohoto důvodu se letošní zápis do prvního ročníku bude muset obejít bez osobního kontaktu s dětmi. Stejně tomu bylo minulý školní rok. V tomto případě se uskuteční zápis takto:

 • Přihlášku pošlou rodiče elektronicky prostřednictvím datové schránky, jejíž adresa je g36mbur.
 • Přihlášku pošlou rodiče elektronicky prostřednictvím e-mailové adresy: skola@zsbrantice.cz.
 • Přihlášku předají rodiče osobně 7. dubna 2021 v ředitelně školy v čase 6:30 h do 16:00 h.

PLÁNY VZDĚLÁVÁNÍ NA DÁLKU

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU

Ředitel Základní školy a Mateřské školy v Branticích oznamuje, že ve středu 7. dubna 2021 bude probíhat zápis do první třídy naší školy.

MŠMT vyhodnotilo aktuální situaci v souvislosti s COVID-19 jako rizikovou. Z tohoto důvodu se letošní zápis do prvního ročníku bude muset obejít bez osobního kontaktu s dětmi. Stejně tomu bylo minulý školní rok. V tomto případě se uskuteční zápis takto:

 • Přihlášku pošlou rodiče elektronicky prostřednictvím datové schránky, jejíž adresa je g36mbur.
 • Přihlášku pošlou rodiče elektronicky prostřednictvím e-mailové adresy: skola@zsbrantice.cz.
 • Přihlášku předají rodiče osobně 7. dubna 2021 v ředitelně školy v čase 6:30 h do 16:00 h.

PLÁNY VZDĚLÁVÁNÍ NA DÁLKU

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU

Ředitel Základní školy a Mateřské školy v Branticích oznamuje, že ve středu 7. dubna 2021 bude probíhat zápis do první třídy naší školy. 

MŠMT vyhodnotilo aktuální situaci v souvislosti s COVID-19 jako rizikovou. Z tohoto důvodu se letošní zápis do prvního ročníku bude muset obejít bez osobního kontaktu s dětmi. Stejně tomu bylo minulý školní rok. V tomto případě se uskuteční zápis takto:

 • Přihlášku pošlou rodiče elektronicky prostřednictvím datové schránky, jejíž adresa je g36mbur.
 • Přihlášku pošlou rodiče elektronicky prostřednictvím e-mailové adresy: skola@zsbrantice.cz.
 • Přihlášku předají rodiče osobně 7. dubna 2021 v ředitelně školy v čase 6:30 h do 16:00 h.

PLÁNY VZDĚLÁVÁNÍ NA DÁLKU

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU 

Ředitel Základní školy a Mateřské školy v Branticích oznamuje, že ve středu 7. dubna 2021 bude probíhat zápis do první třídy naší školy. Všechny paní učitelky i paní vychovatelky se budou tento den na nové žáčky těšit od 15:30 h do 18:00 h. V letošním roce bude zápis na motivy "Cesta do vesmíru". Pro mladé kosmonauty budou nachystané jednoduché úkoly a také foto koutek. 

V případě, že MŠMT vyhodnotí aktuální situaci v souvislosti s COVID-19 jako rizikovou, může dojít k tomu, že se letošní zápis do prvního ročníku bude muset obejít bez osobního kontaktu s dětmi. Stejně tomu bylo minulý školní rok. V tomto případě se uskuteční zápis takto:

 • Přihlášku pošlou rodiče elektronicky prostřednictvím datové schránky, jejíž adresa je g36mbur.
 • Přihlášku pošlou rodiče elektronicky prostřednictvím e-mailové adresy: skola@zsbrantice.cz.
 • Přihlášku předají rodiče osobně 7. dubna 2021 v ředitelně školy v čase 6:30 h do 16:00 h.

ORGANIZACE OD ZŠ, MŠ, ŠJ  1. 3. 2021

Vážení rodiče,

dle nařízení vlády přechází MŠ a ZŠ na dálkovou formu vzdělávání. Informace o formě vzdělávání v MŠ dostanou rodiče 1. 3. v sms zprávě. Vzdělávání na dálku v ZŠ začíná v pondělí 1. 3. 2021 dle rozvrhu jednotlivých ročníků. Testování žáků po dobu uzavření školy nebude probíhat. Na testování znovu navážeme týden před návratem do školy.

Rodiče, kteří budou potřebovat půjčení výpočetní techniky pro své dítě, tak se prosím zítra zastavte mezi 7:00 - 16:00 v budově školy.

ŠJ bude fungovat v rámci výdejního okénka od 15. 3. 2021. Děti a žáci 22 kč za oběd. Cizí strávníci 72 kč za oběd. 

Držte se 

Adam Šimůnek

DOBROVOLNÁ ONLINE DRUŽINA

Z důvodu distančního vzdělávání 5. a 3. ročníku vznikla pro tyto děti po domluvě s jejich paní vychovatelkou každý pátek online hodina školní družiny na Microsoft Teams. V tomto čase si děti spolu a s paní vychovatelkou povídají, jsou pro ně nachystány různé online kvízy a hry, kterých je na internetu spousta. Přihlášení je vždy dobrovolné. Na začátku týdne mají na Teamsech nachystané různé tipy na tvoření, vyrábění či recepty vztahující se na konkrétní období. Před Vánocemi zde byly různé návody na vánoční ozdoby či dekorace, které využívaly i maminky. Návody jsou vždy z lehce dostupných materiálu, při některých je ale potřeba pomoc rodičů. Cílem vytvoření této skupiny bylo, aby spolužáci neztratili kontakt mezi sebou, aby nezapomínaly i na všední věci jako je proběhnout se venku například se svým psem a pak se o tuto radost podělit s kamarády. Vyrobit si něco pro radost, či jí svým výrobkem udělat příbuzným. A také touha paní vychovatelky být v kontaktu s dětmi ze svého oddělení a možnost vykonávat s nimi dál svou práci.

PLÁNY VZDĚLÁVÁNÍ NA DÁLKU

PLÁNY VZDĚLÁVÁNÍ NA DÁLKU

Vážení rodiče,

děkujeme Vám za podporu. V současné chvíli je připraveno dalších 298 málotřídních škol, které čekají na dodání testů. 

V pátek byl zaznamenán útok na naší facebookovou stránku, proto jsme byli nuceni naší stránku zablokovat po nezbytně nutnou dobu.

Níže naleznete plány pro 3. a 5. ročník.

S pozdravem

Mgr. Adam  Šimůnek

PLÁNY VZDĚLÁVÁNÍ NA DÁLKU

Vážení rodiče,

stále pracujeme na návratu Vašich dětí a našich žáků do prezenční výuku. V současné situaci se jedná o testování všech žáků. My jsme vyhlásili výzvu málotřídních škol 2.0, která nabízí vládě, že jsme schopni testovat naše žáky v podmínkách školy. S výzvou souhlasí 200 málotřídních škol. 

Jsme rovněž v kontaktu se soukromým sektorem, který nám nabízí testování, které je používáno v Rakousku. Rakousko zajistilo všem žákům ZŠ testy, které se provádí v prostředí domova. Testuje se dvakrát týdně. Přestože jsou tyto testy určeny pro manipulaci zdravotnickým personálem, rakouská vláda udělila výjimku a můžou být povoleny v domácím prostředí. Je to z důvodu jednoduché manipulace a neinvazivního odběru vzorku.  Cena jednoho testu je 135 Kč. V našich podmínkách by toto testování vyšlo na 260 000 Kč (únor - červen).

Dále se snažíme dostat do pilotního projektu ministerstva zdravotnictví, který má ověřit testování ve školách.

Děláme maximum, aby se našich 12 statečných žáků co nejdříve vrátilo do prezenční formy vzdělávání. 

V pátek se znovu hlasuje o prodloužení nouzového stavu. Z toho usuzuji, že do pátku budeme moudřejší.

S pozdravem

Adam Šimůnek

ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ PO JARNÍCH PRÁZDNINÁCH

Vážení rodiče,

od pondělí 8. 2. se budou prezenčně vzdělávat žáci 1., 2. a 4. ročníku. Distanční vzdělávání bude probíhat u 3. a 5. ročníku (plány zveřejníme v neděli).

Děkujeme za pochopení

S pozdravem

Adam Šimůnek

TŘÍDNÍ SCHŮZKY 2. a 4. ROČNÍK  REGISTRACE 

Vážení rodiče,

omlouváme se, v registračním formuláři došlo k chybě. Vytvořili jsme registraci přes aplikaci Reservio. Schůzky proběhnou 28. 1. 2021 od 13:30. Pro lepší orientaci si nastavte zobrazení v pravé části stránky na ZOBRAZIT JAKO SEZNAM (viz. obrázek). 

PLÁNY PRO VZDĚLÁVÁNÍ NA DÁLKU

Vážení rodiče,

před 14 dny jsme spustili výzvu "Vraťme všechny žáky do málotřídních škol". Za tuto dobu se výzva setkala s ohromnou podporou, když se do ní zapojilo 675 škola z toho 671 ředitelek a ředitelů s touto výzvou souhlasí. V tomto týdnu by měla být naše výzva projednána i na půdě poslanecké sněmovny. My pevně věříme, že se co nejdříve uvidíme v naší škole.

Proto se obracím na Vás rodiče s žádostí abyste dodržovali přísné hygienické opatření a především pokud se necítíte dobře vy nebo někdo ve Vaší domácnosti, tak prosím zavolejte třídní paní učitelce a nechte Vaše dítě den, dva doma. V případě, že máte jít na testy nechte si preventivně děti doma už před otestováním. Toto pravidlo je i pro rodiče dětí z MŠ. Chápu, že je to pro Vás další zátěž, avšak pevně věřím, že jen důsledností nás všech můžeme tuto situaci zvládnout.

Vysvědčení bude dětem zasláno na jejich adresu.

Na odkazu níže se můžete zaregistrovat na telefonické třídní schůzky.

S pozdravem

Mgr. Adam Šimůnek

REGISTRACE NA TŘÍDNÍ SCHŮZKY NA DÁLKU

Vážení rodiče,

na odkazu níže naleznete sdílenou tabulku. V tabulce vyhledejte Vaši třídní učitelku a u času, který Vám nejvíc vyhovuje vypište Vaše jméno a příjmení.

Děkuji

Adam Šimůnek

PLÁNY PRO VZDĚLÁVÁNÍ NA DÁLKU

Vážení rodiče,

před 10 dny jsme spustili výzvu "Vraťme všechny žáky do málotřídních škol". Za tuto dobu se výzva setkala s ohromnou podporou, když se do ní zapojilo 609 škola z toho 606 ředitelek a ředitelů s touto výzvou souhlasí. V tomto týdnu by měla být naše výzva projednána i na půdě poslanecké sněmovny. My pevně věříme, že se co nejdříve uvidíme v naší škole.

Proto se obracím na Vás rodiče s žádostí abyste dodržovali přísné hygienické opatření a především pokud se necítíte dobře vy nebo někdo ve Vaší domácnosti, tak prosím zavolejte třídní paní učitelce a nechte Vaše dítě den, dva doma. V případě, že máte jít na testy nechte si preventivně děti doma už před otestováním. Toto pravidlo je i pro rodiče dětí z MŠ. Chápu, že je to pro Vás další zátěž, avšak pevně věřím, že jen důsledností nás všech můžeme tuto situaci zvládnout.

S pozdravem

Mgr. Adam Šimůnek

PLÁNY VZDĚLÁVÁNÍ NA DÁLKU

NÁVRAT VŠECH ŽÁKŮ DO MALOTŘÍDNÍCH ŠKOL

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, vážení kolegové,

jmenuji se Adam Šimůnek a jsem ředitelem malotřídní školy a mateřské školy v Branticích. V malotřídní škole máme 39 žáků, v mateřské škole máme 45 dětí.

Ve škole se podle stávajících opatření prezenčně vzdělává 27 žáků a 12 žáků se vzdělává distančně. Dodržujeme přísná opatření (měření teploty a dezinfekce rukou u vchodu do školy, máme dezinfekční nášlapné plochy, nosíme roušky atd.). V takto nízkém počtu můžeme organizovat stravování tak, aby se žáci jiných tříd nepotkávali, jídelnu máme v budově školy, takže nedochází ani ke kontaktu s žáky ostatních škol nebo cizích osob, jak je to běžné v případě úplných škol.

Z manuálu MŠMT vyplývá, že pokud jsme schopni zajistit homogenní skupiny žáků, je nám umožněno provozovat školní družinu a školní kluby. Jsem toho názoru, že jsme v podmínkách malotřídní školy schopni zajistit homogenitu skupin u všech žáků, jak u dopoledního vzdělávání, tak u odpolední školní družiny.

Oproti mateřské škole nemůžeme ve výuce zpívat, sportovat a nosíme celý den roušky. V rámci chodu školy nás to nijak neomezuje a jsme rádi, že můžeme být spolu a pracovat tak, jak jsme zvyklí. To vše je v kontrastu s provozem mateřské školy, kam může chodit bez větších hygienických opatření všech 45 dětí - a do základní školy pouze 27 žáků.

Proto se na Vás obracím s nabídkou, abychom se my, ředitelky a ředitelé malotřídních škol, semkli a společně bojovali za to, abychom mohli mít ve škole všechny naše žáky bez výjimky na ročník nebo momentální organizaci výuky. Je na čase vymanit se z pravidel pro úplné školy, protože tato pravidla jsou pro nás nelogická, stačí jen zmínit počty žáků ve třídě. My máme v průměru ve třídě 13 žáků a úplné školy mají 17 a více. V případě úplných škol tak při dodržení současného nařízení MŠMT může celková docházka dosáhnout běžně až přes 100 žáků (úplná škola 1. a 2. ročník se třemi paralelními třídami), ale do malotřídní školy reálně chodí třeba jen desítky žáků (v našem případě je to 27 žáků). Přitom kapacity máme zcela dostatečné a provozní podmínky vyhovující.

Pokud se spojíme, náš hlas by mohl být dostatečně silný pro oslovení ministra zdravotnictví s návrhem, že v 5. stupni budou malotřídní školy vzdělávat všechny žáky. Z telefonického hovoru s panem Černým, prezidentem Asociace ředitelů ZŠ, jsem se dozvěděl, že MŠMT je pro, ale vše brzdí ministerstvo zdravotnictví.

V České republice tvoří malotřídní školy 38 % všech základních škol a myslím, že je nejvyšší čas, abychom se spojili a bylo nás slyšet.

V případě zájmu vyplňte krátký dotazník, který bude sloužit jako petiční arch a zároveň jako databáze malotřídních škol, která zatím v česku není (tuto informaci mám potvrzenou z MŠMT).

Odkaz na dotazník naleznete ZDE

S pozdravem

Mgr. Adam Šimůnek

ZŠ a MŠ Brantice

adam.simunek@zsbrantice.cz

#dejmemalotřídkámzelenou

ADVENT V MŠ

1. prosince 2020

 ,,Děti", řekla s napětím v hlase paní učitelka ve školce. ,,Dneska je TEN den, kdy si otevřeme první okénko v našem adventním kalendáři". Dětem se okamžitě rozsvítily oči a třídu zaplavil jásot. Každý věděl, že nastává předvánoční období! Období, kdy se peče cukroví, čeká se na Ježíška, vyrábí se vánoční výzdoba, zpívají se koledy...čas kouzel a splněných přání. Dále jsou slova asi zbytečná, stačí se pohodlně usadit a vychutnat si vánoční atmosféru očima dětí v naší školce. V novém roce Vám přejeme hlavně hodně zdraví, pohody, lásky a radosti!

ROZVRH PRO VZDĚLÁVÁNÍ NA DÁLKU

Rozvrh je platný od 6. 1. 2021. Dne 5. 1. 2021 proběhnou třídnic hodiny 5. ročník - 9:00 - 10:00 a  3. ročník - 10:00 - 11:00.

INFORMACE K VÝUCE OD 4. 1. 2021

Dne 4. 1. 2021 se do školy vrátí žáci 1., 2. a 4. ročníku. Žákům 3. a 5. ročníku bude rozdána výpočetní technika. Distribuce výpočetní techniky proběhne od 10:00 - 17:00. Výuka 3. a 5. ročníku začne od úterý 5. 1. 2021 (5. ročník - 9:00 - 10:00, 3. ročník - 10:00 - 11:00). 

Výuka proběhne v kmenové třídě. Ve stejné třídě proběhne i odpolední družina.

Nošení roušky je povinné během celého dne. Z tohoto důvodu doporučujeme, aby Vaše dítě mělo, alespoň dvě roušky na den (sáček na uschování).

Výuka proběhne bez hodin HV a TV upravený rozvrh zveřejníme v pondělí 4. 1. 2021.

Družina bude rozdělena po třídách. Žáci 1. ročníku budou s paní Stoklasovou. Žáci 2. a 4. ročníku budou s paní Tkadlecovou.

#těšímesenaVás

NAPSALI O NÁS V MORAVSKOSLEZSKÉM DENÍKU

"Malá lodička se otočí rychleji než obří výletní loď. Stejně tomu je i u nás. Jsme schopni rychle reagovat na nové trendy. Všichni se známe. Známe prostředí našich žáků. Jsme schopni individuálně přistupovat ke každému žákovi," představuje Základní školu a Mateřskou školu v Branticích její ředitel Adam Šimůnek. 

VÍCE SE DOČTETE ZDE

VESELÉ VÁNOCE VÁM PŘEJE ZŠ A MŠ BRANTICE!!!

Píseň složily žákyně 3. a 5. ročníku - Amálie Doleželová a Berenika Brezovská. #velkecinyvmaleskole

PRÁCE S iPADY V 1. ROČNÍKU

Jsme teprve prvňáčci, ale jsme velice šikovní, pracujeme s iPady a pronikáme do světa kouzelníka Matemága, který pro nás nachystal různá prostředí, umíme se pohybovat v prostředí hadů a sčítacích pyramid. Moc nás to baví. 

V matematice jsme se stali staviteli, přemýšlíme, kolik má budova podlaží, zda jsou stavby stejné... a jde nám to skvěle. 

VÁNOČNÍ DÍLNY 

Včerejší den ve škole byl opět tvořivý, hezky voněl a chutnal po Vánocích. Žáci si školu vyzdobili vlastnoručně vyrobenými ozdobami, a dokonce nás vyučující pohostili dětským punčem. Třeťáci a páťáci prožili čtenářskou a adventní dílnu se šálkem teplého čaje v ruce. Kdo z vás by se teď před svátky rád vrátil do dětských let a školních lavic?  

BRANTICKÉ VÁLKY

V Lucasfilmu se rozhodli pro další úpravy Hvězdných válek. Nechali se inspirovat současnou situací a vypůjčili si naše žáky z "Anglického klubu", kteří v sobě objevili skrytý talent. Profesionalita, herecké výkony, nebo jen nadání rozčílit režiséra. To vše bylo pro vznik "Brantických válek" nezbytné. Hollywood čeká s otevřenou náručí. #velkecinyvmaleskole 

PŘIVLASTŇOVACÍ ZÁJMENA

Tak jo, školáci. Po delší době tu máme další video. Tentokrát se naučíme používat přivlastňovací zájmena. TŘEŤÁCI, zbystřete! Vás zajímají hlavně zájmena označená ZELENĚ. Zrovna se je učíme ve škole.

NOVÉ ČÍSLO ŠKOLNÍHO ČASOPISU

Vážení čtenáři,

i přes krkolomný provoz školy, způsobený nečekanými událostmi roku 2020, vám přinášíme další číslo školního časopisu, díky němuž máte možnost nahlédnout za oponu a přečíst si něco o aktuálním dění. Na své si přijdou jak děti, tak i rodiče. Můžete se těšit na pravidelný příspěvek z mateřské školy, ale také na články ně- kterých žáků. V závěru tohoto čísla na vás čeká rozhovor s panem ředitelem, Mgr. Adamem Šimůnkem, který se ohlíží za uplynulými lety v ZŠ a MŠ Brantice a vřelou atmosférou v ní. Rok 2020 se pomalu blíží ke konci, ale jeho ozvěna k nám zřejmě bude doléhat ještě dlouho. Mnohé nám vzal, ale mnohé také daroval. Jakožto no- vý kolega s nadšením sleduji, jak hladce jsme celou situaci zvládli. Nebylo to vždy lehké, všichni jsme se museli učit novým věcem, ale věřím, že si z toho všeho na- konec odneseme cennou zkušenost. Děkujeme Vám za trpělivost a spolupráci.

Přejeme Vám poklidné prožití Vánoc a jen to nejlepší do roku 2021. Za redakci BŠM,
Mgr. Jaroslav Konvička a Mgr. Lucie Seberová

PLÁNY VZDĚLÁVÁNÍ NA DÁLKU
23. - 27. 11. 2020

PLÁNY VZDĚLÁVÁNÍ NA DÁLKU
16. - 20. 11. 2020

Vážení rodiče,

díky toho, že jsme malotřídní školou, tak se mohou 18. 11. vrátit žáci 1., 2., a 4. ročníku. Stále jednáme o získání výjimky pro žáky 3. a 5. ročníku. Zároveň nechceme aby naši žáci ztratili tempo, proto pod tímto textem naleznete plány učiva pro 2. - 5. ročník, tak jak jste zvyklí.

Rozvrhy pro 1., 2. a 4. ročník naleznete níže.

Pravidla pro návrat dětí:

Prezenční výuka probíhá v homogenních skupinách (kolektivy jednotlivých tříd se neslučují, ani jinak neprolínají).

Vysvětlení: Výuka proběhne v kmenové třídě. Ve stejné třídě proběhne i odpolední družina.

Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole.

Vysvětlení: Nošení roušky je povinné během celého dne. Z tohoto důvodu doporučujeme, aby Vaše dítě mělo, alespoň dvě roušky na den (sáček na uschování).

Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání.

Vysvětlení: Výuka proběhne bez hodin HV a TV upravený rozvrh zveřejníme v pátek 13. 11. 2020.

Za dodržení podmínky homogenity skupiny žáků jedné třídy je umožněn provoz školní družiny.

Vysvětlení: Družina bude rozdělena po třídách. Žáci 1. ročníku budou s paní Stoklasovou. Žáci 2. a 4. ročníku budou s paní Tkadlecovou. 

ROZVRHY PRO ŽÁKY OD 18. 11. 2020

Vážení rodiče,

níže naleznete rozvrhy platné od 18. 11. 2020. Rozvrh pro žáky 3. a 5. ročníku zůstává nezměněn. Žáci budou chodit na obědy v těchto časech: 1. ročník - 11:45, 2. ročník 12:10 a žáci 4. ročníku ve 12:45. Ranní školní družina nebude v provozu. Běžná družina bude fungovat klasicky do 16:30.

Děkujeme za pochopení

Těšíme se na Vás

INFORMACE K NÁVRATU ŽÁKŮ OD 18. 11. 2020

Je povolena osobní přítomnost: žáků 1. a 2. ročníků základních škol a žáků vyšších ročníků prvního stupně základních škol za předpokladu, že jsou ve školním roce 2020/2021 zařazeni do třídy společně se žáky 1. nebo 2. ročníku (tzv. malotřídní škola).

Vysvětlení: Dne 18. 11. se do školy vrátí žáci 1., 2. a 4. ročníku.

Prezenční výuka probíhá v homogenních skupinách (kolektivy jednotlivých tříd se neslučují, ani jinak neprolínají).

Vysvětlení: Výuka proběhne v kmenové třídě. Ve stejné třídě proběhne i odpolední družina.

Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole.

Vysvětlení: Nošení roušky je povinné během celého dne. Z tohoto důvodu doporučujeme, aby Vaše dítě mělo, alespoň dvě roušky na den (sáček na uschování).

Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání.

Vysvětlení: Výuka proběhne bez hodin HV a TV upravený rozvrh zveřejníme v pátek 13. 11. 2020.

Za dodržení podmínky homogenity skupiny žáků jedné třídy je umožněn provoz školní družiny.

Vysvětlení: Družina bude rozdělena po třídách. Žáci 1. ročníku budou s paní Stoklasovou. Žáci 2. a 4. ročníku budou s paní Tkadlecovou.

#těšímesenaVás

PLÁNY VZDĚLÁVÁNÍ NA DÁLKU
2. - 6. 11. 2020

Vážení rodiče, milí žáci,

stále nemáme informace ohledně termínu návratu do škol. Jediné co víme je, že se i příští týden budeme učit na dálku. Na tuto situaci reagujeme rozšířením online výuky, kdy se s Vámi budeme setkávat téměř každý den. Rovněž od příštího týdne spouštíme setkávání a společné vzdělávání v rámci školních klubů, předmětu speciální pedagogické péče a doučování. Rozvrh online vzdělávání a úkoly najdete pod tímto článkem.

Už je to nějaký čas, kdy se spolu vídáme pouze pomocí obrazovek našich počítačů, tabletů a chytrých telefonů. Proto máme možnost zhodnotit, jak z naší strany vidíme kvalitu společného vzdělávání. Chceme Vám poděkovat za Váš přístup a energii, bez které by vzdělávání na dálku nemělo takový efekt. Na druhou stranu jsme Vám nuceni připomenout tato základní pravidla pro distanční vzdělávání:

 • Vzdělávání na dálku je povinné, což je zavazující pro obě strany vzdělávacího procesu. My máme povinnost evidovat docházku našich žáků. Vy máte povinnost omlouvat neúčast Vašeho dítěte na výuce pomocí elektronické omluvenky zde na webu školy, emailem (nikola.mensikova@zsbrantice.cz, lucie.bernatkova@zsbrantice.cz, lucie.seberova@zsbrantice.cz, jaroslav.konvicka@zsbrantice.cz nebo telefonicky (ředitelna 739 478 009).
 • Vzdělávání na dálku je atypické v tom, že nám učitelům chybí přímá zpětná vazba od našich žáků. Jediná možnost jak spolupracovat, je plnění úkolů v zadaný termín (v rámci dne, v rámci týdne). My podle vyplněných úkolů zjišťujeme, jak Vaše dítě probrané učivo pochopilo a jak ho zvládlo. Vypracované úkoly nám poskytují možnost dát Vašim dětem zpětnou vazbu a je to pro nás zdroj informací, které používáme k úpravě a námětům činností pro další online vzdělávání.
 • Hodnocení vzdělávání na dálku chceme provádět pomocí databáze splněných úkolů, vypracovaných kvízů, aktivity žáků v rámci videokonferencí, slovním hodnocením a v případě nutnosti známkou.
 • V případě technických komplikací kontaktujte ředitele školy na email (adam.simunek@zsbrantice.cz) nebo telefonicky (739 478 009).

Pevně věříme, že přijatá opatření pomohou všem účastníkům vzdělávání zvládnout tuto nastalou situaci.

Těšíme se, až zase budeme spolu.

Mgr. Adam Šimůnek

INFORMACE Z MŠMT

Vážení rodiče, milí žáci, i po podzimních prázdninách budeme pokračovat ve vzdělávání na dálku.

PLÁNY VZDĚLÁVÁNÍ NA DÁLKU

26. - 30. 10. 2020

Vážení rodiče a milí žáci,

stále nemáme informace o tom, kdy se spolu zase uvidíme. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli Vám zaslat plán aktivit i na nezvykle dlouhé podzimní prázdniny. Nemusíte mít obavy paní učitelky a pan učitel vybrali, takové aktivity, aby děti bavily a pomohly jim zkrátit čekání na znovu otevření naší školy. Netradičně Vám zasíláme plán na školní emaily. Je to z důvodu, že dálkové vzdělávání nám zabralo veškerou ukládací kapacitu těchto webových stránek. Na nápravě pracujeme.

Děkuji za pochopení

S pozdravem

Mgr. Adam Šimůnek

PLÁNY VZDĚLÁVÁNÍ NA DÁLKU 19. 10. - 23. 10. 2020

Vážení rodiče a milý žáci,

je před námi týden kdy se budeme vzdělávat na dálku. Proto Vám vaši vyučující připravili plán úkolů a aktivit, které najdete pod článkem. Žáci 1. ročníku budou mít zadané úkoly vždy po proběhlém online setkání.

Držte se

Mgr. Adam Šimůnek

VÝZVA STAROSTY OBCE

VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ,

na základě rozhodnutí povodňového orgánu obce Brantice byl v místní části Brantice vyhlášen druhý stupeň povodňové aktivity - stav pohotovosti.

Vlivem dlouhotrvajících dešťů a v důsledku nepříznivé předpovědi počasí na nejbližší dny vyzýváme všechny občany bydlící v záplavovém území, kde je možnost vylití řeky Opavy, aby zahájili ve svém zájmu zabezpečovací práce na svých nemovitostech, popřípadě vyvezli své dopravní prostředky ze suterénních garáží na místa mimo záplavovou oblast, přemístili cennější předměty z přízemí do výše položených míst. na toto hlášení upozorněte i své spoluobčany.

starosta obce

Dofek Vladimír

MANUÁL PRO DISTANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Vašemu dítěti jsem vytvořil přístup do školního emailu:

 • Na stránkách www.zsbrantice.cz kliknete v pravém horním rohu na MENU (záložka POŠTA)
 • Kliknete na ikonu dopisu
 • Napíšete email Vašeho dítěte (jmeno.prijmeni@zsbrantice.cz), heslo při prvním uzavření škol bylo nastaveno na Skola123
 • Pokud Vám heslo nevyhovuje a chcete ho změnit, tak můžete na webnode.cz
 • V pravém horním rohu kliknete na PŘIHLÁŠENÍ (přihlašovací údaje jsou stejné jako do školního emailu)
 • V pravém horním rohu kliknete na jméno Vašeho dítěte a vyberete nabídku MŮJ ÚČET (v dolní části je nabídka HESLO - klikněte na upravit)

Email bude sloužit pro dobrovolnou komunikaci dítěte s třídní učitelkou popřípadě spolužáky.

Vašemu dítěti jsme vytvořili účet pro vstup do Office 365:

 • Na stránkách www.office.com kliknete v pravém horním rohu na PŘIHLÁSIT SE
 • Napíšete email Vašeho dítěte (jmeno.prijmeni@zsbrantice.cz), heslo jste si nastavili při prvním uzavření škol
 • V případě, že se nemůžete přihlásit, tak mi prosím napište email na adresu: adam.simunek@zsbrantice.cz

ČÍSLA/NUMBERS

PEČENÍ V PRACOVNÍCH ČINNOSTECH

Ve středu 7. 10. se žáci 2. a 4. ročníku v rámci pracovních činností pustili do výroby ovocného salátu a pizzy. Žáci 4. ročníku pilně krájeli ovoce - jablka, hrušky, hroznové víno, švestky a pomeranče. Salát ochutili citronem i skořicí. Mladší druháčci vyráběli mini pizzy. Zvládli vyválet těsto, vykrojit malá kolečka a pizzy obložit šunkou, sýrem, kukuřicí. Nakonec jsme uspořádali velkou hostinu ve třídě. Děti práce velmi bavila a ukázaly svůj velký talent.

SVATÝ VÁCLAV U 3. A 5. ROČNÍKU

Dne 25. 9.  u páťáků a třeťákům nesměla chybět čtenářská lekce ke sv.Václavovi. Děti si vyzkoušely metodu Černé ovce, kdy z obrázků musely jeden vyřadit a pak také obhájit proč. Pak pracovaly s texty a komixy o Václavovi a průběžně si zaznamenávaly, co už ví a co by ještě potřebovaly zjistit. Dalším zdrojem pak byl krátký film. Vyvrcholením lekce bylo napsat oslavnou báseň o sv.Václavovi. Podle škály, kterou jsme s dětmi zrealizovali na začátku i na konci lekce bylo jasně znát, že se toho dozvěděly docela dost nového. A domácí úkol? Nenajdeme náhodou sv. Václava na některé české mincí nebo bankovce?

QUESTION WORDS

POZNÁVÁNÍ SADAŘOVY STEZKY

Ve čtvrtek 24.9. 2020. Jsme navštívili firmu Vitaminátor v Sosnové. Po příjezdu na nás čekala velice hodná a milá průvodkyně paní Petra, která dětem vyprávěla, jak bio firma vznikla, co to vlastně bio potraviny jsou a jak vznikají. Děti potom dostaly 100% jablíčkovou bio šťávu na ochutnání. Po velmi zajímavém povídání jsme se vydali na naučnou sadařovu stezku, kde jsme mohli vidět zemědělskou techniku, jak moderní, tak již historickou, ale stále funkční. Děti měly možnost také vidět dva krásné koně, kteří ve firmě také pomáhají. Na procházce, která probíhala v krásné přírodě, kolem polí, rybníků a lesa, měly děti nachystané úkoly, které s velkým nasazením a rády plnily. Na stezce také byly umístěny tabule, kde děti poznávaly různé rostliny, keře a zvířata. Po splnění zajímavých úkolů čekalo děti milé překvapení a to bylo lanové centrum, kde se vydováděly. Na konci této krásné a naučné procházky jsme se posilnili svačinkou v tábořišti u indiánského týpí, a spokojeně jsme se vraceli zpět na základnu vitaminátoru, kde děti dostaly odměnu za splnění všech úkolů, po rozloučení a poděkování paní Petře za krásně strávené odpoledne, jsme nastoupili do autobusu a plní nových zážitků i dost unaveni, jsme se vraceli do naší krásné školy.

TVORBA OTÁZEK V ANGLIČTINĚ

STANOVISKO ŠKOLY K VÝZVĚ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ

Vážení rodiče, naši žáci,

reagujeme na výzvu ministerstva zdravotnictví ohledně možnosti vyhlásit v pátek 25. 9. ředitelské volno ve školách.Naše škola ředitelské volno v této chvíli neuvažuje vyhlásit. Nadále sledujeme vývoj situace a o dalším postupu vás budeme informovat.

S pozdravem

Mgr. Adam Šimůnek

PRACOVNÍ ČINNOSTI 

Pracovní činnosti tentokrát v terénu. Děti se s velkou chutí a nadšením pustily do úpravy antukového povrchu na naší školní zahradě. Místo plánované hodiny si vyprosily hodiny dvě. A kdo měl ještě sílu, mohl se pustit do odtravnění pískového doskočiště. Děti pracovaly s velkou chutí a nasazením a odměnou jim bude upravené sportoviště pro jejich hodiny tělocviku.

EXKURZE DO FIRMY VARFI

Ve čtvrtek 17. 9. děti z 2. ODD školní družiny podnikly výpravu pěšky do Radimi na exkurzi firmy Varfi. Cesta ubíhala skvěle, pozorovali jsme otisky stop zvířat na silnici, na obloze vyhlíželi dravce, hádali značky aut či si jen tak povídali.Při příchodu na místo byly děti překvapeny, protože se dozvěděly, že firma sídlí v bývalé budově Radimské školy a přišlo jim legrační, že šli ze školy do školy 😊

Na funkční varhany jsme se byli podívat ve středu 16. 9. do kostela v Branticích. I když nepatří k těm největším, dětem se zdály být veliké až moc. Ve čtvrtek nás proto čekala návštěva firmy, která se zabývá opravou, restaurátorstvím či úplnou výrobou varhan od nákresů až po jejich konečné sestavení. Děti viděly výrobky a součástky, na které nesměly sahat, a také některé materiály, které si osahat mohly.Na vlastní oči viděly různé velikosti varhanních píšťal, od malinkých jako tužka, po veliké kovové trubice. Píšťaly se ale také vyrábí i ze dřeva a jednu takovou malou píšťalu jsme si každý z Varfi odnesli domů. Cesta pěšky do školy nám proto ubíhala rychle a se zpěvem.

EXKURZE NA ZÁMEK V BRUNTÁLE

Jak se žilo a pracovalo za dob našich prababiček a pradědečků? O tom dnešní děti moc neví. Chceme, aby to věděly, a proto jsme se vydali na zámek v Bruntále.
Děti byly rozděleny do dvou skupin, jedna se seznamovala se starými řemesly a jejich mistry, kdo to byl kovář, kloboučník, modistka, rukavičkář, dráteník, krejčí, tkadlec....a jiní. Zjistili také, jaký prapůvod má naše příjmení a od kterého roku se používá. Většinu těchto pojmů děti znaly z pohádek a příběhů, opravdové věci z této doby ale někteří viděli na vlastní oči až tam. Některé činnosti jsme si mohli i odzkoušet. Třeba při ráně kladiva na kovadlinu se kladivo odrazí a vydá krásný zvonivý hlas, nebo že ševcovské bodlo je opravdu velice ostré. Druhá expozice byla s vycpanými zvířaty, při které byly rozdány pracovní listy a děti je ve dvojicích plnily. Nebylo nic úžasnějšího, než si prohlédnout veverku zblízka, či zjistit, že netopýr vůbec není škaredé krvelačné zvíře. 

POZVÁNKA NA DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ PRO DĚTI

OPAKOVÁNÍ SLOVESA BÝT

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ

Vážení rodiče, 

na základě Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 9. 9. 2020 Vám sdělujeme, že od 10. 9. 2020 je nařízena povinnost ve všech vnitřních prostorech budov škol a školských zařízení nosit ochranné prostředky dýchacích cest - roušky, respirátory atd

Tyto ochranné prostředky budou žáci nosit ve společných prostorech školy. Tímto Vás žádáme, abyste svým dětem zajistili optimálně 2 roušky již na zítřejší vyučování. 

Děkujeme za spolupráci.

PS: Toto opatření se nevztahuje na děti a pedagogické pracovníky v mateřské škole a děti a osoby o ně pečující v dětské skupině. 

VÝLET DO PEVNOSTI POZNÁNÍ

Sotva jsme se stačili na začátku roku v naší škole trochu rozkoukat, přivítat prvňáčky a rozdat si sešity a učebnice, byl tu pátek a s ním i výlet do Olomouce. Naším cílem byla Pevnost poznání, která je prvním interaktivním muzeem popularizace vědy na střední Moravě.

Ráno jsme si museli přivstat, protože jsme odjížděli už v 7 hodin, ale i díky kytaře a písničkám byla cesta fajn a rychle nám uběhla. Na místě jsme byli rozděleni na skupiny a místní animátoři si nás odvedli na daná stanoviště.

Program pro menší žáčky se jmenoval Tvrdá doba kamenná. Děti se zde dozvěděly něco o pravěku a uspořádaly i hon na mamuta, na který si však nejdříve musely vyrobit pořádné pravěké zbraně. Na závěr je překvapil nález zubů šavlozubého tygra v jeskyni. Každý si tak odnesl náhrdelník se zubem na památku.

Větší děti čekal zajímavý chemický pokus v laboratoři. Musely se převléknout do bílých plášťů jako skuteční vědci a řídit se přísnými pravidly laboratoře. Pokus, který nás čekal, se jmenoval Cukrová duha. Děti připravovaly cukerné roztoky, pracovaly s kádinkami, odměrkami a pipetami. Vyzkoušely si odměřování, míchaní, přelévání a opatrnou manipulaci. Odměnou za přesnost a dodržený postup jim pak byla krásná cukrová duha v jejich zkumavce.

Po dopoledním programu jsme zamířili do místního planetária, kde jsme zhlédli zajímavý pořad Zvířátka ve vesmíru. Zvířátka nás seznámila s planetami, souhvězdími a dalšími zajímavostmi.

Pak jsme si mohli projít všechny čtyři expozice Pevnosti poznání - Dějiny, Příroda, Logika a Fyzika. Děti zaujaly různé dřevěné hlavolamy, velký model oka a mozku, pohledy skrz lupy a mikroskopy a v neposlední řadě procházka korytem řeky a s larvami jepic, muchniček a chrostíků.

Před odjezdem jsme nemohli opomenout dětmi tolik oblíbené nákupy suvenýrů a různých dobrot. Poté už jsme mohli spokojeně zamířit k autobusu a vyrazit k domovu. Výlet byl určitě velmi zajímavý a obohacující a dětem poskytl spoustu nových zážitků a zkušeností.

Mgr. Lucie Seberová

PASOVÁNÍ DRUHÁČKŮ NA ČTENÁŘE

Ve čtvrtek 4.9. 2020 jsme s bývalými prvňáčky, dnes už druháky, navštívili krnovskou knihovnu na akci Pasování prvňáčků. Tato akce má již tradici v měsíci červnu, ale kvůli událostem s koronavirem, byla odložena na září. V knihovně nás přivítal pan ředitel, hodné paní knihovnice, které byly v převleku mravenečka a Mgr. Pavel Moravec co by jako pan král s pláštěm, korunou a mečem na pasování. Děti měly připravené krásné skřítky Knihovníčky, kteří zůstanou v knihovně hlídat knížky. Pasování probíhalo v rytířském duchu, čtenářským slibem. Děti dostaly šerpu, pak poklekly, pan král Knihorád jim položil meč na rameno a pasoval je na čtenáře, po pasování jim poblahopřál, připily si slavnostním přípitkem a na závěr dostaly medaili, pamětní list a krásnou knížku, kterou si mohou hned začít číst. Protože jsme měli ještě trochu času tak, si děti mohly prohlédnou knížky, které se jim líbily a zajímaly je. Děkujeme za krásnou akci.

PRVNÍ ŠKOLNÍ DEN

Přijďte s námi vyčarovat nový školní rok - s tímto sloganem byli zváni žáci v Branticích a okolí do školy.

Přišli všichni v dobré náladě a těšili se. My jsme se také moc na všechny děti těšili. Očekávali jsme nové prvňáčky, kteří šli s malým strachem, co se bude dít. Jakmile prošli školními dveřmi, všechny obavy a strach z nich spadl a věděli, že jsou tu správně. Čekalo je přivítání v tělocvičně, kde se sešli všichni žáci školy.

Přivítal je pan ředitel a společně s dětmi jsme vyčarovali nový školní rok, jak se nám to povedlo, uvidíme na konci školního roku.

Prvňáčci dostali talismany - kouzelnickou hůlku a svou vlastní sovu. Po příchodu do třídy měli první úkol, kterého se zhostili s nasazením a všichni ho krásně splnili, ale čekal je další o něco těžší úkol. Museli si každý zasadit svůj kouzelný oříšek, tato práce jim šla velmi dobře a za chvíli měli zasazeno. Před rozloučením dostali medaili prvňáka a spokojeni s úsměvem odcházeli domů.

POZVÁNKA NA SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ

ROZLOUČENÍ SE ŽÁKY 5. ROČNÍKU

PRVŇÁČCI NA NÁVŠTĚVĚ

 V BRANTICKÉ POŠTĚ

S dětmi z první třídy jsme ve školní družině navštívili poštu v Branticích. Kde si děti koupily pohlednici a známku. Vyzkoušely si napsat pozdrav a adresu babičce nebo kamarádovi domů. Tímto způsobem se děti připravily na prázdniny, když pojedou na tábor, na dovolenou nebo jen tak na výlet. Dětem se psaní dopisu velmi líbilo, a proto jsme se s dětmi rozhodli tuto akci v blízké době zopakovat.

ZAHRADNÍ SLAVNOST

Zahradní slavnost proběhne dne 19. 6. 2020 od 16 hodin. Z důvodu preventivních opatření proběhne na zahradě MŠ pouze pasování předškoláků a loučení se žáky 5. ročníku. Po hlavní ceremonii proběhne putování po stopách Harryho Pottera.

Těšíme se na Vás

VÝSLEDKY ZÁPISU DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

Vážení rodiče,

informujeme Vás, že v rámci zápisu do naší mateřské školy pro školní rok 2020-2021 podalo žádost 8 zákonných zástupců dětí, které splňovaly podmínky zahájení školní docházky. 

Děkujeme za Vaši důvěru, která je pro nás závazkem a motivací

ORGANIZACE NÁVRATU ŽÁKŮ DO ZŠ

Vážení rodiče,

z důvodu splnění hygienických standardů týkajících se současné situace, jsme nuceni upravit vyučování takto: žáci prvního ročníku budou končit každý den v 11:40, žáci 2. a 4. a část 3. ročníku, který bude u paní Seberové bude končit každý den ve 12:10, žáci 3. a 5. ročníku, kteří budou u paní Bernátkové budou končit každý den ve 12:35. Doučování bude probíhat v pondělí (skupina p. Bernátkové) a v úterý (skupina p. Seberové) od 13:00 do 14:00. Klub deskových her bude probíhat v úterý od 12:30 do 14:00. Klub čtenářské gramotnosti bude probíhat ve středu od 13:00 do 14:30. Níže naleznete informace týkajících se organizace výuky od 25. května a upravené rozvrhy:

 • Škola bude otevřena každý den od 7:30 do 15:00.
 • Z technických a personálních důvodů nejsme schopni zajistit provoz školní družiny pro žáky 5. ročníku. Z tohoto důvodu žádáme rodiče, aby děti z 5. ročníku šly po vyučování domů.
 • Školní družina bude fungovat každý den do 15:00.
 • Zákonný zástupce nebo dítě musí předat vyplněné čestné prohlášení před prvním vstupem do školy.

Děkujeme za pochopení

Těšíme se na Vás

S pozdravem

Mgr. Adam Šimůnek

Rozvrh 1. ročník

Rozvrh 2., 3., 4. ročník

Rozvrh 3. a 5. ročník

ORGANIZACE NÁVRATU ŽÁKŮ DO ZŠ

Vážení rodiče a děti,

níže naleznete informace týkající se organizace výuku od 25. května:

 • Škola bude otevřena každý den od 7:30 do 15:00.
 • Žáci 1. 2. 4. a 5. ročníku zůstanou ve své třídě se svou třídní učitelkou.
 • Žáky 3. ročníku budeme muset rozdělit na dvě skupiny podle docházky do školní družiny (ve čtvrtek Vás zkontaktuje paní učitelka Bernátková).
 • Z technických a personálních důvodů nejsme schopni zajistit provoz školní družiny pro žáky 5. ročníku. Z tohoto důvodu žádáme rodiče, aby děti z 5. ročníku šly po vyučování domů.
 • Školní družina bude fungovat každý den do 15:00.
 • Rozvrhy vyučování, školních klubů a doučování vyvěsíme zde ve čtvrtek 21. 5. v 18:00.
 • Zákonný zástupce nebo dítě musí předat vyplněné čestné prohlášení před prvním vstupem do školy.

Děkujeme za pochopení 

Těšíme se na Vás

S pozdravem

Mgr. Adam Šimůnek

ÚKOLY 10. TÝDEN

Vážení rodiče a děti,

je před námi poslední týden vzdělávání na dálku. Máme radost, že v pondělí 25. května se vrátíme do školy. Pro návrat dítěte do školy je důležité, aby mělo vyplněné čestné prohlášení (odkaz pod textem). Zatím nemáme informace od všech rodičů, proto informace o průběhu vzdělávání uveřejníme ve středu v 18:00 na webové stránky. Prozatím Vám můžeme poskytnout tyto základní informace:

1) škola bude otevřena od 7:30

2) školní družina bude probíhat do 15:00

3) čtenářský klub, klub deskových her a doučování bude probíhat - časy upřesníme

Těšíme se na Vás

ÚKOLY 9. TÝDEN

Vážení rodiče,

rádi bychom připomněli, že v pondělí 11. 5. 2020 proběhne v kanceláři školní jídelny zápis do MŠ. Zápis je z důvodu Covid-19 bez přítomnosti dětí.

Dále žádáme rodiče, aby nám vyplnily krátký dotazník týkající se návratu dětí do MŠ (dotazník na webu MŠ) a ZŠ (dotazník v emailu rodičů). Získané informace nám usnadní organizaci vzdělávání, tak aby odpovídala požadavkům MŠMT. 

Těšíme se na Vás

ZNOVUOTEVŘENÍ MŠ A ZŠ 

OD 25. 5. 2020

Vážení rodiče,

od 25. května bude možná osobní přítomnost dětí v mateřské škole a žáků prvních stupňů základních škol na vzdělávacích aktivitách formou školních oddělení a skupin. Účast dětí a žáků však nebude povinná. V rámci ochrany rizikových skupin pedagogických i nepedagogických pracovníků, ale stejně tak žáků a jejich rodinných příslušníků bude i nadále pokračovat distanční výuka.

Budeme rádi, když nám vyplníte dotazník týkající se návratu Vašeho dítěte do ZŠ a MŠ Brantice.

Těšíme se na Vás

VÝSLEDKY ZÁPISU DO 1. ROČNÍKU

Vážení rodiče,

informujeme Vás, že v rámci zápisu do prvního ročníku pro školní rok 2020-2021 podalo žádost 11 zákonných zástupců dětí, které splňovaly podmínky zahájení školní docházky. Do prvního ročníku bylo zapsáno 9 dětí.

Děkujeme za Vaši důvěru, která je pro nás závazkem a motivací

ÚKOLY 8. TÝDEN

Vážení rodiče,

v minulém týdnu proběhlo zjišťování spokojenosti s distančním vzděláváním na naší škole. Moc Vám děkuji za hojnou účast. K neděli 3. 5. 2020 máme 33 zpětných vazeb. Velice si vážím převažující spokojenosti (učivo na týden dopředu - 81,3 %, rozsah úkolů - 91 %, videokonference - 81,3 %), pozitivní zpětné vazby, vyjádření podpory nám učitelům a také poskytnutí námětů ke zlepšení a konstruktivní kritiky. Rovněž bych rád poděkoval rodičům, kteří se ve svém hodnocení podepsali, což nám usnadňuje nejen identifikovat dané dítě a jeho podmínky vzdělávání, ale především řešit individuálně problémy spojené s distančním vzděláváním. 

Pedagogický sbor přijal tato ustanovení vycházející ze zpětné vazby rodičů:

1) úkoly a kvízy budou publikovány v neděli v 15:00

2) úkoly a kvízy budou publikovány pouze na web školy

3) doplňující materiály vyučující rozešlou na žákovské emaily po proběhlé videokonferenci

Dále bych rád připomněl možnost, že kdybyste potřebovali naši pomoc, tak nám napište email: adam.simunek@zsbrantice.cz, lucie.seberova@zsbrantice.cz, lucie.bernatkova@zsbrantice.cz, nikola.mensikova@zsbrantice.cz, katerina.kubalova@zsbrantice.cz

Moc si Vaší zpětné vazby vážím

Mgr. Adam Šimůnek

ÚKOLY A KVÍZY NAJDETE NÍŽEZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

ÚKOLY 7. TÝDEN

Již po několikáté se naše škola zúčastnila matematické soutěže Pangea. V letošním roce se podařilo našemu žákovi dostat do první tisícovky, respektive na krásné 559. místo z 10 645 účastníků z celé ČR. Gratulujeme. 

Ve středu 29. 4. 2020 se těšíme na rodiče našich budoucích prvňáčků. Zapsat své dítě mohou od 6:30 do 16:00. Vážíme si vašeho zájmu o naši školu a těšíme se na budoucí spolupráci.

INFORMACE K ZÁPISU DO 1. ROČNÍKU NAJDETE NÍŽE 

ÚKOLY 6. TÝDEN

Přinášíme Vám možnost opakování čtení se skvělou online aplikací VČELKA a to zdarma. Návod zde:

 1. Zadejte na počítači internetovou adresu www.vcelka.cz
 2. Vpravo nahoře klikněte na červené tlačítko Vstup do aplikace
 3. Zadejte postupně Váš email, heslo a další údaje potřebné pro registraci
 4. Po dokončení registrace klikněte na tlačítko Přidejte prvního čtenáře
 5. Postupujte dle instrukcí dokud neuvidíte seznam cvičení nově vytvořeného čtenáře
 6. Klikněte na zelené tlačítko Použít promo kód
 7. Vepište promo kód UCIMESEDOMA a klikněte na tlačítko Použít
 8. Nyní můžete Včelku zdarma využívat po dobu 6 týdnů!
* V případě, že již registraci ve Včelce máte, první čtyři kroky přeskočte a začněte krokem 5.

ÚKOLY NA 5. TÝDEN

INFORMACE K ZÁPISU DO 1. ROČNÍKU A ÚKOLY NA 4. TÝDEN NAJDETE NÍŽE

ÚKOLY NA 4. TÝDEN

Vážená rodiče a milí žáci,

na tlačítkách níže se dostanete ke svým úkolům a kvízům. Novinkou pro tento týden jsou videohovory, kdy na Vás bude čeka Vaše paní učitelka. Na videohovor se dostanete pomocí instrukcí od Vašich paní učitelek. Instrukce se budou objevovat v žákovských emailech nebo v úkolech. V případě potřeby nám napište email: 

adam.simunek@zsbrantice.cz, lucie.seberova@zsbrantice.cz, lucie.bernatkovka@zsbrantice.cz, nikola.mensikova@zsbrantice.cz, irma.suhajova@zsbrantice.cz

Nebo nám zavolejte +420 731 565 218 MŠ, +420 739 478 009 ZŠ (úterý a čtvrtek 8:00 - 10:00). 

INFORMACE K ZÁPISU DO 1. ROČNÍKU NAJDETE NÍŽE

Zápisy do prvních tříd letos bez dětí

ÚKOLY NA 3. TÝDEN

Vážená rodiče a milí žáci,

na tlačítkách níže se dostanete ke svým úkolům a kvízům. Dále jsme pro Vás vybrali webové aplikace na kterých si můžete opakovat učivo. Není to povinné, ale může Vám to pomoci zkrátit čekání na návrat do školních lavic. 


Zápisy do prvních tříd letos bez dětí

INFORMACE PRO RODIČE

Máme před sebou další týden, který máme strávit odděleně. Proto jsme si pro Vás připravily kvízy, které naleznete pod příspěvkem od MŠ. Nabízíme rodičům našich žáků, kteří nedisponují počítačem nebo v případě více dětí více počítači. Zapůjčení počítačů po dobu domácího vzdělávání. V případě zájmu mne prosím kontaktujte na emailu: adam.simunek@zsbrantice.cz.

MŠ VÁS VYTÁHNE Z NUDY

KVÍZY PRO NAŠE ŽÁKY

Kvízy pro Vás vytvořily Vaše paní učitelky. Pro vstup do kvízu stačí kliknout na odkaz pod textem.

Úkol č. 3 - NAPIŠTE NÁM JAK SE MÁTE 

Všem našim žákům jsme zřídili školní email:

1) klikněte na menu v pravé horní části školního webu
2) klikněte na menu a najděte záložku POŠTA
3) klikněte na záložku POŠTA a poté znovu klikněte na obrázek dopisu
4) přihlašte se pomocí údajů, které Vám přišli v SMS zprávě
5) napište svému učiteli nebo klidně i dalším pedagogickým pracovníkům co děláte, jak se máte nebo jestli je úkolů málo nebo moc

emaily na paní učitelky:

lucie.bernatkova@zsbrantice.cz

katerina.kubalova@zsbrantice.cz

nikola.mensikova@zsbrantice.cz

lucie.seberova@zsbrantice.cz

email na ředitele školy:

adam.simunek@zsbrantice.cz

Držte se :)

TŘICETIDENNÍ LEGO VÝZVA NA PODPORU KREATIVITY NAŠICH DĚTÍ A ŽÁKŮ

Stavebnice Lego je mezi našimi dětmi a žáky velmi rozšířená, proto, když jsem viděl tuto výzvu na internetu, tak jsem ji nechal hned přeložit. Tady je. Pevně věřím, že Vám pomůže zpestřit nastávající dny a navíc podpoří děti v jejich kreativitě.

POD LEGO VÝZVOU NALEZNETE ÚKOLY PRO VAŠE DĚTI

ÚKOL Č. 2 SEZNÁMIT SE S PODKLADY PRO DOMÁCÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Vážení rodiče, milí žáci,

posíláme Vám podklady k domácímu vzdělávání po dobu trvání mimořádného opatření, kdy se nemůžeme společně vzdělávat ve škole. Učivo pro 1. ročník je na jeden týden, pro ostatní ročníky je přibližně na 2 týdny. Zkuste si doma společně nastavit pravidla, vyhovující oběma stranám, aby pro Vás společné učení bylo pokud možno příjemné a co nejméně zatěžující. Zhodnoťte si množství i obtížnost úkolů. Pokud byste čemukoliv nerozuměli, můžete se obrátit na vyučující nebo to vynechat a my to potom ve škole probereme a doplníme.

Mgr. Lucie Bernátková lucie.bernatkova@zsbrantice.cz

Mgr. Kateřina Kubalová katerina.kubalova@zsbrantice.cz

Mgr. Nikola Menšíková nikola.mensikova@zsbrantice.cz

Mgr. Lucie Seberová lucie.seberova@zsbrantice.cz

TISKOPIS ŽÁDOSTI NA OŠETŘOVNÉ Z DŮVODU UZAVŘENÍ ŠKOL

Vážení rodiče,
na odkazu níže můžete stáhnout tiskopis žádosti nároku na ošetřovné. 

UZAVŘENÍ MŠ BRANTICE

Vážení rodiče,

vzhledem k mimořádné situaci je s platností od 17.3.2020 do odvolání

Mateřská škola Brantice UZAVŘENA.

V případě dotazů volejte: 731 565 218 p. Suhajová

nebo na emailu: irma.suhajova@zsbrantice.czDOMÁCÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLÁKŮ

Vážení rodiče,
vzhledem k uzavření všech ZŠ škol v naší zemi, se i naši učitelé rozhodli vzdělávat Vaše děti elektronickou cestou. Myslíme si, že toto rozhodnutí bude přínosem pro obě strany.
Na jedné straně se určitě všichni procvičíme v počítačové gramotnosti, na straně druhé budeme mít všichni alespoň nějakou kontrolu nad Vašimi dětmi a ony se alespoň na chvíli zabaví. Koneckonců, i vy si možná rádi zopakujete něco z Vašich školních lavic. A kdo ví, možná se to všem zalíbí                         a u elektronických úkolů zůstaneme.
Podívejme se na tyto nečekané starosti také z té lepší stránky. Využijme toho, že máme někteří více času na své děti. Pracujme společně. Mluvme spolu. Využijme tuto výuku jako hru, do které se nám nikomu nechce, ale všechny začne nečekaně bavit. Když už nic dobrého na "Koronaviru" nevidíme, tak určitě je dobré to, že budete mít čas na své děti. Ony se třeba stanou, na právě tu malou chvíli              u počítače s Vámi, těmi dospělými a Vy dětmi. Vy porozumíte více jim a oni Vám. 

A nyní úkol č. 1:   v pondělí 16. 3. 2020 v době od 6:30 do 9:00 hod. si všichni rodiče v ZŠ vyzvednou tašky s pracovními sešity a učebnicemi pro Vaše dítě.

Sledujte nás dále, další úkol bude zde a na FB vyvěšen v pondělí .

Přejeme Vám hodně sil, pevné zdraví a když budete potřebovat nezapomeňte.......................

VŠICHNI JSME  "ON - LINE"OPATŘENÍ PRO MŠ BRANTICE PLATNÉ OD 16. 3. 2020 DO ODVOLÁNÍ

LYŽAŘSKÝ KURZ ZRUŠEN

Vážení,

s lítostí Vám oznamujeme, že jsme nuceni zrušit letošní lyžařský kurz. Zažádali jsme o vrácení peněz. O dalším průběhu Vás budeme informovat

TADY JSME ZAČÍNALI

"TADY JSME ZAČÍNALI" je projekt, který ma za cíl ukázat našim současným i budoucím žákům, kam vedly kroky jejich předchůdců po ukončení školní docházky v ZŠ a MŠ Brantice. Moc nás těší, když se k nám naši absolventi hlásí a rádi posloucháme jejich vzpomínky na dobu, kdy oni sami chodili do naší školy.

Každý pátek se můžete těšit na nového absolventa a jeho vzpomínku. Celkem bude 5 vzpomínek, tak abychom Vám zkrátili čekání na zápis do 1. třídy, který se bude konat 1. dubna 2020.

DOPORUČENÍ K VIROVÉ EPIDEMII

TADY JSME ZAČÍNALI

"TADY JSME ZAČÍNALI" je projekt, který ma za cíl ukázat našim současným i budoucím žákům, kam vedly kroky jejich předchůdců po ukončení školní docházky v ZŠ a MŠ Brantice. Moc nás těší, když se k nám naši absolventi hlásí a rádi posloucháme jejich vzpomínky na dobu, kdy oni sami chodili do naší školy.

Každý pátek se můžete těšit na nového absolventa a jeho vzpomínku. Celkem bude 5 vzpomínek, tak abychom Vám zkrátili čekání na zápis do 1. třídy, který se bude konat 1. dubna 2020.

ARCHITEKTONICKÁ STUDIE ZAHRADY MŠ

PŘIPRAVUJEME FLASHMOB PŘIDEJTE SE K NÁM

Flash mob (často psáno i Flashmob) je blesková zábavná akce, při níž se náhle vyskytne vícero lidí v předem určený čas na předem určeném místě spojených jistou společnou myšlenku (stejné oblečení, chování apod.).

MASOPUST V ŠD

Ve čtvrtek 20. února procházel Branticemi tradiční Masopustní průvod dětí ze základní školy. Průvod byl veselý a hlasitý se zpěvem a doprovem na bubínky, tambutíny a nechyběl také vozembouch, který si získal u dětí velikou oblibu. Nebyl snad nikdo, kdo by si jej alespoň na chvíli nepodržel v ruce. Veselý průvod byl zakončen hostinou před budovou školy.V letošním roce byla akce ohlášena i místním rozhlasem, kdy byli vyzváni i občané Brantic, kteří s naší akcí sympatizují, aby nás přišli do průvodu podpořit. A skutečně se tak stalo. Těmto odvážným děkujeme za podporu a doufáme, že příští rok nás bude mnohem víc. 

1. ODD NA BRUSLÍCH

Dne 12. 2. jsme jeli tentokrát pouze s 1. ODD školní družiny na kluziště do Krnova. Děti se moc těšily a obouvání v šatně jim šlo už skoro samo. Až na dvě cizí děti s rodiči byla celá ledová plocha jen naše. Všichni si to náležitě užívali a byly vidět i pokroky u těch, kteří na bruslích stáli jen několikrát. Zpáteční cestu bylo v autobuse bylo úplné ticho, protože všechny děti byly unavené, ale i šťastné. Následující den však přišly do školy odpočaté a s otázkou "Paní vychovatelko, kdy zas pojedeme na kluziště?" Moc nás paní vychovatelky těší, že se akce dětem líbí a děkujeme manželům Smržovým za pomoc s obouváním bruslí v šatně. 

DEN HER

A jak jsme oslavili s druháčky a čtvrťáky poslední den 1.pololetí tohoto školního roku? Byl to pro nás den plný deskových her. Jednak jsme využili hry, které máme ve škole a pak měly děti také možnost donést si hry z domu.

Co jsme si všechno stihli zahrát? Člověče, nezlob se, Ypsilonie, Naše století, Hry v kostce - Zvířata, 50 plemen psů, Uno, puzzle a různé další.

A že jsme si jenom hráli? Kdepak! U deskových her jsme totiž rozvíjeli:

 • sociální dovednosti, vztahy ve třídě
 • matematickou a čtenářskou gramotnost
 • paměť a rychlost myšlenkových operací
 • schopnost dodržovat pravidla a vyrovnávat se s prohrou
 • kreativní myšlení
 • soustředění a sebeovládání, umění řešit konflikty
 • schopnost plánovat a přijímat zodpovědnost za svá rozhodnutí
 • jazykovou gramotnost (vyjmenovaná slova a slova k nim příbuzná)
 • znalosti ze světa zvířat a psích plemen

Kromě toho všeho jsme se hlavně také výborně bavili. A kdo si potřeboval chvilku odpočinout, mohl se pomazlit s morčátky Tarou a Sárou. Zvládli jsme i ohlédnutí za uplynulým rokem, jeho zhodnocení a zároveň lehký výhled do roku nového, stanovení si plánů a cílů. Pak už se napětí ve třídě dalo skoro krájet, tak jsme přistoupili k vydávání vysvědčení. Doufám, že s ním byly všechny děti spokojené a kdo ne, bude mít určitě příležitost s tím ve druhém pololetí něco udělat 😊.

NOVÉ POLOLETÍ NOVÉ ROZVRHY

VÁŽENÍ RODIČE,

školní rok se přehouplnul do druhé poloviny. Ve druhém pololetí se budou děti účastnit plaveckého výcviku, proto jsme museli rozvrhy rozdělit na plavecký a neplavecký týden. Účinnost rozvrhu v neplavacím týdnu je od 3. 2. 2020. Účinnost rozvrhu v plavacím týdnu je od 17. 2. 2020.

PROGRAM DNE OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Detektivní pátrání v knihovně

V úterý 21.1. byli povoláni žáci z druhé a čtvrté třídy brantické školy do krnovské knihovny, aby pomohli vypátrat zloděje velmi vzácné edice časopisu Simpsonovi. Podezřelých bylo hned několik, takže bylo potřeba se rychle pustit do práce. Děti založily dvě detektivní kanceláře s názvy Bystroočko a Klub tygrů. Pátrání bylo velmi zajímavé a napínavé. Detektivové se snažili sestavit profil pachatele. Pomocí daktyloskopie zkoumali otisky prstů. Trasologie jim ukázala, jak se ze zanechaného otisku boty dá poznat druh obuvi a jak můžeme pomocí délky chodidla vypočítat přibližnou výšku osoby. V oddělení kryptologie se učili luštit zašifrovanou zprávu. Podrobně prozkoumali nalezený vlas a vlákno z tkaniny. A protože se také na místě činu našel ručně psaný vzkaz, museli se seznámit i s další zajímavou vědou, grafologií. Tyto všechny důkazy a hlavně jeden časový údaj zmíněný na začátku celého pátrání jasně ukázal na pachatele této krádeže. Pro děti bylo velmi cenné poznání, jak snadno se dá někdo neprávem obvinit. Třeba jen kvůli tomu, jak vypadá. Výlet do knihovny tedy opět stál za to. Bylo to pro děti i příjemné odlehčení po všech těch pololetních písemkách. A nečekaná návštěva zverimexu byla možná tou pomyslnou třešničkou na dortu.

ŠD SI ZAJELA DO KRNOVA NA BRUSLE

Ve středu 15.1.2020 jsme vyrazili s dětmi ŠD na krnovské kluziště. Jeli jsme od OÚ Brantice autobusem na autobusové nádraží a odtud jsme šli pěšky až na kluziště. Někteří zdatnější bruslaři a bruslařky jezdili sami, těm, kterým to moc nešlo pomáhaly paní vychovatelky. Po 45 minutách bruslení jsme šli zpátky na autobusové nádraží, odkud nám jel autobus zpět do Brantic. Druhý den jsme si všichni společně vyrobili v ŠD kluziště z papíru a vaty a o společném bruslařském zážitku jsme si ještě dlouho povídali.

Všichni jsme si výlet užili, vrátili jsme se všichni ve zdraví a těšíme se na další sportovní odpoledne.

ZVEME VÁS NA DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

NOVÉ ČÍSLO ŠKOLNÍHO ČASOPISU

POZOR OD 1. 1. 2020 ZMĚNA TELEFONNÍCH ČÍSEL

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU UŽ TUTO NEDĚLI

ZDRAŽENÍ OBĚDŮ

VÁŽENÍ RODIČE, 

vzhledem k obrovskému nárůstu cen potravin (především se jedná o maso, mléčné výrobky a pečivo), jsme nuceni navýšit cenu stravného. Velmi nás to mrzí, ale chceme udržet kvalitu a množství stravy pro vaše děti.

OD 1. 12. 2019 BUDE CENA STRAVNÉHO PRO ZŠ 32,- Kč a 42,- Kč.

Tímto prosíme všechny, kdo platí stravné inkasem, aby si navýšili limity.

DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ

zdroj: Český statistický úřad 

SVATÝ MARTIN V ŠD

Svatý Martin v letošním roce na bílém koni nepřijel, a proto si děti v družině vyrobily své koně, ozdobily je podle svých představ a 11. listopadu pak slavily veselými soutěžemi. V tělocvičně se jezdilo na svatomartinském koni, stavěl se co nejvyšší komín na chladné noci, který se také musel vyčistit a vše se završilo koulovanou, při které vyhrálo družstvo kluků. K tomuto svátku neodmyslitelně patří i pečení svatomartinských rohlíčků, které jsme si nedokázali odpustit. Moc se dětem povedly a chutnaly skvěle.

POZVÁNKA NA ADVENTNÍ ODPOLEDNE

KATEŘINSKÁ ZÁBAVA 

NOVÉ ČÍSLO ŠKOLNÍHO ČASOPISU

Vážení čtenáři,

právě držíte nové číslo školního časopisu, které je zároveň prvním číslem nového ročníku. Já mám ohromnou radost, že časopis funguje dál. Mám ješ- tě mnoho důvodů se radovat. Jedním z nich je zapojení našich žáků do tvor- by školního časopisu, o čemž se můžete přesvědčit v rámci článků od Mirka, Katky, Terky, Karly, Barči, Natálky a Agátky. Pevně věřím, že počet žáků za- pojených do tvorby časopisu se bude zvyšovat. Už teď se jedná o úctyhodný počin, protože se obvykle na chodu školního časopisu podílejí žáci druhého stupně. Dalším důvodem k radosti je, že paní učitelka Seberová přijala mou nabídku a stává se tak šéfredaktorem školního časopisu Brantický Školní Miniexpres. Pevně věřím, že nám paní učitelka pomůže v boji se zákeřným šotkem, který nám ztěžoval naši práci a zanechával po sobě znamení ve for- mě gramatických a stylistických chyb.

Příjemné čtení přeje Mgr.Adam Šimůnek

STÁVKA 2019

Vážení rodiče,

chceme vyjádřit svůj souhlas se stávkou a nesouhlas s přístupem ministerstva. Svého práva na stávku jsme nevyužili s ohledem na Vás, abychom Vám nekomplikovali rodinnou situaci.

zaměstnanci ZŠ a MŠ Brantice

HALLOWEEN VE ŠKOLE

Proč se 31. 10. ve škole v noci svítilo? V letošním roce paní vychovatelky připravily dětem ze ŠD Halloweenskou párty zakončenou spaním ve škole. Děti se scházely ve škole mezi 17 - 18 hodinou. Následovalo rozdělení do tří skupin a pak se šly plnit jednoduché úkoly, ve kterých se všichni vystřídali. Čekalo je pečení dýní z lineckého těsta, výroba strašidel z roliček a dlabání dýní, které pak byly použity na osvětlení hřiště při stezce odvahy. Na konci stezky byl ukrytý poklad, při jehož úschově nejspíš paní vychovatelka vyplašila z hromádky listí ježka. Poklad se samozřejmě rozděloval až po večeři, připravenou našimi kuchařkami a panem kuchařem ze školní jídelny. Poté se již děti převlékly do pyžam, zachumlaly se do svých spacáků a čekaly na strašidelnou pohádku. Ráno si všichni vše pečlivě sbalili a odebrali se na snídani do jídelny, kde již byly připraveny buchty, chleby s vynikající pomazánkou a čaj.Z celé akce byli všichni nadšeni a již teď se těšíme na další.Musíme poděkovat nejen našim kuchařkám a kuchaři, ale i paní Homolové, která zpestřila snídani o margotkovou buchtu a domácí bábovku. Dík patří i SRPŠ, které nám poskytlo cukrovinky pro děti, jenž byly použity na odměny při plnění úkolů.

PROJEKT 72 HODIN

S projektem 72 hodin jsme se tentokrát s druháky a čtvrťáky zaměřili na pomoc zvířátkům v zimě. V první části jsme pracovali ve třídě. Děti se rozdělily do skupinek a zjišťovaly důležité informace o tom, jak přečkává zimu ježek, veverka a křeček. Pak proběhla prezentace, kde nás děti se získanými poznatky seznámily. Po svačince jsme vyrazili do lesa, kde byl naším cílem sběr žaludů a kaštanů pro zvířátka na zimuje a i jiných přírodnin. Děti si měly možnost vyzkoušet chůzi v lese poslepu, což je velmi zaujalo. Nejúspěšnější sběr ale proběhl v místním parku, kde jsem malé nadšené sběrače musela krotit, abychom ty plné tašky vůbec unesli. Přírodniny jsme následně použili při tvoření a vznikl nám tak ve škole voňavý kousek lesa. 

PRVNÍ MATEMATICKÁ DÍLNA

Uprostřed lesů je zahrádka, v ní dědy Lesoně zvířátka....zvířátka ta nepostojí stranou, ráda hrají na přetahovanou....Ve čtvrtek 26. září se konala ve škole tradiční dílna matematiky podle pana prof. Milana Hejného. Tentokrát jsme se věnovali prostředí : Zvířátka dědy Lesoně. Rodiče si postupně vyzkoušeli práci v různých ročnících. Začali jsme ve druhém ročníku, kde se žáci se zvířátky seznamují, učili jsme se ikony zvířátek a porovnávali sílu jednotlivých družstev. Řešili jsme jednoduché rovnice, když se zvířátka vypravila na karneval a měla masky. Dokázali jsme vyřešit i dvojici rovnic. Na závěr jsme si zahráli hru Farmář.  

PUTOVÁNÍ S DĚDOU LESONĚM ANEB TRADIČNÍ MATEMATICKÉ DÍLNY PRO ŠIROKOU VEŘEJNOST

ŠKOLNÍ ROK ZAHÁJEN

Rozzářené tvářičky plné úsměvů a očekávání. Tak to vypadalo první den v naší škole. Všechny děti z celé školy se sešli na slavnostním přivítání v tělocvičně naší školy.

Vše zahájil svou řečí pan ředitel Mgr. Adam Šimůnek, přivítal všechny děti, rodiče a pracovníky školy. Pan starosta obce Vladimír Dofek také popřál dětem do nového školního roku hodně síly, vytrvalosti, chuti učit se novým věcem a hodně školních úspěchů.

Paní učitelka prvního ročníku Mgr. Nikola Menšíková přivítala prvňáčky ve škole, popřála jim, ať se jim ve škole daří, a hlavně ať jsou spokojení a šťastní, předala jim dáreček v podobě polštářku (dárečky pro děti ušila paní Mitterová - moc ji děkujeme) a zavedla je do jejich třídy, kde na ně čekaly dárečky a nové učebnice a pomůcky. Poté si šli prvňáčci, jak již je naší tradicí, zasadit svůj stromeček ořešák, až budou po pěti letech odcházet, tak si ho vezmou s sebou.

První den ve škole byl krátký, ale za to vydařený. Rozjasněné a spokojené tváře našich dětí mluvily za vše.

ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU

Milí žáci, rodiče, prarodiče a přátelé školy,

školu máme nachystanou a moc se na Vás v pondělí 2. 9. 2019 těšíme. Sejdeme se v 8:00 v tělocvičně naší školy. Pak si Vás převezmou třídní učitelky, abyste se seznámili s Vaší novou třídou a budete mít prostor na popovídání (max hodinu). Provoz školní družiny začne 3. září nově od 6:00 do klasických 16:00.

Úspěšný školní rok 2019/2020 přeje kolektiv ZŠ a MŠ Brantice. 

ROZLOUČENÍ S PRÁZDNINAMI 


Přeposíláme informace z OÚ k akci "Rozloučení s prázdninami":

1) ať přijdou děti hned ve 14:00 hodin, protože klaun bude hned na začátku dělat balónky a cukrovou vatu a od 15-16 hodin bude mít program, pak musí odjet na další vystoupení

2) atrakce budou až do 18:00

3) skákací hrady budou 3, dále 4 koule bumper ball, cornhole, chůdy, šlapací kárky.....

Atrakce jsou hrazeny obcí :)

OZNÁMENÍ O REKONSTRUKCI


V době letních prázdnin probíhá rekonstrukce budovy školy. V případě potřeby využijte pro komunikaci školní email skola@zsbrantice.


Děkuje za pochopení

TURNAJ VE STOLNÍM HOKEJI

Poslední školní měsíc měly děti z 1.ODD ŠD turnaj ve stolním hokeji. Zúčastnily se ho všechny děti. Hlídáním výsledků nám příjemně uběhly poslední školní dny. Všechny děti si za účast zasloužily bonbóny. Na 5. a 4. místě se umístila Viktorka a Šimon. 3. místo obsadil Kubík S., 2. místo Natálka a 1. místo Honzík. Gratulujeme.

OHLÉDNUTÍ ZA NETRADIČNÍ OLYMPIÁDOU

Dne 7. května naše základní škola pořádala již 7. ročník Netradiční olympiády školních družin.

Celkem se zúčastnilo 10 družin, a to z ZŠ Brantice, ZŠ Zátor, ZŠ Lichnov, ZŠ Úvalno, ZŠ Razová, ZŠ Janáčkovo náměstí Krnov, ZŠ Dvořákův okruh Krnov, ZŠ Smetanův okruh Krnov, ZŠ Žižkova Krnov a ZŠ Slezská Diakonie Krnov. Z každé školy přijelo pouze 5 sportovců v rozmezí od 1. až do 5. třídy. Na pomoc jako průvodci přišli ochotně bývalí žáci z pátého ročníku, kteří v letošním nastoupili již na druhý stupeň ZŠ.

Tak jako každá Olympiáda i ta naše má svá pravidla, například že v družstvu musí být minimálně 2 děvčata a pouze jedno dítě z každého ročníku. Pokud má některá škola problém toto pravidlo dodržet, mohou se spojit s pořadatelem a domluvit se na výjímce. I v letošním roce jsme ji udělili celkem 2x.

Netradiční olympiádu odstartovalo vystoupení dětí z tanečního kroužku Street Dance. Pro sportovce bylo přichystáno 11 disciplín. Děti ze školní družiny vyrobily z krabic velkou kravičku, ze které soutěžící dojili mléko. Na vemínko byla použita rukavice. Zajímavou disciplínou byl i hod syrovým vejce, které se nechtělo na měkké trávě rozbít. Hod vejcem do hnízda zas byla obměna oblíbené hry Petanque. V obrovské naběračce se přenášela voda do kyblíku, za pomocí potápěčských brýlí se zachraňovala zvířátka nebo se skládal obrázek. Jelikož naše letošní olympiáda se nesla v duchu vesnickém, byly nachystány i disciplíny jako je hod gumákem do dáli, běh v gumácích, převoz medicinbalů jako brambor v dětských kolečkách, řezání pilkou či zatloukání hřebíků. Plnění disciplín soutěžícím krásně plynule ubíhalo a atmosféra byla úžasná. Na občerstvení, které zajistili sponzoři, si děti, paní vychovatelky a páni vychovatelé pochutnali během sčítání bodů. Pro upevnění přátelské atmosféry si všichni zatančili na známé dětské písničky. Následovalo vyhlášení vítězů. Na 1. místě se umístila ZŠ Dvořákův okruh, na 2. místě ZŠ Brantice, 3. místo obsadila ZŠ Lichnov a všechny ostatní ZŠ byly na 4. místě. Byly rozdány dárky soutěžícím i zúčastněným školním družinám a čekalo nás již jen slavnostní předávání Putovního sluníčka a rozloučení.

V příštím roce se olympiáda koná v prostorách ZŠ Dvořákův okruh. Už teď se všichni moc těšíme!

ŘEDITELSKÉ VOLNO

ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE V MŠ

ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ DO MŠ

JUMPING DRUMS

Tak to jsme ještě neviděli, to jsme hlavně nikdy neslyšeli!!!!!!

Levá ruka, pravá ruka, levá ruka, pravá ruka, levá ruka ..........malé, velké, široké, tenké.....bubny vlevo, bubny vpravo. Prostě paráda. Děkujeme moc za úžasnou interaktivní přednášku JUMPING DRUMS.

Všechny děti bubnovaly, všechny děti zpívaly, všechny děti se smály, všechny děti se vrtěly. Co k tomu dodat? Jediné...bylo to krátké, chceme ještě!!!!!


POJĎTE S NÁMI MALOVAT NA HEDVÁBÍ

SPORTOVNÍ ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ

NOVÉ ČÍSLO ŠKOLNÍHO ČASOPISU JE TU 

Vážení čtenáři,

Právě držíte v rukou nebo čtete na internetu nebo ve vitríně na autobusové zastávce nové čísloškolního časopisu Brantický Školní Miniexpres (BŠM). Slovo Miniexpres na nás pasuje, protože se ženeme školním rokem stále kupředu ke společnému cíli. Cestou jsme, už zvládli ab- solvovat lyžařský kurz, navštívit divadelní hru Lazy Goat, oslavit den vody a také ponožkový den. Školáci jezdí plavat, děti z MŠ zase bruslit, máme za sebou zápis do 1. ročníku, který se náramně povedl. Aktivit a událostí je ještě více. O tom se můžete přesvědčit během pročítání jarního vydání BMŠ.

A jaký je náš společný cíl? Připravit naše děti a žáky na život, ať už se dostanou kamkoliv, tak, aby si uměli poradit.

VÍCE SE DOČTETE PO KLIKNUTÍ NA ODKAZ NÍŽE

SEZNAM PŘIJATÝCH ŽÁKŮ 

DO 1. ROČNÍKU

RADUJEME SE Z VÝSLEDKŮ MATEMATICKÉ SOUTĚŽE PANGEA

V únoru se naše škola zúčastnila matematické soutěže PANGEA. Dnes nám dorazily výsledky a MY       z nich máme upřímnou radost. V kategorii 4. ročníků se Kateřina Manová umístila na 61. místě (z 826 účastníků) v Moravskoslezském kraji a v rámci České republiky na krásném 888. místě (z 9 926 účastníků). V kategorii 5. ročníků se Matěj Balint umístil na 54. místě (z 1 100 účastníků) v Moravskoslezském kraji a v rámci České republiky na úžasném 1 036. místě (z 10 930 účastníků). Všem našim žákům děkujeme za účast a nasazení při řešení jednotlivých úloh.

ZVEME VÁS NA VELIKONOČNÍ DÍLNY A DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V MŠ

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU, HLEDÁ SE SUPERHRDINA

První dubnový den proběhl na naší brantické škole zápis do 1. ročníku, a i když to tak možná mohlo vypadat, rozhodně to nebyl apríl. Maskot naší školy, sovička Rozárka, se tentokrát převlékla za superhrdinku a rozhodla se, že si do první třídy bude vybírat jen samé superhrdiny. A že jich přišlo opravdu hodně! A neměli to vůbec jednoduché. V jednotlivých třídách museli plnit zapeklité úkoly u Rychlonožky, Rychlokreslíře, Ostrozraka a Matemága. Ničeho se ale nezalekli a pro splnění úkolů využili všechny své získané superschopnosti. Kromě dobrého pocitu z úspěšné mise a drobných dárečků si děti odnesly i kornout plný zdravých dobrot a nového kamaráda, sovičku Rozárku. Už teď se na naše nové superhrdiny moc těšíme!  

VÍTÁNÍ JARA S BRANTICKO-RADIMSKÝM KLUBÍČKEM

DNES PROBĚHNE ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU

Pro školní rok 2019/2020 budou do 1. ročníku zapsáni žáci, kteří dovrší k 31. 8. 2019 věku šesti let a žáci s odkladem školní docházky. K zápisu se s dítětem dostaví jeho zákonný zástupce. Při zápisu je nutné předložit občanský průkaz zákonného zástupce a rodný list dítěte.

"TADY JSME ZAČÍNALI"

Uteklo to jako voda a máme tu poslední díl. V posledním dílu zavzpomíná Veronika Piškulová a MY ji moc děkujeme.

"TADY JSME ZAČÍNALI" je projekt, který ma za cíl ukázat našim současným i budoucím žákům, kam vedly kroky jejich předchůdců po ukončení školní docházky v ZŠ a MŠ Brantice. Moc nás těší, když se k nám naši absolventi hlásí a rádi posloucháme jejich vzpomínky na dobu, kdy oni sami chodili do naší školy.

Zápis do 1. ročníku proběhne 1. 4. 2019 od 15:00 do 18:00. Těšíme se na Vás 🙂

"TADY JSME ZAČÍNALI"

Předposlední vzpomínka je pro Vás nachystaná. Martin Herzinger Vás zavede na jedno zajímavé pracoviště na Palackého Univerzitě v Olomouci.

"TADY JSME ZAČÍNALI" je projekt, který ma za cíl ukázat našim současným i budoucím žákům, kam vedly kroky jejich předchůdců po ukončení školní docházky v ZŠ a MŠ Brantice. Moc nás těší, když se k nám naši absolventi hlásí a rádi posloucháme jejich vzpomínky na dobu, kdy oni sami chodili do naší školy.

Každý pátek se můžete těšit na nového absolventa a jeho vzpomínku. Celkem bude 7 vzpomínek, tak abychom Vám zkrátili čekání na zápis do 1. třídy, který se bude konat 1. dubna 2019

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU

Pro školní rok 2019/2020 budou do 1. ročníku zapsáni žáci, kteří dovrší k 31. 8. 2019 věku šesti let a žáci s odkladem školní docházky. K zápisu se s dítětem dostaví jeho zákonný zástupce. Při zápisu je nutné předložit občanský průkaz zákonného zástupce a rodný list dítěte.

POŘÁDÁME NETRADIČNÍ OLYMPIÁDU

Rok co rok jedna základní škola z našeho regionu pořádá netradiční olympiádu školních družin. Tento rok jsme pořadateli MY a jako téma jsme vymysleli "U nás na vesnici". Jedná se o velmi prestižní akci, kdy si své dovednosti poměří vybraní žáci 1. - 5. ročníků z 8 základních škol, proto akci připravujeme již od ledna a dostali jsme se do fáze, kdy potřebujeme i Vaši pomoc. Pomoc opět spočívá ve sběru nápojových vršků, které necháme vykoupit a získané peníze použijeme na přípravu akce a věcné ceny pro soutěžní týmy.

Netradiční olympiádu pořádáme 7. května, proto vyhlašujeme sběr vršků v období od 12. 3. 2019 do 30. 4. 2019. Vršky můžete odevzdávat na tradičních místech v Mateřské škole, Základní škole a poště v Branticích.

Děkujeme Vám za Vaši pomoc.

"TADY JSME ZAČÍNALI"

Je tu pátek a s ním další absolvent, který je mužem mnoha tváří.

"TADY JSME ZAČÍNALI" je projekt, který ma za cíl ukázat našim současným i budoucím žákům, kam vedly kroky jejich předchůdců po ukončení školní docházky v ZŠ a MŠ Brantice. Moc nás těší, když se k nám naši absolventi hlásí a rádi posloucháme jejich vzpomínky na dobu, kdy oni sami chodili do naší školy.

Každý pátek se můžete těšit na nového absolventa a jeho vzpomínku. Celkem bude 7 vzpomínek, tak abychom Vám zkrátili čekání na zápis do 1. třídy, který se bude konat 1. dubna 2019.

UŽIJTE SI JARNÍ PRÁZDNINY S DALŠÍ VZPOMÍNKOU

Od pondělí 4. března do pátku 8. března nás čekají zasloužené jarní prázdniny. A my doufáme, že si najdete čas na další vzpomínku jednoho z našich absolventů.

"TADY JSME ZAČÍNALI" je projekt, který ma za cíl ukázat našim současným i budoucím žákům, kam vedly kroky jejich předchůdců po ukončení školní docházky v ZŠ a MŠ Brantice. Moc nás těší, když se k nám naši absolventi hlásí a rádi posloucháme jejich vzpomínky na dobu, kdy oni sami chodili do naší školy.

Každý pátek se můžete těšit na nového absolventa a jeho vzpomínku. Celkem bude 7 vzpomínek, tak abychom Vám zkrátili čekání na zápis do 1. třídy, který se bude konat 1. dubna 2019.

DALŠÍ PÁTEK DALŠÍ VZPOMÍNKA 

"TADY JSME ZAČÍNALI" je projekt, který ma za cíl ukázat našim současným i budoucím žákům, kam vedly kroky jejich předchůdců po ukončení školní docházky v ZŠ a MŠ Brantice. Moc nás těší, když se k nám naši absolventi hlásí a rádi posloucháme jejich vzpomínky na dobu, kdy oni sami chodili do naší školy.

Každý pátek se můžete těšit na nového absolventa a jeho vzpomínku. Celkem bude 7 vzpomínek, tak abychom Vám zkrátili čekání na zápis do 1. třídy, který se bude konat 1. dubna 2019.

TADY JSME ZAČÍNALI

"TADY JSME ZAČÍNALI" je projekt, který ma za cíl ukázat našim současným i budoucím žákům, kam vedly kroky jejich předchůdců po ukončení školní docházky v ZŠ a MŠ Brantice. Moc nás těší, když se k nám naši absolventi hlásí a rádi posloucháme jejich vzpomínky na dobu, kdy oni sami chodili do naší školy. 

Každý pátek se můžete těšit na nového absolventa a jeho vzpomínku. Celkem bude 7 vzpomínek, tak abychom Vám zkrátili čekání na zápis do 1. třídy, který se bude konat 1. dubna 2019.

OHLÉDNUTÍ ZA DNEM OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Den otevřených dveří odstartoval v osm hodin ráno, kdy první rodiče využili možnost nahlédnout do vyučování svých dětí. Po půl deváté přišly děti z naší mateřské školy v Branticích a po nich přijely děti z mateřské školy Slunečnice v Kostelci. Pro děti z mateřských škol jsme měli přichystaný bohatý program, kdy si vyzkoušely pohybové hry z tělesné výchovy, navštívily výuku českého jazyka a matematiky. Ve školní družině si vyrobily papírovou sovičku a ve školní jídelně ochutnaly dobroty ze školní kuchyně. Mimo dětí z mateřských škol nás navštívili zástupci speciální základní školy z Krnova, občané obce Brantice a Radimi a bývalí žáci naší školy.

Odpoledne jsme vesele pokračovali dílnami, kde se návštěvníci mohli podívat a v případě zájmu vyzkoušet, jak se vyrábí s kroužkem šikulek, jak probíhá klub logických a deskových her, jak moc a jakým způsobem se trénuje v oddílu Atletiky Človíček a jak tančíme v kroužku Street Dance. Návštěvníci měli rovněž možnost projít si školu a ochutnat pokrmy ze školní kuchyně. Školní kuchyň upekla Honzovy buchty a uvařila guláš. Od tří hodin se zájemci mohli seznámit s genetickou metodou čtení. Ve čtyři hodiny si návštěvníci vyzkoušeli výuku s iPady, kde pracovali s aplikací Včelka, která slouží pro rozvoj čtení. Na závěr se zájemci seznámili s matematikou podle profesora Hejného.

Celý den otevřených dveří se nesl v příjemné atmosféře a my jsme rádi, že jste si našli čas a zavítali do naší školy. Tak zase za rok na viděnou.

PS: Ve fotogalerii najdete fotky z proběhlých akcí MŠ a ZŠ

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Den otevřených dveří se nám blíží a MY se na Vás moc těšíme.

LEDNOVÝ PROGRAM V ZŠ


TŘÍDNÍ SCHŮZKY

Ve středu 23. 1. nás čekají pololetní třídní schůzky. Rozpis konzultací dostanete od třídních učitelek.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Ve středu 30. 1. proběhne den otevřených dveří a MY zveme všechny občany, absolventy, zvědavce a rodiče budoucích prvňáčků. Harmonogram akce stále ladíme, proto ho uveřejníme, až příští týden. 


Kruhové tréninky poprvé už zítra

Lektor: Ondřej Kubala a Kateřina Kubalová
Termín: úterý a čtvrtek 17:00 - 18:00 Cena: 40 Kč za lekci

Pod vedením certifkovaného trenéra se můžete těšit na posilovací cvičení se zaměřením na posilování celého těla. Kruhové tréninky budou probíhat v tělocvičně ZŠ. 

VIZE 2019

Příprava dětí na základní školu.

Hry a cvičení s důrazem na rozvoj grafomotoriky a jemné motoriky.

Rozvoj jazykových dovedností a komunikace.

Individuální přístup.

Nabídka kroužků (Atletika človíček, Street dance pro děti).

Využití iPadů ve vzdělávání dětí v rámci polytechnické výchovy.


ZŠ 

Získávání vědomostí v souvislostech.

Utváření osobnosti jedince.

Rozvoj samostatné práce, tak i práce v kolektivu.

Důraz na pohybovou aktivitu a zdravý životní styl.

Testování vědomostí v 3. a 5. ročníku.

Zapojení moderních technologií a přístupů ve vzdělávání.


ŠJ

Možnost přihlašovat a odhlašovat obědy elektronicky.

Jídelní lístek na měsíc dopředu.

Získání certifikátu ZDRAVÁ ŠKOLNÍ JÍDELNA.

Chutná jídla ze základních surovin.

Budování návyku zdravého stravování.

Spokojený strávník - dítě, žák, zaměstnanec, občan.


PROVOZ VŠECH ČÁSTÍ ZŠ A MŠ BRANTICE BUDE ZAHÁJEN 3. 1. 2019.


Upozornění o nuceném přerušení provozu MŠ a školní jídelny


Vážení rodiče a strávníci,

z důvodu prasklého vodovodního potrubí v kotelně MŠ, které má za následek zatečení vody do elektroinstalace a plynových kotlů, jsme nuceni zítra 2. 1. 2019 přerušit provoz MŠ a školní jídelny. Nyní nejsme schopni dodržet hygienické normy pro teplotu ve třídách a stravování dětí a strávníků. V současné době pracujeme na odstranění škod, avšak z důvodu státního svátku nejsme schopni zajistit odbornou pomoc.

Za případné komplikace se omlouváme a těšíme se na Vás 3. 1. 2019

Nové číslo školního časopisu

Vážení čtenáři,

ve vánočním shonu Vám přinášíme nové číslo školního časopisu Brantický Školní Miniexpres. Jak jsme si v minulém čísle předsevzali, tak i konáme. Aktuální číslo vzniklo ve spolupráci se žáky 3.- 5. ročníku. Můžete se těšit na představení TJ Radim, popisem události Pokemon Comunity Day, rozhovoru s fotbalovým trenérem Tomášem Grodou a dalších zajímavých článků.

Příjemné chvilky se školním časopisem přeje Mgr. Adam Šimůnek

Výuka s novými iPady

Žáci naší školy procvičují na iPadech čtenářskou gramotnost v aplikaci Včelka, která zlepšuje čtení. Žáci si upevňují nejen čtenářské dovednosti, ale také i gramatiku. iPady využíváme v kroužcích doučování, ve Čtenářském kroužku, ale také ve výuce.

ZVEME VÁS NA VÁNOČNÍ BESÍDKU

NAPSALI O NÁS

Brantické Vrškobraní mělo takový úspěch, že o Naší akci napsali na serveru novinky.cz. Celý text si můžete přečíst v odkazu níže.

PROSINCOVÝ PROGRAM V MŠ

5. 12. Mikulášské nadělování

6. 12.  Atletika Človíček

9. 12. Rozsvěcování stromku a Ježíškova pošta

12.  12. Besídka v Kulturním domě od 16:30 - II.třída

13. 12.  Atletika Človíček

18. 12. Přednáška Proč si myjeme ruce? - II.třída

           Malé vánoční posezení s vystoupením dětí od 15,30 hod. - I.třída MŠ

21. 12. Vánoční nadělování v MŠ od 9,00 hod.


PROSINCOVÝ PROGRAM V ZŠ

5. 12.   Čertí den

9. 12.   Rozsvěcování stromku a Ježíškova pošta

12. 12.  Besídka v Kulturním domě od 16:30

17. 12.   Kino - Čertí brko 

18. 12.  Přednáška Proč si myjeme ruce? - v rámci vyučování, učíme se

20. 12. Vánoční dílny pro děti dopoledne

21. 12.  Vánoční besídka ve škole 

SKVĚLÝ VÝSLEDEK BRANTICKÉHO VRŠKOBRANÍ

Každému, kdo přispěl jediným vrškem, patří velký dík. Pokud Vám doma stále zbývají nějaké vršky, tak nezoufejte. Vršky můžete stále nosit do kontejnerů v budovách MŠ, ZŠ a České pošty.

Vrškobraní Zdar!!!


TŘÍDNÍ SCHŮZKY

Vážení rodiče žáků ZŠ Brantice, 

zveme vás na třídní schůzky, které se konají ve středu 21. listopadu 2018 od 16:00 hodin. Společný začátek proběhne v tělocvičně školy, kde proběhne volba nových členů do školské rady. Na programu třídních schůzek budou informace o vzdělávání a chování vašich dětí, akcích školy a chystaném lyžařském kurzu (rodiče žáků 5. ročníku). 

Těší se na Vás

Pedagogický sbor ZŠ a MŠ Brantice


POZVÁNKA NA KATEŘINSKOU ZÁBAVU

PRVNÍ ČÍSLO ŠKOLNÍHO ČASOPISU JE NA SVĚTĚ

Vážení čtenáři,

právě se k Vám dostalo první číslo školního časopisu. Školní časopis se jmenuje Brantický Školní Miniexpres. Proč takový název? Je to jednoduché, v internetovém a školním kole tento název získal nejvíce hlasů. Musím říct, že to na nás pěkně sedí, z Brantic jsme, ze školy taky a protože s vydáváním časopisu právě začínáme, tak Vám přinášíme takový malý informační expres.

Proč chceme vydávat školní časopis? Protože Vám chceme ukázat výsledky činnosti pedagogického sboru jak ve školce, tak i ve škole. Dále chceme zapojit naše děti a žáky do výroby takového časopisu. Budeme Vám prezentovat jejich výtvory a v budoucnu se určitě dočkáme rubrik vedených samotnými žáky.

Jsme na samotném začátku, proto nám prosím odpusťte případné šotkovo řádění. Sami dobře víte, že je nejtěžší začít. My jsme tímto číslem začali a hodláme se nadále zlepšovat.


ČASOPIS SI MŮŽETE PROHLÉDNOUT PO KLIKNUTÍ NA TLAČÍTKO OTEVŘÍT ČASOPIS.

JABLÍČKOVÝ DEN V ZŠ


Jablíčkový den. Poznávali jsme jablíčko všemi smysly. Pekli jsme štrůdly, učili se básničku, zpívali písničku Koulelo se, koulelo, vyráběli jsme červíka v jablíčku, kreslili jsme obrázek podle textu, vyprávěli si příběhy z historie, kde jablko hrálo hlavní roli. Na závěr jsme si zahráli na malíře a vznikly moc krásné obrázky. 

VÍCE FOTEK V GALERII

SRPŠ VÁS ZVE NA LUCERNIČKOVÝ PRŮVOD 

VÝZDOBA MŠ BRANTICE

Vážení rodiče, milí a šikovní rodiče!!!!!!!

Už jsme tady zase s dalším podzimním nápadem na výzdobu naší školky!

Taky se Vám doma na zahradě urodilo tolik dýní, cuket, tykví, patizonu a podobných podzimních dobrot? Než je rozdáte všem známým a sousedům.....zkuste s dětmi vyrobit podzimní dekoraci. Fantazii ani velikosti neklademe žádné meze. Pokud se Vám vyrábět doma nechce, přineste ji k nám do školky a my si vyrobíme něco společně!!!!

Před LUCERNIČKOVÝM PRŮVODEM osvítíme naši zahradu a budeme ji obdivovat.

Na vaše výrobky se těšíme do 18. října!!!

NOVÁ FUNKCE WEBOVÝCH STRÁNEK

Každý týden uveřejníme týdenní rozvrh obou oddělení školní družiny. Jak se k němu dostanete? Klikněte na Menu, Součásti > Družina.

ŘÍJNOVÉ ZPRÁVIČKY Z NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLIČKY 

Září v naší školce bylo plné radostného očekávání, smíchu, obav, ale i smutku a prvních slziček. Všechno jsme společně zvládli. Každý našel svou značku, třídy si domluvily pravidla, děti si našly nové kamarády. Všichni už se těší na to, co je čeká ve školce v říjnu..... a že toho je!

Hned ve středu, 3. října, k nám přijede naše oblíbené maňáskové divadlo ze Šternberka "ŠIKULKA" a přiveze nám tři malé pohádky: O ZLATÉ RYBCE, O SMOLÍČKOVI a HRNEČKU, VAŘ!

Přesně za týden, 10. října, se chystáme do velikého a skutečného divadla. Jmenuje se "SLEZSKÉ DIVADLO" a je až v Opavě. Uvidíme pohádkový muzikál "POPELKA".

Stali jsme se součástí kampaně: "POMÁHÁM, PROTOŽE CHCI!" Projekt "72 HODIN" probíhá od 11. -14. 10. v celé republice. My se vydáme uklízet okolí školky v pátek 12. října.

V týdnu od 15. - 19. října už budeme chystat a těšit se na LUCERNIČKOVÝ PRŮVOD. Dostali jsme totiž letos důležitý úkol. Musíme se naučit nové básničky a písničky, které si pak společně předneseme a zazpíváme! Naši školku provoní také vůně podzimních jablíček, která jsme si poctivě nasbírali a uskladnili. Děti budou loupat, krájet, strouhat, míchat a vy pak budete mít možnost, za malý poplatek, ochutnat, co Vaše děti z jablíček připravily.

Jak vidíte, říjen uběhne jako vítr, a my ještě stihneme v posledním týdnu zajet do " FLEMMICHOVY VILY" v Krnově. Ptáte se, co tam budeme dělat? Přeneseme se do dob dávno minulých a budeme obdivovat krále KARLA IV. Dozvíme se něco málo o jeho životě a hlavně si prohlédneme korunovační klenoty.

MOC SE NA VŠECHNO TĚŠÍME!!!!!!                                                  Zdeňka Kavanová (učitelka)

VIDEO DOKUMENTACE Z PRVNÍHO ŠKOLNÍHO DNE

VÝSLEDKY HLASOVÁNÍ O NÁZVU ŠKOLNÍHO ČASOPISU

Žáci ZŠ Brantice si zvolili za název školního časopisu "Brantický Školní Miniexpres". Na první číslo našeho časopisu se můžete těšit poslední týden v říjnu.

Dýňové slavnosti

Ve čtvrtek 13.9. jsme se s 1.a 3.ročníkem vypravili na Dýňové slavnosti do Úvalna. Cestovali jsme autobusem i vlakem, ale to nám vůbec nevadilo, výprava byla o to více dobrodružná a zažili jsme tak dopravní výchovu na vlastní kůži. Do našeho cíle, zahradnictví Flora, jsme dorazili brzo ráno. Milé paní zahradnice nás tady vřele uvítaly a pak už jsme se mohli pustit do dlabání a vyřezávání dýní. Potřeba k tomu byl nožík, lžíce a černý fix. Děti pracovaly v malých skupinkách a práce jim šla od ruky. Každá dýně byla jiná a všechny se moc povedly. Po svačině si děti nakoupily různé podzimní a halloweenské dekorace, a poté začalo velké dovádění na seně. Děti nadšeně vylézaly na balíky a skákaly z nich do měkkoučkých senných peřin. Milým zpestřením byla všudypřítomná kočička Líza, která nám asistovala při všech činnostech. Byla velmi hravá a mazlivá a musela jsem hodně kontrolovat, aby neskončila v něčím batůžku. 

Mgr. Lucie Seberová

STARTUJEME BRANTICKÉ VRŠKOBRANÍ

ŽÁCI ZŠ BRANTICE SOUČÁSTÍ FAN TÝMU NA KONTINENTÁLNÍM POHÁRU

Vyjimečná atmosféra a skvělé děti. Jsme pyšní, že jsme mohli být součástí Fan týmu na Kontinentálním poháru v Ostravě. A nejen dospělí si z akce odváží spoustu zážitků...

A jak to vidí děti? Jak vnímají děti fandění různým kontinentům? Jaké to je vidět atletiku naživo? Jaké mají zážitky?

,,Ty jo.." ,,Super.." ,,Je to bezva.." ,,Prima.."

,,Jé, oni nejsou jen namalovaní, oni jsou opravdu černoši...."

Těšíme se na příští akci.

Mgr. Markéta Skalická - vedoucí atletického klubu Človíček

UPOZORNĚNÍ PRO RODIČE

Od pondělí 10. září do úterý 25. září bude uzavřena část silnice v úseku od obecního úřadu po kulturní dům. Vjezd bude povolen pouze autobusům veřejné linkové dopravy, vozidlům IZS a dopravní obsluze. Pro ostatní vozidla byla nařízena a bude vyznačena objížďka po silnic I/45 - bruntálské. 

ŠKOLNÍ ROK ZAHÁJEN

Děkujeme všem rodičům a přátelům školy za hojnou účast a pozitivní atmosféru na slavnostním zahájení školního roku. Fotky z akce naleznete ve fotogalerii ZŠ.

ZAHAJUJEME NOVÝ ŠKOLNÍ ROK

V pondělí 3. 9. 2018 proběhne slavnostní zahájení školního roku v tělocvičně ZŠ Brantice. Slavnostní zahájení začne tradičně v 8:00 a skončí do 9:00. Jak takové zahájené probíhá si můžete prohlédnout na přiloženém videu. 

Těší se na Vás kolektiv pracovníků ZŠ Brantice.

NOVÝ ŠKOLNÍ ČASOPIS

Od školního roku 2018/2019 pro Vás startujeme nový školní časopis. Pomocí časopisu Vás budeme seznamovat s děním ve školce i škole. Dřív než s takovým časopisem můžeme začít, tak potřebujeme najít název a byli bychom moc rádi, kdybyste nám ho pomohli vybrat VY.


Jak by se měl jmenovat nový školní časopis?
Brantísek
Bran
Other
Please Specify:
Odpověď "Other" Vám nabízí napsat název časopisu dle Vašich představ.  
Created with PollMaker

Vítejte na novém WEBU

Startujeme nový WEB. Měl by Vás bavit, informovat a těšit. Na WEBu stále pracujeme a hotov by měl být do začátku školního roku. Příjemné čtení přejí pracovníci ZŠ a MŠ Brantice.

Rychlý kontakt

Napište nám

Základní škola a Mateřská škola Brantice, okres Bruntál, příspěvková organizace

Brantice 252, Brantice 793 93

skola@zsbrantice.cz    skolka@zsbrantice.cz  jidelna@zsbrantice.cz

IČ: 731 845 86

Zavolejte nám:

ZŠ: +420 739 478 009 (ředitelna) + 420 739 478 903 (sborovna)

MŠ: +420 731 565 218

ŠJ: +420 731 565 226 

Číslo účtu: 27-2815560227/0100