ŠKOLNÍ ŘÁD

Zpracoval: Mgr. Jarmila Škrabalová

Schválila a vydala: Mgr. Jarmila Škrabalová
Pedagogická rada projednala dne: 31.8.2017
Školská rada projednala dne: 31.8.2017
Účinnost: 1. září 2017
Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných dodatků, které tvoří součást tohoto předpisu.

Obecná ustanovení

Na základě ustanovení § 30, odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním,

středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění vydávám jako

statutární orgán školy tuto směrnici. Směrnice je součástí organizačního řádu školy.

I. Provoz a vnitřní řád školy

II. Výkon práv a povinností žáků a jejich zákonných zástupců a pravidla o vzájemných vztazích

zaměstnanců školy, žáků a jejich zákonných zástupců

III. Podmínky zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich ochrany před sociálně

patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

IV. Podmínky k zacházení s majetkem školy

V. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání - klasifikační řád

Je platný a závazný pro všechny zaměstnance a žáky školy v prostorách budovy školy, v areálu

školy a při akcích pořádaných školou.

I. Provoz a vnitřní řád školy

1. Škola je otevřená pro vstup žáků od 6.00 do 7.45 hodin. 1. hodina začíná v 8.00 hod.

Přestávky mezi hodinami jsou desetiminutové, po 2. a 3. vyučovací hodině je přestávka

dvacetiminutová.

2. Časové rozvržení vyučovacích hodin:

Začátek vyučování 8,00 hod.

1.vyučovací hodina 8,00 - 8,45 hod.

přestávka 8,45 - 8,55 hod.

2.vyučovací hodina 8,55 - 9,40 hod.

přestávka 9,40 - 10,00 hod. (svačina - 20 minut )

3.vyučovací hodina 10,00 - 10,45 hod.

přestávka 10,45 - 11,05 hod. (pobyt venku - 20 minut )

4.vyučovací hodina 11,05 - 11,50 hod.

přestávka 11,50 - 12,00 hod.

5.vyučovací hodina 12,00 - 12,45 hod.

přestávka 12,45 - 12,55 hod.

6.vyučovací hodina 12,55 - 13,40 hod.

Ukončení vyučování 13,40 hod. Délka trvání hodiny 45 minut, popř. vyučování v blocích.

Střídání pracovních míst při výuce záleží na typu práce (po 10 až 15 minutách).

3. Vyučování je organizováno podle rozvrhu hodin, který je schválen ředitelkou školy. Rozvrh

hodin je vyvěšen u každé třídy. Také veškerá mimotřídní činnost žáků probíhá ve škole podle

rozvrhu schváleného ředitelem školy.

4. Pro zaměstnance školy je škola otevřena v pracovních dnech od 6:00 do 17:30, v ostatních

případech jen po předchozím schválení vedením školy a se zajištěním příslušného provozního

zaměstnance.

5. Po příchodu do budovy si žáci odkládají obuv a svršky na místa k tomu určená v šatně a ihned

odcházejí do učeben. V šatně se nezdržují a nevysedávají tam. V průběhu vyučování je žákům

vstup do šatny povolen pouze se svolením vyučujícího. O zahájení vyučování školnice šatnu

uzamkne a klíč odkládá na předem dohodnuté místo.

6. Při organizaci výuky jinak než ve vyučovacích hodinách stanoví zařazení a délku přestávek

pedagog pověřeným vedením akce podle charakteru činnosti a s přihlédnutím k základním

fyziologickým potřebám žáků.

7. Nejvyšší počet žáků ve třídě je obecně 30, škola má podle §23 odst. 3 zákona č.

561/2004 Sb.., školského zákona zřizovatelem schválenou výjimku a maximální počet žáků ve

třídě školy je 30, při zachování bezpečnostních a hygienických předpisů.

8. Při výuce některých předmětů, zejména nepovinných a volitelných, lze dělit třídy na skupiny,

vytvářet skupiny žáků ze stejných nebo různých ročníků nebo spojovat třídy, počet skupin a

počet žáků ve skupině se určí rozvrhem na začátku školního roku, zejména podle prostorových,

personálních a finančních podmínek školy, podle charakteru činnosti žáků, v souladu s

požadavky na jejich bezpečnost a ochranu zdraví a s ohledem na didaktickou a metodickou

náročnost předmětu.

9. Nejvyšší počet žáků ve skupině je 30. Při výuce cizích jazyků je nejvyšší počet žáků

ve skupině 24.

10. Pitný režim: žáci si do školy nosí pití ve svých plastikových lahvích, pokud žákovi pití

dojde, nalije mu vyučující do jeho láhve šťávu připravenou školnicí na příručním stolečku ve

třídě. Má-li žák žízeň, může se napít v průběhu vyučování, nesmí však rušit průběh vyučování.

2 - 4 x týdně si mohou žáci zakoupit mléko nebo jogurt. O roznášení mléka a jogurtů se stará

školnice dle pokynů ředitelky školy.

11. V období školního vyučování může ředitel školy ze závažných důvodů, zejména

organizačních a technických, vyhlásit pro žáky nejvýše 5 volných dnů ve školním roce.

12. Přístup veřejnosti do budovy školy je možný po ohlášení u zaměstnanců školy, nebo u

vedení školy. Škola je řádně zabezpečena proti vstupu cizích osob bezpečnostním systémem.

Každý zaměstnanec školy, který otevírá budovu cizím příchozím, je povinen zajistit, aby se cizí

příchozí nepohybovali nekontrolovaně po budově. Během provozu školy jsou zevnitř volně

otevíratelné dveře od hlavního vchodu.

Režim při akcích mimo školu:

1. Bezpečnost a ochranu zdraví žáků při akcích a vzdělávání mimo místo, kde se uskutečňuje

vzdělávání zajišťuje škola vždy nejméně jedním zaměstnancem školy -pedagogickým

pracovníkem. Společně s ním může akci zajišťovat i zaměstnanec, který není pedagogickým

pracovníkem, pokud je zletilý a způsobilý k právním úkonům.

2. Při organizaci výuky při akcích souvisejících s výchovně vzdělávací činností školy mimo místo,

kde se uskutečňuje vzdělávání stanoví zařazení a délku přestávek pedagog pověřeným vedením

akce, podle charakteru činnosti a s přihlédnutím k základním fyziologickým potřebám žáků.

3. Při akcích konaných mimo místo, kde škola uskutečňuje vzdělávání, nesmí na jednu osobu

zajišťující bezpečnost a ochranu zdraví žáků připadnout více než 25 žáků. Výjimku z tohoto

počtu může stanovit s ohledem na náročnost zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků ředitel

školy. Škola pro plánování takovýchto akcí stanoví tato pravidla - každou plánovanou akci mimo

budovu školy předem projedná organizující pedagog s vedením školy zejména

s ohledem na zajištění BOZP. Akce se považuje za schválenou uvedením v týdenním plánu práce

školy, kde zároveň s časovým rozpisem uvede ředitel školy jména doprovázejících osob a po

podepsání povolení akce ředitelem školy předloženém na tiskopise " Povolení k "výjezdu"se

seznamem žáků, popř. jmen doprovázejících osob.

4. Při akcích konaných mimo místo, kde škola uskutečňuje vzdělávání, kdy místem

pro shromáždění žáků není místo, kde škola uskutečňuje vzdělávání, zajišťuje organizující

pedagog bezpečnost a ochranu zdraví žáků na předem určeném místě 15 minut před dobou

shromáždění. Po skončení akce končí zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví žáků

na předem určeném místě a v předem určeném čase. Místo a čas shromáždění žáků a skončení

akce oznámí organizující pedagog nejméně 1 den předem zákonným zástupům žáků

a to zápisem do žákovské knížky nebo jinou písemnou informací.

5. Při přecházení žáků na místa vyučování či jiných akcí mimo budovu školy se žáci řídí pravidly

silničního provozu a pokyny doprovázejících osob. Před takovýmito akcemi doprovázející učitel

žáky prokazatelně poučí o bezpečnosti. Pro společné zájezdy tříd, lyžařské kursy, školy v přírodě

platí zvláštní bezpečnostní předpisy, se kterými jsou žáci předem seznámeni. Při pobytu v

ubytovacích zařízeních se žáci podřizují vnitřnímu řádu tohoto zařízení a dbají všech pokynů

pracovníků tohoto zařízení.

6. Pro pořádání mimoškolních akcí platí zvláštní směrnice školy zahrnující i oblast bezpečnosti a

ochrany zdraví žáků:

- směrnice pro školy v přírodě

- lyžařské výcvikové kurzy

- zahraniční výjezdy

- školní výlety

Za dodržování předpisů o BOZP odpovídá vedoucí akce, který je určen ředitelem školy.

7 .Součástí výuky je také výuka plavání. Do výuky mohou být zařazeny také další aktivity jako

bruslení, školy v přírodě, atd. Těchto aktivit se mohou účastnit pouze žáci zdravotně způsobilí,

jejichž rodiče o tom dodají škole písemné lékařské potvrzení ne starší jednoho roku.

8. Chování žáka na mimoškolních akcích je součástí celkového hodnocení žáka včetně klasifikace

na vysvědčení.

II. Výkon práv a povinností žáků a jejich zákonných zástupců a pravidla o

vzájemných vztazích zaměstnanců školy, žáků a jejich zákonných zástupců

a) Práva žáků

1. Na vzdělání a účast ve výuce podle rozvrhu.

2. Na odpočinek a volný čas.

3. Na zabezpečení přístupu k informacím, zejména takovým, které podporují jeho duchovní,

morální a sociální rozvoj. Má právo na ochranu před informacemi, které škodí jeho pozitivnímu

vývoji a nevhodně ovlivňují jeho morálku.

4. Na vyjádření vlastního názoru ve všech věcech, které se ho týkají. Svůj názor musí vyjadřovat

přiměřenou formou, která neodporuje zásadám slušnosti a dobrého občanského soužití. Jeho

názorům musí být dána náležitá váha. Žák má právo sdělit svůj názor třídnímu učiteli, ostatním

vyučujícím, ředitelce školy.

5. Při nepochopení výkladu učiva má žák právo vyžádat si u vyučujícího konzultaci učiva.

V odůvodněných případech (např. dlouhodobější absence) má žák právo při osvojování

zameškaného učiva obrátit se při řešení situace na vyučujícího, popřípadě na třídního učitele a

ředitelku školy.

6. Na poskytnutí pomoci v případě, že se ocitne v nesnázích nebo má nějaké problémy.

7. Na ochranu před fyzickým nebo psychickým násilím, nedbalým zacházením, před všemi

sociálně patologickými jevy. Má právo na využití preventivních programů, které mu slouží k

poskytnutí potřebné podpory ve zmíněných oblastech.

8. Na zvláštní péči v odůvodněných případech (v případě jakéhokoliv druhu onemocnění,

zdravotního postižení, v případě mimořádných schopností a talentu.)

9. Na život a práci ve zdravém životním prostředí a na odstraňování škodlivin ze školního

prostředí v rámci možností školy.

10. Na ochranu před všemi formami sexuálního zneužívání a před kontaktem s narkotiky a

psychotropními látkami.

11. Na svobodu myšlení, náboženství a projevu.

b) Povinnosti a chování žáků

1. Do školy vstupují určeným vchodem, ten používají také k odchodu. O přestávkách a v době

vyučování není dovoleno opouštět budovu školy bez souhlasu učitele.

2. Po vstupu do školy se žáci přezouvají v šatnách do zdravotně vhodných přezůvek (ne botasek,

tenisek apod.). Žákům je zakázáno nosit do školy předměty, které by mohly ohrozit zdraví,

způsobit úraz nebo ohrozit mravní výchovu žáků. Ve vlastním zájmu by žáci neměli nosit do

školy cenné předměty, které nepotřebují k výuce, a také větší obnosy peněz. Při případné ztrátě ¨

nemůže škola uplatňovat pojistné plnění.

3. Na vyučovací hodiny žák přichází včas, aby si stačil připravit potřebné pomůcky před jejich

začátkem.

4. Žáci se aktivně účastní vyučování a nenarušují nevhodně průběh vyučovacích hodin.

O přestávkách se mohou volně pohybovat po budově školy, kde je dozor, musí přitom

dodržovat pravidla slušného chování a bezpečnosti. V případě příznivého počasí se mohou

o veliké přestávce pohybovat na školní zahradě. Do jiných tříd přecházejí ukázněně. Vstupovat

do tělocvičny a odcházet na školní zahradu v době přestávek smějí jen s učitelem, v případě

zájmových činností jen se svým vedoucím. Žáky, které navštěvují kroužky si ze školní družiny

vyzvedává jejich vědoucí. Žáci, kteří nenavštěvují školní družinu a přichází z domu do zájmové

činnosti čekají před učebnou. V šatnách jsou žáci jen po nezbytně nutnou dobu.

5. Žáci dodržují zásady kulturního chování. Zdraví učitele, zaměstnance školy a jiné dospělé

osoby pozdravem "Dobrý den". Všichni žáci oslovují zaměstnance školy ,,Pane, paní" s

připojením funkce nebo titulu. Při vstupu učitele nebo jiného zaměstnance školy do třídy v době

vyučování žáci pozdraví povstáním.

6. Žáci dodržují pravidla hygieny a bezpečnosti ve škole i mimo školu. Při každém svém počínání

mají na paměti nebezpečí úrazu. Žáci jsou povinni chránit své zdraví i zdraví svých spolužáků a

pracovníků školy.

7. Po zvonění v 8 a 10 hodin sedí žáci na svém místě ve třídě, mají připraveny do vyučování

příslušné pomůcky a v klidu vyčkávají příchodu vyučujícího. Na ostatní vyučovací hodiny, kdy

nezvoní je učitel povinen žáky upozornit na začátek vyučovací hodiny.

8. Při vyučování sedí žák slušně a pozorně sleduje výklad učitele, plní jeho pokyny. Hlásí se,

chce-li odpovědět nebo se na něco zeptat. Každý žák pracuje poctivě a svědomitě. Za přestupek

se považuje napovídání a opisování.

9. Žáci musí dodržovat zasedací pořádek stanovený třídním učitelem nebo příslušným

vyučujícím. Během vyučování smí žák opustit své pracovní místo i třídu jen se svolením

vyučujícího.

10. Žákům není dovoleno mít ve škole při sobě mobilní telefon ani jiné zařízení, které může

pořizovat nebo reprodukovat obrazové či zvukové záznamy. Pokud se dostaví do školy s tímto

přístrojem, je povinen jej mít po celou dobu výuky uložený a vypnutý v aktovce. Použití je

možné pouze o přestávce. Tento pokyn platí i pro akce mimo školu. Nedodržení tohoto pokynu

bude hodnoceno jako závažné porušení školního řádu. Výjimku z tohoto ustanovení může

stanovit pouze ředitelka školy. V případě porušení tohoto nařízení může vyučující mobilní

telefon i záznamové zařízení zadržet na dobu nezbytně nutnou, což je do konce vyučování nebo

po dobu trvání školní akce.

Žákům 1. - 2. tříd a žákům navštěvujícím ŠD se nošení mobilních telefonů nedoporučuje.

Telefonický kontakt rodičů se žáky bude v případě nutnosti zajištěn školou.

11. Do pracovního vyučování a výtvarné výchovy nosí žáci pracovní oblečení, v tělesné výchově

cvičí ve cvičebním úboru a předepsané obuvi.

12. Při výuce v tělocvičně zachovávají žáci specifické bezpečnostní předpisy dané provozním

řádem tělocvičny. Vyučující daného předmětu jsou povinni s nimi seznámit žáky při první

vyučovací hodině školního roku a dodatečně poučit žáky, kteří při první hodině chyběli. O

poučení žáků provede učitel záznam do třídní knihy.

13. Přesun do jiné učebny provádějí žáci pod dozorem vyučujícího. Než odejdou ze třídy,

uvedou ji do naprostého pořádku.

14. Po skončení vyučování uklidí každý žák své pracovní místo, zvedne židli, žákovská služba

zkontroluje stav třídy, zajistí úklid, postará se o čistotu tabule. Vyučující poslední vyučovací

hodiny dá pokyn k odchodu žáků, teprve až je učebna uvedena do pořádku.

15. Žáci se ve třídě chovají slušně, klidně a navzájem si neubližují. Nesedají na parapetech,

schodišti a na nábytku, který není výhradně k sezení určen.

16. Po vyučování a po obědě se žáci zdržují v šatnách jen po nezbytně nutnou dobu.

17. Pokud žák zjistí ztrátu osobní věci, neprodleně ohlásí tuto skutečnost vyučujícímu nebo

učiteli, který koná dozor, a také třídnímu učiteli. Žáci dbají na dostatečné zajištění svých věcí.

Ztráty z neuzamčených místností pojišťovna nehradí.

18. V prostorách školy a při akcích pořádaných školou je přísně zakázáno vnášení, držení,

distribuce a zneužívání návykových látek a také pití alkoholických nápojů a kouření.

Případné porušení těchto zákazů může být klasifikováno jako trestný čin a v této souvislosti

využije ředitelka školy všech možností daných příslušnými zákony včetně možnosti dát podnět

k zahájení trestního stíhání osob, které se na porušení tohoto zákazu podílely. Ředitelka školy

nebo jím pověřený pracovník bude informovat zákonné zástupce žáků, u nichž bylo zjištěno

porušení těchto zákazů, o zjištěních v tomto směru a zároveň je seznámí s možnostmi odborné

pomoci.

19. Projevy šikanování mezi žáky, tj. násilí, omezování osobní svobody, ponižování apod.,

kterých by se dopouštěli jednotliví žáci nebo skupiny žáků vůči jiným žákům nebo skupinám

(zejména v situacích, kdy jsou takto postiženi žáci mladší a slabší), jsou v prostorách školy a při

školních akcích přísně zakázány a jsou považovány za hrubé porušení řádu školy. Podle

okolností ředitelka školy uváží možnost dalšího postihu žáků, kteří tento zákaz přestoupí, a bude

o svých zjištěních informovat jejich zákonné zástupce. V závažnějších případech bude případ

předán orgánům činným v trestním řízení.

20. Žák školy pomáhá slabším a postiženým spolužákům, popřípadě dospělým návštěvníkům

školy.

21. Žáci nemohou manipulovat s elektrickými spotřebiči, s vypínači a elektrickým vedením,

plynovým zařízením bez svolení a dozoru učitele.

22. Žáci, mohou opustit budovu školy jen v naléhavých případech s písemným svolením rodičů.

Po tuto dobu škola za jejich bezpečnost neodpovídá.

23. Žákům není dovoleno v době mimo vyučování zdržovat se bez dozoru učitele v prostorách

školy ani školní zahrady.

24. Ve škole i mimo školu dodržují žáci pravidla slušného chování tak, aby nepoškodili dobré

jméno školy.

25. Nepřítomnost žáka ve škole omlouvají rodiče ze zdravotních a jiných vážných důvodů. Toto

je nutno učinit do tří dnů od začátku nepřítomnosti. Předem známou nepřítomnost dítěte je

nutno omluvit před jejím započetím, aby bylo možno zajistit způsob doplnění zameškaného

učiva. V odůvodněných případech a na základě žádosti rodičů může uvolnit žáka na jednu

hodinu příslušný vyučující, na jeden den třídní učitel, na více dní ředitel školy.

26. K omlouvání používají zákonní zástupci žákovskou knížku. O nepřítomnosti mohou rodiče

informovat TU formou SMS, emailem, telefonicky. Poté, ale musí nepřítomnost písemně

omluvit do žákovské knížky.

27. Jestliže se žák neúčastní vyučování a není-li splněna povinnost oznámení důvodů

nepřítomnosti, vyzve ŘŠ oficiálně rodiče, popř. zák. zástupce ke zdůvodnění absence.

Nedojde-li ani po výzvě k omluvení do 5 pracovních dnů po úředním doručení výzvy, je situace

hodnocena jako neplnění základních povinností zák. zástupce žáka a neplnění povinnosti

docházet do školy. Tuto skutečnost oznámí ŘŠ orgánům sociálně-právní ochrany. Z průběhu

jednání o neomluvené absenci žáka a závěrech jednání je vždy pořízen stručný záznam

podepsaný zúčastněnými osobami.

28. Případný postih za neomluvené hodiny: 1-2 h - DTU, 3 - 4 h - DŘŠ, 5 -10 h - 2.st. z chování,

11 a více - 3. st. z chování

29. V odůvodněných případech má škola právo vyžadovat na omluvu nepřítomnosti žáka

lékařské potvrzení.

30. V době vyučování navštěvují žáci lékaře jen v nutném případě na základě písemné omluvy

zákonného zástupce nebo v případě úrazu či nevolnosti v doprovodu další osoby.

31. Zvláště hrubé opakované slovní a úmyslné fyzické útoky žáka nebo studenta vůči

zaměstnancům školy nebo školského zařízení se vždy považují za závažné nebo vůči ostatním

žákům nebo studentům se považují za zvláště závažné zaviněné porušení povinností

stanovených tímto zákonem. Dopustí-li se žák nebo student tohoto jednání, oznámí ředitel

školy nebo školského zařízení tuto skutečnost orgánu sociálně-právní ochrany dětí, jde-li o

nezletilého, a státnímu zastupitelství do následujícího pracovního dne poté, co se o tom

dozvěděl.

c) Práva zákonných zástupců žáka

1. Zákonní zástupci žáků mají právo informovat se na prospěch a chování svého dítěte u

vyučujících a třídních učitelů na pravidelných třídních schůzkách a konzultačních hodinách nebo

po předchozí domluvě v jinou dobu, popřípadě elektronickou poštou - e-mailovým dotazem na

adresu příslušného vyučujícího. Není možné narušovat v této souvislosti vyučování.

2. Volit své zástupce do školské rady a být volen do školské rady.

3. Zákonní zástupci žáků mají právo vznášet připomínky a podněty k práci školy u vyučujících

nebo u ředitele školy. Zákonní zástupci mohou využít k získání informací konzultačních hodin TU

nebo konzultace s vedením školy po předchozí dohodě.

d) Povinnosti zákonných zástupců žáka

1. Zajistit, aby žák docházel řádně do školy.

2. Na výzvu ředitelky školy se osobně účastnit projednávání závažných otázek, které se týkají

vzdělání a chování žáka.

3. Zákonný zástupce má povinnost informovat školu o změně zdravotního stavu svého dítěte,

pokud tento může mít vliv na studijní výsledky nebo účast dítěte ve vyučování či na akcích

pořádaných školou.

4. Oznamovat škole údaje žáka pro tvorbu školní matriky ve smyslu § 28 odst. 2 zákona č.

561/2004 Sb., v platném znění.

5. Úzce spolupracovat se školou při řešení sociálně patologických jevů, projevu diskriminace,

nepřátelství nebo násilí.

6. Zákonní zástupci žáka jsou povinni ohlásit škole neprodleně jakékoliv změny, např. trvalého

bydliště žáka, změny jeho osobních dat, úpravy v péči o dítě (např. rozhodnutí soudu o svěření

dítěte do péče jednomu z rodičů, případné úpravy společné péče, opatrovnictví, apod.)

7. Omlouvání dítěte - viz bod 25 - 30 kapitoly Povinnosti a chování žáků

e) Práva pedagogických pracovníků:

Pedagogičtí pracovníci mají při výkonu své pedagogické činnosti právo

1) na zajištění podmínek potřebných pro výkon jejich pedagogické činnosti, zejména na

ochranu před fyzickým násilím nebo psychickým nátlakem ze strany dětí, žáků, studentů nebo

zákonných zástupců dětí a žáků a dalších osob, které jsou v přímém kontaktu s pedagogickým

pracovníkem ve škole,

2) na ochranu před neodborným zasahováním do výkonu pedagogické činnosti,

3) na výběr a uplatňování metod, forem a prostředků konání přímé vyučovací, přímé výchovné,

přímé speciálně-pedagogické nebo přímé pedagogicko-psychologické činnosti, pokud jsou

v souladu se zásadami a cíli vzdělávání,

4) volit a být voleni do školské rady,

5) na objektivní hodnocení své pedagogické činnosti.

f) Povinnosti pedagogických pracovníků:

Pedagogický pracovník je povinen

1) vykonávat pedagogickou činnost v souladu se zásadami a cíli vzdělávání,

2) chránit a respektovat práva dítěte, žáka nebo studenta,

3) chránit bezpečí a zdraví dítěte, žáka a studenta a předcházet všem formám rizikového

chování ve školách a školských zařízeních,

4) svým přístupem k výchově a vzdělávání vytvářet pozitivní a bezpečné klima ve školním

prostředí a podporovat jeho rozvoj,

5) zachovávat mlčenlivost a chránit před zneužitím osobní údaje, informace o zdravotním

stavu dětí, žáků a studentů a výsledky poradenské pomoci školského poradenského zařízení

a školního poradenského pracoviště, s nimiž přišel do styku,

6) poskytovat dítěti, žáku, studentovi nebo zákonnému zástupci nezletilého dítěte nebo žáka

informace spojené s výchovou a vzděláváním.

g) Ustanovení pro pedagogické pracovníky a ostatní zaměstnance školy

1. Každý učitel se řídí Pracovním řádem, směrnicemi MŠMT, Zákoníkem práce, Řádem školy,

Pracovním plánem školy, Organizačním řádem školy (soubor platných vnitřních směrnic,

vydaných ředitelem školy), usneseními pedagogických rad, příkazy a rozhodnutími ředitelky

školy.

2. Při příchodu do školy a odchodu ze školy se učitelé seznámí se zprávami, příkazy a pokyny,

které zveřejňuje ředitelství školy ve sborovně, zvláště pak se změnami v rozvrhu hodin a s

programem zastupování za nepřítomné kolegy. Rovněž čtou ráno i odpoledne elektronickou

poštu a reagují na ni. Přicházejí do školy nejméně 30 minut před začátkem vyučování.

3. Jsou přítomni ve škole v době stanovené pro pohotovost, k případnému zastupování jiného

pedagogického pracovníka, v této době se zdržují ve sborovně.

4. Učitelé se školním řádem soustavně pracují, vysvětlují a zdůvodňují žákům jeho ustanovení.

5. Dozor nad žáky konají dle stanovených rozvrhů dozorů, pokynů ŘŠ. Účelem dozoru je

předcházet a zabraňovat škodám na zdraví a majetku, újmám morálním, ve výchově apod. Při

dozoru kontrolují pohyb žáků, jejich chování ve třídách, na chodbách, schodištích i na toaletách.

Po zvonění na hodinu dozírající učitel zajistí vypnutí všech světel na chodbě a schodišti, na

toaletách.

6. Při dozoru ve školní jídelně se dozírající učitel pohybuje po celém prostoru jídelny a dbá na

slušný příchod žáků k výdejnímu okénku, snaží se zamezit strkání žáků, předbíhání, příliš

hlasitému hovoru.

7. Učitelé si všímají zdravotního stavu žáků, vedou žáky k zachování osobní hygieny a k péči

o upravený zevnějšek, vštěpují jim návyky kulturního života a vedou je k šetrnému poměru

ke školnímu zařízení, vedou žáky k zachování pravidel bezpečnosti práce, pravidel dopravní

bezpečnosti a tvorby a ochrany životního prostředí, požární ochrany.

8. Učitelé věnují náležitou pozornost případným projevům zneužívání návykových látek a

ostatním sociálně patologickým jevům. V případě, že vznikne podezření na nošení, držení,

distribuci či zneužívání návykových látek žáky, budou učitelé informovat vedení školy a rodiče,

nabídnou jim pomoc pracovníků PPP, SVP, SPC, popř. diagnostického ústavu.

9. Všechna sdělení a jednání týkající se trestního nebo i jiného řízení proti žákům jsou důvěrná,

učitelé nejsou oprávněni se o tom zmiňovat ostatním osobám.

10. Učitel se pečlivě připravuje na vyučovací hodiny, učební plán postupně realizuje ve vyuč.

hodinách.

11. Nevyžaduje na žácích, aby si opatřovali příliš nákladné školní pomůcky nebo materiál

k vyučování.

12. Pečuje o hospodárné zacházení s učebnicemi a školními potřebami, iniciativně předkládá

návrhy na zlepšení pedagogických, didaktických, prostorových a materiálních podmínek školy.

13. Provádí administrativní práce, které bezprostředně souvisejí s výchovně vzdělávací činností

(např. vedení sbírek, kabinetů, zpracovávání projektů atd.)

14. Po ukončení poslední vyučovací hodiny je vyučující povinen překontrolovat v součinnosti

se žákovskou službou pořádek ve třídě a čistotu tabule.

15. V prostorách školy platí přísný zákaz kouření, požívání alkoholu, používání ponorných el.

vařičů. Nelze ponechávat peníze a osobní cenné věci volně ve stolech, skříních ve třídě i v

kabinetech, ani ponechávat je ve škole přes noc.

16. Zaměstnanci školy nesmí využívat žáky v době vyučování k vyřizování soukromých

záležitostí, nesmí žáky uvolňovat k činnostem mimo budovu školy bez dozoru dospělé osoby.

Rovněž nesmí žáky samostatně posílat k lékaři.

17. Předvídanou nepřítomnost hlásí zaměstnanec včas svému nadřízenému nejpozději týden

předem, nepředvídanou týž den, vždy před začátkem vyučování, aby bylo možno zajistit

zastupování. Do 3 dní předloží potvrzení lékaře o pracovní neschopnosti, resp. potvrzení

ošetřování člena rodiny. Dále je zaměstnanec povinen nahlásit aspoň telefonem do konce

měsíce kdy je nemocen, jestli je neschopenka prodloužena nebo ukončena, poslat lístek na

peníze nebo uschopenku; podepsanou na zadní straně.

18. Kdo má dvě pracovní smlouvy, tj. v ZŠ, MŠ , odevzdává vždy 2 neschopenky a 2 uschopenky,

protože čerpá 2 x nemocenské dávky.

19. K zdárnému plnění poslání pedagogických pracovníků přispívá i jejich spolupráce s ostatními

pracovníky školy.

Třídní učitel:

1. Má vedoucí úlohu ve výchově žáků své třídy, koordinuje úsilí všech vyučujících o zvyšování

celkové úrovně jejich vědomostí. Jeho úkolem je spojit všechny žáky ve třídě v dobrý kolektiv.

2. Získává a shromažďuje informace o žácích, sleduje chování třídy, docházku žáků do školy.

3. Usměrňuje hygienické podmínky výuky a školní zátěže, zejména rozsah domácí přípravy a

respektování náležitých ohledů k žákům oslabeným a chronicky nemocným, a to ve spolupráci s

lékařem.

4. Zodpovídá za vedení třídní knihy a třídního výkazu a ostatní pedagogické dokumentace

týkající se třídy.

III. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a zaměstnanců.

Ochrana žáků před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace,

nepřátelství nebo násilí

1. Každý žák musí být každoročně poučen formou proškolení o základních pravidlech BOZP. U

žáků se proškolení provádí na začátku školního roku a před nástupem na prázdniny. Školení

provádí třídní učitel a je zaznamenáno do třídní knihy. U zaměstnanců provádí školení osoba

odborně způsobilá nebo určený bezpečnostní technik, který vede zápis o proškolení. Zápis

obsahuje datum proškolení, obsah školení a podpisy účastníků školení.

2. Při výuce tělesné výchovy, popřípadě, je-li to nutné pro provoz, i v odborné učebně provádí

úvodní proškolení žáků vyučující první vyučovací hodinu v záři a podle specifických potřeb navíc

vždy před zahájením praktické činnosti žáka. Záznam provede vyučující do třídní knihy.

Obsahem úvodního proškolení je vnitřní řád odborné učebny, tělocvičny. Proškolení se provádí

třídním učitelem resp. určeným pedagogickým dozorem také před nástupem třídy na exkurzi

nebo výlet. Proškolení pedagogického dozoru před nástupem na exkurzi nebo výlet provádí

ředitelka školy. Proškolení je nutnou podmínkou pro vystavení cestovního příkazu pro

pedagogický dozor.

3. Každý nový zaměstnanec školy je povinen absolvovat vstupní, popř. výstupní prohlídku

způsobilosti k výkonu povolání. Vstupní a výstupní prohlídku hradí organizace. Obě prohlídky se

uskutečňují výlučně u smluvního lékaře školy. Rovněž absolvuje vstupní školení, ve kterém je

zaměstnanec seznámen se základními předpisy o BOZP a s interními předpisy platnými v

organizaci. Vstupní školení absolvují i zaměstnanci přijatí na dobu určitou.

Školení BOZP žáků a zaměstnanců se provádí mimořádně, pokud je potřebné reagovat na

okamžitý stav a změny v BOZP na pracovišti. Osnova školení se zpracovává individuálně pro

každé mimořádné školení, a to podle důvodů, pro které je pořádáno.

4. Každý žák a zaměstnanec školy používá pro specifické činnosti ochranný pracovní oděv.

Používání ochranných osobních prostředků se řídí vnitřní směrnicí ředitelky školy.

Základní škola a Mateřská škola Brantice, okres Bruntál, příspěvková organizace

793 93, Brantice 252

5. Učitelé píší na tabuli výrazně tak, aby záznamy byly dobře čitelné i ze zadních lavic. Třídní

učitel dbá, aby žáci s vadami zraku a sluchu byli rozesazeni co nejpříznivěji, tj. blízko tabule a

světla.

6. Ve všech prostorách školy a rovněž na akcích školy platí přísný zákaz požívání alkoholických

nápojů a kouření.

7. Zaměstnanec školy před odchodem ze školy odpojí ze sítě varné konvice, uživatel počítačové

sítě je povinen vypnout počítač. Před ukončením denní činnosti ve škole prověří zaměstnanec

bezpečné zajištění oken.

8. Žák i zaměstnanec školy je povinen informovat nadřízeného o zjištěných závadách a

nedostatcích, ohrožujících zdraví a bezpečnost osob nebo jiné závady technického rázu, jakož i

nedostatečné zajištění budovy a v rámci svých schopností a možností zabránit vzniku škody.

9. Při úrazu je žák nebo zaměstnanec školy povinen poskytnout postižené osobě první pomoc.

Úraz ihned nahlásí vedení školy a vyplní záznam o úrazu do knihy úrazů (ihned, v ojedinělých

případech do 24 hodin), která je uložena ve sborovně. Každý školní úraz musí být zapsán v knize

úrazů! Po ošetření žáka uvědomí o úrazu zákonného zástupce žáka. Zajistí doprovod žáka k

dalšímu ošetření lékařem. Lékárničky jsou uloženy ve sborovně, tělocvičně. První pomoc

poskytuje zdravotník školy nebo každý zaměstnanec školy.

Formulář "Záznam o úrazu" se vyplňuje, jde-li o úraz, jehož důsledkem byla nepřítomnost žáka

ve škole. Na žádost zákonného zástupce se záznam o úrazu vyhotoví i v případě přítomnosti

žáka, nebo když je pravděpodobné, že žáku bude poskytnuta náhrada za bolest a ztížení

společenského uplatnění způsobené úrazem.

Záznam o úrazu sepisuje vyučující s administrativní pracovnicí formou internetového formuláře,

který byl přítomen úrazu, popř. třídní učitel, a to nejpozději do 3 dnů. Vyplněný záznam spolu s

bodovým hodnocením úrazu, které si žák nechá potvrdit ošetřujícím lékařem, se vrací zpět do

kanceláře k dalšímu vyřízení. Jestliže žák přijde nahlásit úraz v následujícím dni nebo dalších

dnech a úraz nebude zdokumentován ani dosvědčen učitelem, nebude k jeho tvrzení

přihlédnuto.

10. Zdraví je nejcennější, co každý má. Proto je povinností každého žáka chránit zdraví své i

svých spolužáků. Každý žák dbá na vlastní hygienu. V TV používá cvičební úbor, čistou a

bezpečnou sportovní obuv, při pracovních a výtvarných činnostech pracovní oděv. Mytím rukou

před jídlem a po použití WC předcházejí žáci infekčním nákazám. V případě akutního

onemocnění (vysoká horečka, průjem, zvracení) je žák oddělen od ostatních žáků a toto je

oznámeno rodičům. V případě výskytu závažné infekční nemoci se všichni řídí nařízením

hygieny.

11. Každý ze zaměstnanců má povinnost zajistit oddělení dítěte nebo mladistvého, který

vykazuje známky akutního onemocnění, od ostatních dětí, zajistit nad ním dohled zletilé fyzické

osoby a neprodleně oznámit tuto skutečnost nadřízeným vedoucím zaměstnancům."

12. V případě, že bude u žáka objevena jakákoliv droga, bude postupováno dle přílohy 1 tohoto

ŠŘ.

IV. Podmínky zacházení s majetkem školy

1. Pro přebírání majetku dodaného škole, jeho řádnou evidenci a správu jsou školou vydávány

směrnice k operativní evidenci majetku, směrnice pro hospodaření s přebytečným a

neupotřebitelným majetkem.

Za vedení inventáře jednotlivých sbírek jsou zodpovědní určení správcové kabinetů, odborných

učeben a tělocvičny. Každoročně jsou správcové kabinetů a sbírek povinni předkládat inventář

inventarizační komisi ke kontrole. Inventarizace probíhá na základě příkazu ředitelky školy k

inventarizaci majetku školy.

2. Přístroje didaktické techniky, které nejsou trvale umístěny v učebnách, jsou v době mimo

vyučování v uzamčených místnostech.

3. Veškeré nákupy z provozních prostředků schvaluje předem ředitelka školy. Nákup učebních

pomůcek schvaluje ředitelka školy podle jím odsouhlaseného plánu. Evidenci majetku provádí

hospodářka školy.

4. Každé poškození majetku školy nese povinnost uhradit škodu v plné výši. Při úmyslném

poškození lavic jsou žáci povinni uhradit jejich uvedení do stavu, ve kterém byly na začátku

školního roku. Mechanické závady na nábytku hlásí žáci třídnímu učiteli, který stanovuje návrh

na opravu u školnice.

5. Každé úmyslné poškození majetku školy se hodnotí jako kázeňský přestupek žáka nebo

zaměstnance. V tomto případě má organizace právo vyžadovat náhradu škody v souladu s

příslušnými právními normami. O výši náhrady za poškození učebnic, jejichž vlastníkem je škola,

rozhodne ředitelka školy.

6. Zaměstnanci jsou povinni oznamovat svému nadřízenému nedostatky, závady a nebezpečí,

které by mohly vést ke vzniku škody na majetku školy a podle svých možností se účastnit na

jejich odstranění. Žáci tuto povinnost plní k vyučujícímu, třídnímu učiteli nebo k vedení školy.

7. Vyučující nesvěřují žákům klíče od kabinetů a budovy. Posílat žáky pro pomůcky do

uzamčených kabinetů je možné jen na vlastní odpovědnost učitelů.

V. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání

Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných

školou.

1. Pedagogičtí pracovníci zajišťují, aby žáci a jejich zákonní zástupci byli včas informováni o

průběhu a výsledcích vzdělávání.

2. Každé pololetí se vydává žákovi vysvědčení.

3. Hodnocení výsledků vzdělávání žáka na vysvědčení je vyjádřeno klasifikačním stupněm (dále

jen "klasifikace"), slovně nebo kombinací obou způsobů. O způsobu hodnocení rozhoduje

ředitelka školy se souhlasem školské rady.

4. Škola převede slovní hodnocení do klasifikace nebo klasifikaci do slovního hodnocení v

případě přestupu žáka na školu, která hodnotí odlišným způsobem, a to na žádost této školy

nebo zákonného zástupce žáka. Škola, která hodnotí slovně, převede pro účely přijímacího

řízení ke střednímu vzdělávání slovní hodnocení do klasifikace.

5. U žáka s vývojovou poruchou učení rozhodne ředitelka školy o použití slovního hodnocení na

základě žádosti zákonného zástupce žáka.

6. Ředitelka školy může ze zdravotních nebo jiných závažných důvodů uvolnit žáka na žádost

jeho zákonného zástupce zcela nebo zčásti z vyučování některého předmětu; zároveň určí

náhradní způsob vzdělávání žáka v době vyučování tohoto předmětu. V předmětu tělesná

výchova ředitel školy uvolní žáka z vyučování na základě posudku vydaného registrujícím

lékařem, pokud má být žák uvolněn na pololetí školního roku nebo na školní rok. Na první nebo

poslední vyučovací hodinu může být žák uvolněn se souhlasem zákonného zástupce bez

náhrady.

Do vyššího ročníku postoupí žák, který na konci druhého pololetí prospěl ze všech povinných

předmětů stanovených školním vzdělávacím programem s výjimkou předmětů výchovného

zaměření stanovených rámcovým vzdělávacím programem a předmětů, z nichž byl uvolněn,

pokud mu nebylo povoleno opakování ročníku podle § 52 odstavce 6 věty třetí školského

zákona. Do vyššího ročníku postoupí i žák prvního stupně základní školy, který již v rámci

prvního stupně opakoval ročník a to bez ohledu na prospěch tohoto žáka.

7. Nelze-li žáka hodnotit na konci prvního pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení

náhradní termín a to tak, aby hodnocení za první pololetí bylo provedeno nejpozději do dvou

měsíců po skončení prvního pololetí. Není-li možné hodnotit ani v náhradním termínu, žák se za

první pololetí nehodnotí.

8. Nelze-li žáka hodnotit na konci druhého pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení

náhradní termín a to tak, aby hodnocení za druhé pololetí bylo provedeno nejpozději do konce

září následujícího školního roku. V období měsíce září do doby hodnocení navštěvuje žák

nejbližší vyšší ročník.

9. Má-li zákonný zástupce žáka pochybnosti o správnosti hodnocení na konci prvního nebo

druhého pololetí, může do 3 pracovních dnů ode dne, kdy se o hodnocení prokazatelně

dozvěděl, nejpozději však do 3 pracovních dnů od vydání vysvědčení, požádat ředitele školy o

přezkoumání výsledků hodnocení žáka; je-li vyučujícím žáka v daném předmětu ředitel školy,

krajský úřad. Pokud není dále stanoveno jinak, ředitel školy nebo krajský úřad nařídí

komisionální přezkoušení žáka, které se koná nejpozději do 14 dnů od doručení žádosti nebo v

termínu dohodnutém se zákonným zástupcem žáka. V případě, že se žádost o přezkoumání

výsledků hodnocení žáka týká hodnocení chování nebo předmětů výchovného zaměření,

posoudí ředitel školy, je-li vyučujícím žáka v daném předmětu ředitel školy, krajský úřad,

dodržení pravidel pro hodnocení výsledků vzdělávání žáka stanovených podle § 30 odst. 2. V

případě zjištění porušení těchto pravidel ředitel školy nebo krajský úřad výsledek hodnocení

změní; nebyla-li pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků porušena, výsledek hodnocení

potvrdí, a to nejpozději do 14 dnů ode dne doručení žádosti. Česká školní inspekce poskytne

součinnost na žádost ředitele školy nebo krajského úřadu.

10. Žák, který plní povinnou školní docházku, opakuje ročník, pokud na konci druhého pololetí

neprospěl nebo nemohl být hodnocen. To neplatí o žákovi, který na daném stupni základní

školy již jednou ročník opakoval; tomuto žákovi může ředitel školy na žádost jeho zákonného

zástupce povolit opakování ročníku pouze z vážných zdravotních důvodů.

11. Ředitel školy může na základě vlastního rozhodnutí nebo na základě podnětu jiné právnické

či fyzické osoby žákovi po projednání v pedagogické radě udělit pochvalu nebo jiné ocenění za

mimořádný projev lidskosti, občanské nebo školní iniciativy, záslužný nebo statečný čin nebo za

dlouhodobou úspěšnou práci.

12. Třídní učitel může na základě vlastního rozhodnutí nebo na základě podnětu ostatních

vyučujících žákovi po projednání s ředitelem školy udělit pochvalu nebo jiné ocenění za výrazný

projev školní iniciativy nebo za déletrvající úspěšnou práci.

13. Při porušení povinností stanovených školním řádem lze podle závažnosti tohoto porušení

žákovi uložit:

a) napomenutí třídního učitele,

b) důtku třídního učitele,

c) důtku ředitele školy

(Pozn.: postih za neomluvené hodiny: 1-2 h - DTU, 3 - 4 h - DŘŠ, 5 -10 h - 2. st. z chování,

11 a více - 3. st. z chování, viz kap. II., odst. b, bod 28)

14. Třídní učitel neprodleně oznámí řediteli školy uložení důtky třídního učitele. Důtku ředitele,

sníženou známku z chování školy lze žákovi uložit pouze po projednání v pedagogické radě.

15. Ředitel školy nebo třídní učitel neprodleně oznámí udělení pochvaly a jiného ocenění nebo

uložení napomenutí nebo důtky a jeho důvody prokazatelným způsobem žákovi a jeho

zákonnému zástupci.

16. Udělení pochvaly a jiného ocenění a uložení napomenutí nebo důtky se zaznamená do

dokumentace školy

Pravidla pro sebehodnocení žáků:

1. Sebehodnocení je důležitou součástí hodnocení žáků, posiluje sebeúctu a sebevědomí žáků.

2. Je zařazováno do procesu vzdělávání průběžně všemi vyučujícími, způsobem přiměřeným

věku žáků.

3. Učitel i žák chápe, že chyba je přirozená součást procesu učení. Pedagogičtí pracovníci se o

chybě se žáky baví, žáci mohou některé práce sami opravovat, hodnocení žákova výkonu nelze

provést jen klasifikací, musí být doprovázeno rozborem chyb žáka. Chyba je důležitý prostředek

učení.

4. Při sebehodnocení se žák snaží vyjádřit:

- co se mu daří

- co mu ještě nejde, jaké má rezervy

- jak bude pokračovat dál

5. Pedagogové vedou žáka, aby komentoval svoje výkony a výsledky.

6. Sebehodnocení žáků nemá nahradit klasické hodnocení (hodnocení žáka pedagogem), ale má

pouze doplňovat a rozšiřovat evaluační procesy a více aktivizovat žáka.

7. Známky nejsou jediným zdrojem motivace.

Stupně hodnocení chování v případě použití klasifikace a jejich charakteristika, včetně předem

stanovených kritérií

8. Chování žáka ve škole a na akcích pořádaných školou se v případě použití klasifikace

hodnotí na vysvědčení stupni:

a) 1 - velmi dobré,

b) 2 - uspokojivé,

c) 3 - neuspokojivé.

Základní škola a Mateřská škola Brantice, okres Bruntál, příspěvková organizace

793 93, Brantice 252

Stupeň 1 (velmi dobré): žák uvědoměle dodržuje pravidla chování a ustanovení vnitřního řádu

školy. Méně závažných přestupků se dopouští ojediněle. Žák je však přístupný výchovnému

působení a snaží se své chyby napravit.

Stupeň 2 (uspokojivé): chování žáka je v rozporu s pravidly chování a s ustanoveními vnitřního

řádu školy. Žák se dopustí závažného přestupku proti pravidlům slušného chování nebo

vnitřnímu řádu školy; nebo se opakovaně dopustí méně závažných přestupků. I přes nižší

kázeňská opatření se dopouští dalších přestupků, narušuje výchovně vzdělávací činnost školy,

ohrožuje bezpečnost a zdraví svoje nebo jiných osob.

Stupeň 3 (neuspokojivé): chování žáka ve škole je v příkrém rozporu s pravidly slušného

chování. Dopustí se takových závažných přestupků proti vnitřnímu řádu školy nebo provinění, že

je jimi vážně ohrožena výchova nebo bezpečnost a zdraví jiných osob. Záměrně narušuje

hrubým způsobem výchovně vzdělávací činnost školy.

9. Výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných a nepovinných předmětech

stanovených školním vzdělávacím programem se v případě použití klasifikace hodnotí na

vysvědčení stupni prospěchu:

a) 1 - výborný,

b) 2 - chvalitebný,

c) 3 - dobrý,

d) 4 - dostatečný,

e) 5 - nedostatečný

ü Při hodnocení touto stupnicí jsou výsledky vzdělávání žáka a chování žáka ve škole a na

akcích pořádaných školou hodnoceny tak, aby byla zřejmá úroveň vzdělání žáka, které

dosáhl zejména vzhledem k očekávaným výstupům formulovaným v učebních osnovách

jednotlivých předmětů školního vzdělávacího programu, k jeho vzdělávacím a

osobnostním předpokladům a k věku žáka. Klasifikace zahrnuje ohodnocení píle žáka a

jeho přístupu ke vzdělávání i v souvislostech, které ovlivňují jeho výkon.

ü Při hodnocení žáka podle odstavce 1 se na prvním stupni použije pro zápis stupně

hodnocení číslice.

Základní škola a Mateřská škola Brantice, okres Bruntál, příspěvková organizace

793 93, Brantice 252

10. Celkové hodnocení žáka se na vysvědčení vyjadřuje stupni:

a) prospěl (a) s vyznamenáním,

b) prospěl (a),

c) neprospěl (a),

d) nehodnocen (a)

Žák je hodnocen stupněm:

a) prospěl(a) s vyznamenáním, není-li v žádném z povinných předmětů stanovených školním

vzdělávacím programem hodnocen na vysvědčení stupněm prospěchu horším než 2 -

chvalitebný, průměr stupňů prospěchu ze všech povinných předmětů stanovených školním

vzdělávacím programem není vyšší než 1,5 a jeho chování je hodnoceno stupněm velmi dobré,

b) prospěl(a), není-li v žádném z povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím

programem hodnocen na vysvědčení stupněm prospěchu 5 - nedostatečný nebo odpovídajícím

slovním hodnocením,

c) neprospěl(a), je-li v některém z povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím

programem hodnocen na vysvědčení stupněm prospěchu 5 - nedostatečný nebo odpovídajícím

slovním hodnocením nebo není-li z něho hodnocen na konci druhého pololetí,

d) nehodnocen(a), není-li možné žáka hodnotit z některého z povinných předmětů stanovených

školním vzdělávacím programem na konci prvního pololetí.

11. Výsledky práce v zájmových útvarech organizovaných školou se v případě použití

klasifikace hodnotí na vysvědčení stupni:

a) pracoval(a) úspěšně,

b) pracoval(a)

12. Při hodnocení žáků, kteří nejsou státními občany České republiky a plní v České republice

povinnou školní docházku, se dosažená úroveň znalosti českého jazyka považuje za závažnou

souvislost, která ovlivňuje výkon žáka. Při hodnocení těchto žáků ze vzdělávacího obsahu

předmětu český jazyk a literatura určeného Rámcovým vzdělávacím programem pro základní

vzdělávání se na konci tří po sobě jdoucích pololetí po zahájení docházky do školy v České

republice vždy považuje dosažená úroveň znalosti českého jazyka za závažnou souvislost, která

ovlivňuje výkon žáka.

Stupně hodnocení prospěchu v případě použití klasifikace a jejich charakteristika, včetně

předem stanovených kritérií

Pro potřeby klasifikace se předměty dělí do tří skupin:

- předměty s převahou teoretického zaměření,

- předměty s převahou praktických činností

- předměty s převahou výchovného a uměleckého odborného zaměření.

Kritéria pro jednotlivé klasifikační stupně jsou formulována především pro celkovou klasifikaci.

Učitel však nepřeceňuje žádné z uvedených kritérií, posuzuje žákovy výkony komplexně,

v souladu se specifikou předmětu.

Klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou teoretického zaměření:

Převahu teoretického zaměření mají jazykové, společenskovědní, přírodovědné předměty a

matematika.

Při klasifikaci výsledků ve vyučovacích předmětech s převahou teoretického zaměření se v

souladu s požadavky učebních osnov hodnotí:

- ucelenost, přesnost a trvalost osvojení požadovaných poznatků, faktů, pojmů, definic,

zákonitostí a vztahů, kvalita a rozsah získaných dovedností vykonávat požadované intelektuální

a motorické činnosti,

- schopnost uplatňovat osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických a praktických

úkolů, při výkladu a hodnocení společenských a přírodních jevů a zákonitostí,

- kvalita myšlení, především jeho logika, samostatnost a tvořivost,

- aktivita v přístupu k činnostem, zájem o ně a vztah k nim,

- přesnost, výstižnost a odborná i jazyková správnost ústního a písemného projevu,

- kvalita výsledků činností,

- osvojení účinných metod samostatného studia.

Výchovně vzdělávací výsledky se klasifikují podle těchto kritérií:

Stupeň 1 (výborný)

Žák ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti uceleně, přesně a úplně a

chápe vztahy mezi nimi. Pohotově vykonává požadované intelektuální a motorické činnosti.

Samostatně a tvořivě uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických a

praktických úkolů, při výkladu a hodnocení jevů a zákonitostí. Myslí logicky správně, zřetelně se

u něho projevuje samostatnost a tvořivost. Jeho ústní a písemný projev je správný, přesný a

výstižný. Grafický projev je přesný a estetický. Výsledky jeho činnosti jsou kvalitní, pouze s

menšími nedostatky. Je schopen samostatně studovat vhodné texty.

Stupeň 2 (chvalitebný)

Žák ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti v podstatě uceleně,

přesně a úplně. Pohotově vykonává požadované intelektuální a motorické činnosti. Samostatně

a produktivně nebo podle menších podnětů učitele uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti

při řešení teoretických a praktických úkolů, při výkladu a hodnocení jevů a zákonitostí. Myslí

správně, v jeho myšlení se projevuje logika a tvořivost. Ústní a písemný projev mívá menší

nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. Kvalita výsledků činnosti je zpravidla bez

podstatných nedostatků. Grafický projev je estetický, bez větších nepřesností. Je schopen

samostatně nebo s menší pomocí studovat vhodné texty.

Stupeň 3 (dobrý)

Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení si požadovaných poznatků, faktů, pojmů,

definic a zákonitostí nepodstatné mezery. Při vykonávání požadovaných intelektuálních a

motorických činností projevuje nedostatky. Podstatnější nepřesnosti a chyby dovede za pomoci

učitele korigovat. V uplatňování osvojených poznatků a dovedností při řešení teoretických a

praktických úkolů se dopouští chyb. Uplatňuje poznatky a provádí hodnocení jevů a zákonitostí

podle podnětů učitele. Jeho myšlení je vcelku správné, ale málo tvořivé, v jeho logice se

vyskytují chyby. V ústním a písemném projevu má nedostatky ve správnosti, přesnosti a

výstižnosti. V kvalitě výsledků jeho činnosti se projevují častější nedostatky, grafický projev je

méně estetický a má menší nedostatky. Je schopen samostatně studovat podle návodu učitele.

Stupeň 4 (dostatečný)

Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení si požadovaných poznatků závažné mezery.

Při provádění požadovaných intelektuálních a motorických činností je málo pohotový a má větší

nedostatky. V uplatňování osvojených poznatků a dovedností při řešení teoretických a

praktických úkolů se vyskytují závažné chyby. Při využívání poznatků pro výklad a hodnocení

jevů je nesamostatný. V logice myšlení se vyskytují závažné chyby, myšlení není tvořivé. Jeho

ústní a písemný projev má vážné nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. V kvalitě

výsledků jeho činnosti a v grafickém projevu se projevují nedostatky, grafický projev je málo

estetický. Závažné nedostatky a chyby dovede žák s pomocí učitele opravit. Při samostatném

studiu má velké těžkosti.

Stupeň 5 (nedostatečný)

Žák si požadované poznatky neosvojil uceleně, přesně a úplně, má v nich závažné a značné

mezery. Jeho dovednost vykonávat požadované intelektuální a motorické činnosti má velmi

podstatné nedostatky. V uplatňování osvojených vědomostí a dovedností při řešení

teoretických a praktických úkolů se vyskytují velmi závažné chyby. Při výkladu a hodnocení jevů

a zákonitostí nedovede své vědomosti uplatnit ani s podněty učitele. Neprojevuje samostatnost

v myšlení, vyskytují se u něho časté logické nedostatky. V ústním a písemném projevu má

závažné nedostatky ve správnosti, přesnosti i výstižnosti. Kvalita výsledků jeho činnosti a

grafický projev mají vážné nedostatky. Závažné nedostatky a chyby nedovede opravit ani s

pomocí učitele. Nedovede samostatně studovat.

Klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou praktického zaměření:

Převahu praktické činnosti mají v základní škole pracovní vyučování, praktika, základy techniky,

domácí nauky.

Při klasifikaci v předmětech uvedených v s převahou praktického zaměření v souladu s

požadavky učebních osnov se hodnotí:

- vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a k praktickým činnostem,

- osvojení praktických dovedností a návyků, zvládnutí účelných způsobů práce,

- využití získaných teoretických vědomostí v praktických činnostech,

- aktivita, samostatnost, tvořivost, iniciativa v praktických činnostech,

- kvalita výsledků činností,

- organizace vlastní práce a pracoviště, udržování pořádku na pracovišti,

- dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a péče o životní prostředí,

- hospodárné využívání surovin, materiálů, energie, překonávání překážek v práci,

- obsluha a údržba laboratorních zařízení a pomůcek, nástrojů, nářadí a měřidel.

Výchovně vzdělávací výsledky se klasifikují podle těchto kritérií:

Stupeň 1 (výborný)

Žák soustavně projevuje kladný vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a k praktickým činnostem.

Pohotově, samostatně a tvořivě využívá získané teoretické poznatky při praktické činnosti.

Praktické činnosti vykonává pohotově, samostatně uplatňuje získané dovednosti a návyky.

Bezpečně ovládá postupy a způsoby práce; dopouští se jen menších chyb, výsledky jeho práce

jsou bez závažnějších nedostatků. Účelně si organizuje vlastní práci, udržuje pracoviště v

pořádku. Uvědoměle dodržuje předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a aktivně se

stará o životní prostředí. Hospodárně využívá suroviny, materiál, energii. Vzorně obsluhuje a

udržuje laboratorní zařízení a pomůcky, nástroje, nářadí a měřidla. Aktivně překonává

vyskytující se překážky.

Stupeň 2 (chvalitebný)

Žák projevuje kladný vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a k praktickým činnostem.

Samostatně, ale méně tvořivě a s menší jistotou využívá získané teoretické poznatky při

praktické činnosti. Praktické činnosti vykonává samostatně, v postupech a způsobech práce se

nevyskytují podstatné chyby. Výsledky jeho práce mají drobné nedostatky. Účelně si organizuje

vlastní práci, pracoviště udržuje v pořádku. Uvědoměle udržuje předpisy o bezpečnosti a

ochraně zdraví při práci a stará se o životní prostředí. Při hospodárném využívání surovin,

materiálů a energie se dopouští malých chyb. Laboratorní zařízení a pomůcky, nástroje, nářadí a

měřidla obsluhuje a udržuje s drobnými nedostatky. Překážky v práci překonává s občasnou

pomocí učitele.

Stupeň 3 (dobrý)

Žák projevuje vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a k praktickým činnostem s menšími výkyvy.

Za pomoci učitele uplatňuje získané teoretické poznatky při praktické činnosti. V praktických

činnostech se dopouští chyb a při postupech a způsobech práce potřebuje občasnou pomoc

učitele. Výsledky práce mají nedostatky. Vlastní práci organizuje méně účelně, udržuje

pracoviště v pořádku. Dodržuje předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a v malé míře

přispívá k tvorbě a ochraně životního prostředí. Na podněty učitele je schopen hospodárně

využívat suroviny, materiály a energii. K údržbě laboratorních zařízení, přístrojů, nářadí a

měřidel musí být částečně podněcován. Překážky v práci překonává jen s častou pomocí učitele.

Stupeň 4 (dostatečný)

Žák pracuje bez zájmu a vztahu k práci, k pracovnímu kolektivu a k praktickým činnostem.

Získané teoretické poznatky dovede využít při praktické činnosti jen za soustavné pomoci

učitele. V praktických činnostech, dovednostech a návycích se dopouští větších chyb. Při volbě

postupů a způsobů práce potřebuje soustavnou pomoc učitele. Ve výsledcích práce má závažné

nedostatky. Práci dovede organizovat za soustavné pomoci učitele, méně dbá o pořádek na

pracovišti. Méně dbá na dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o

životní prostředí. Porušuje zásady hospodárnosti využívání surovin, materiálů a energie. V

obsluze a údržbě laboratorních zařízení a pomůcek, přístrojů, nářadí a měřidel se dopouští

závažných nedostatků. Překážky v práci překonává jen s pomocí učitele.

Stupeň 5 (nedostatečný)

Žák neprojevuje zájem o práci a vztah k ní, ani k pracovnímu kolektivu a k praktickým

činnostem. Nedokáže ani s pomocí učitele uplatnit získané teoretické poznatky při praktické

činnosti. V praktických činnostech, dovednostech a návycích má podstatné nedostatky.

Nedokáže postupovat při práci ani s pomocí učitele. Výsledky jeho práce jsou nedokončené,

neúplné, nepřesné, nedosahují předepsané ukazatele. Práci na pracovišti si nedokáže

zorganizovat, nedbá o pořádek na pracovišti. Neovládá předpisy o ochraně zdraví při práci a

nedbá na ochranu životního prostředí. Nevyužívá hospodárně surovin, materiálů a energie. V

obsluze a údržbě laboratorních zařízení a pomůcek, přístrojů a nářadí, nástrojů a měřidel se

dopouští závažných nedostatků.

Klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou výchovného zaměření:

Převahu výchovného zaměření mají: výtvarná výchova, hudební výchova a zpěv, tělesná a

sportovní výchova.

Žák zařazený do zvláštní tělesné výchovy se při částečném uvolnění nebo úlevách doporučených

lékařem klasifikuje s přihlédnutím ke zdravotnímu stavu.

Při klasifikaci v předmětech s převahou výchovného zaměření se v souladu s požadavky

učebních osnov hodnotí:

- stupeň tvořivosti a samostatnosti projevu,

- osvojení potřebných vědomostí, zkušeností, činností a jejich tvořivá aplikace,

- poznání zákonitostí daných činností a jejich uplatňování ve vlastním konání,

- kvalita projevu,

- vztah žáka k činnostem a zájem o ně,

- estetické vnímání, přístup k uměleckému dílu a k estetice ostatní společnosti,

- v tělesné výchově s přihlédnutím ke zdravotnímu stavu žáka všeobecná tělesná zdatnost,

výkonnost a jeho péče o vlastní zdraví.

Výchovně vzdělávací výsledky se klasifikují podle těchto kritérií:

Stupeň 1 (výborný)

Žák je v činnostech velmi aktivní. Pracuje tvořivě, samostatně, plně využívá své osobní

předpoklady a podle požadavků osnov je velmi úspěšně rozvíjí v individuálních a kolektivních

projevech. Jeho projev je esteticky působivý, originální, procítěný, v hudební a tělesné výchově

přesný. Osvojené vědomosti, dovednosti a návyky aplikuje tvořivě. Má výrazně aktivní zájem o

umění, estetiku, brannost a tělesnou kulturu a projevuje k nim aktivní vztah. Úspěšně rozvíjí

svůj estetický vkus a tělesnou zdatnost.

Stupeň 2 (chvalitebný)

Žák je v činnostech aktivní, tvořivý, převážně samostatný na základě využívání svých osobních

předpokladů, které úspěšně rozvíjí v individuálním a kolektivním projevu. Jeho projev je

esteticky působivý a z hlediska požadavků osnov má jen menší nedostatky. Žák tvořivě aplikuje

osvojené vědomosti, dovednosti a návyky v nových úkolech. Má aktivní zájem o umění, o

estetiku a tělesnou zdatnost. V požadované míře si rozvíjí estetický vkus, brannost a tělesnou

zdatnost.

Stupeň 3 (dobrý)

Žák je v činnostech méně aktivní, tvořivý, samostatný a pohotový. Dostatečně nevyužívá svých

schopností v individuálním a kolektivním projevu. Jeho projev je málo působivý, dopouští se v

něm chyb. Jeho vědomosti a dovednosti mají četnější mezery a při jejich aplikaci potřebuje

pomoc učitele. Nemá dostatečný aktivní zájem o umění, estetiku a tělesnou kulturu. V

požadované míře nerozvíjí svůj estetický vkus a tělesnou zdatnost.

Stupeň 4 (dostatečný)

Žák je v činnostech málo aktivní a tvořivý. Rozvoj jeho schopností a jeho projev jsou málo

uspokojivé. Úkoly řeší s častými chybami. Vědomosti a dovednosti aplikuje jen se značnou

pomocí učitele. Projevuje velmi malou snahu a zájem o činnosti, dostatečně nerozvíjí svůj

estetický vkus a tělesnou zdatnost.

Stupeň 5 (nedostatečný)

Žák je v činnostech převážně pasivní. Rozvoj jeho schopností je neuspokojivý. Jeho projev je

povětšině chybný a nemá estetickou hodnotu. Minimální osvojené vědomosti a dovednosti

nedovede aplikovat. Neprojevuje zájem o práci a nevyvíjí úsilí rozvíjet svůj estetický vkus a

tělesnou zdatnost.

Zásady pro používání slovního hodnocení včetně předem stanovených kritérií

O slovním hodnocení výsledků vzdělávání žáků na vysvědčení rozhoduje ředitel školy se

souhlasem školské rady po projednání na pedagogické radě.

Třídní učitel po projednání s vyučujícími ostatních předmětů převede slovní hodnocení do

klasifikace nebo klasifikaci do slovního hodnocení v případě přestupu žáka na školu, která

hodnotí odlišným způsobem, a to na žádost této školy nebo zákonného zástupce žáka.

Je-li žák hodnocen slovně, převede třídní učitel po projednání s vyučujícími ostatních předmětů

slovní hodnocení do klasifikace pro účely přijímacího řízení ke střednímu vzdělávání.

U žáka s vývojovou poruchou učení rozhodne ředitel školy na základě žádosti zákonného

zástupce žáka o použití slovního hodnocení.

Výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných a nepovinných předmětech stanovených

školním vzdělávacím programem a chování žáka ve škole a na akcích pořádaných školou jsou v

případě použití slovního hodnocení popsány tak, aby byla zřejmá úroveň vzdělání žáka, které

dosáhl, zejména ve vztahu k očekávaným výstupům formulovaným v učebních osnovách

jednotlivých předmětů školního vzdělávacího programu, k jeho vzdělávacím a osobnostním

předpokladům a k věku žáka. Slovní hodnocení zahrnuje posouzení výsledků vzdělávání žáka v

jejich vývoji, ohodnocení píle žáka a jeho přístupu ke vzdělávání i v souvislostech, které ovlivňují

jeho výkon, a naznačení dalšího rozvoje žáka. Obsahuje také zdůvodnění hodnocení a

doporučení, jak předcházet případným neúspěchům žáka a jak je překonávat.

Zásady pro vzájemné převedení klasifikace a slovního hodnocení

Prospěch

Ovládnutí učiva:

1 - výborný

ovládá bezpečně

2 - chvalitebný

ovládá

3 - dobrý

v podstatě ovládá

4 - dostatečný

ovládá se značnými mezerami

5 - nedostatečný

neovládá

Myšlení:

1 - výborný

pohotový, bystrý, dobře chápe souvislosti, samostatný

2 - chvalitebný

uvažuje celkem samostatně

3 - dobrý

menší samostatnost v myšlení

4 - dostatečný

nesamostatné myšlení, pouze s nápovědou

5 - nedostatečný

odpovídá nesprávně i na návodné otázky

Vyjadřování:

1 - výborný

výstižné a poměrně přesné

2 - chvalitebný

celkem výstižné

3 - dobrý

myšlenky vyjadřuje ne dost přesně

4 - dostatečný

myšlenky vyjadřuje se značnými obtížemi

5 - nedostatečný

nedokáže se samostatně vyjádřit, i na návodné otázky odpovídá nesprávně

Celková aplikace vědomostí:

1 - výborný

užívá vědomostí a spolehlivě a uvědoměle dovedností, pracuje samostatně, přesně a

s jistotou

2 - chvalitebný

dovede používat vědomosti a dovednosti při řešení úkolů, dopouští se jen menších chyb

3 - dobrý

řeší úkoly s pomocí učitele a s touto pomocí snadno překonává potíže a odstraňuje chyby

4 - dostatečný

dělá podstatné chyby, nesnadno je překonává

5 - nedostatečný

praktické úkoly nedokáže splnit ani s pomocí

Aktivita, zájem o učení:

1 - výborný

aktivní, učí se svědomitě a se zájmem

2 - chvalitebný

učí se svědomitě

3 - dobrý

k učení a práci nepotřebuje větších podnětů

4 - dostatečný

malý zájem o učení, potřebuje stálé podněty

5 - nedostatečný

pomoc a pobízení k učení jsou zatím neúčinné

Chování:

1 - velmi dobré

Uvědoměle dodržuje pravidla chování a ustanovení vnitřního řádu školy. Méně závažných

přestupků se dopouští ojediněle. Žák je však přístupný výchovnému působení a snaží se své

chyby napravit.

2 - uspokojivé

Chování žáka je v rozporu s pravidly chování a s ustanoveními vnitřního řádu školy. Žák se

dopustí závažného přestupku proti pravidlům slušného chování nebo vnitřnímu řádu školy;

nebo se opakovaně dopustí méně závažných přestupků. Zpravidla se přes důtku třídního učitele

školy dopouští dalších přestupků, narušuje výchovně vzdělávací činnost školy. Ohrožuje svou

bezpečnost a zdraví nebo jiných osob.

3 - neuspokojivé

Chování žáka ve škole je v příkrém rozporu s pravidly slušného chování. Dopustí se takových

závažných přestupků proti školnímu řádu nebo provinění, že je jimi vážně ohrožena výchova

nebo bezpečnost a zdraví jiných osob. Záměrně hrubým způsobem narušuje výchovně

vzdělávací činnost školy. Zpravidla se přes důtku ředitele školy dopouští dalších přestupků.

Podrobnosti o komisionálních a opravných zkouškách

1. Žáci na daném stupni základní školy dosud neopakovali ročník a kteří na konci druhého

pololetí neprospěli nejvýše ze dvou povinných předmětů s výjimkou předmětů výchovného

zaměření, konají opravné zkoušky.

2. Opravné zkoušky se konají nejpozději do konce příslušného školního roku v termínu

stanoveném ředitelem školy. Žák může v jednom dni skládat pouze jednu opravnou zkoušku.

Opravné zkoušky jsou komisionální.

3. Žák, který nevykoná opravnou zkoušku úspěšně nebo se k jejímu konání nedostaví,

neprospěl. Ze závažných důvodů může ředitel školy žákovi stanovit náhradní termín opravné

zkoušky nejpozději do 15. září následujícího školního roku. Do té doby je žák zařazen do

nejbližšího vyššího ročníku, popřípadě znovu do devátého ročníku.

4. V odůvodněných případech může krajský úřad rozhodnout o konání opravné zkoušky a

komisionálního přezkoušení na jiné základní škole. Zkoušky se na žádost krajského úřadu

účastní školní inspektor.

Podrobnosti o komisi:

1. Komisi pro komisionální přezkoušení jmenuje ředitel školy; v případě, že je vyučujícím daného

předmětu ředitel školy, jmenuje komisi krajský úřad.

2. Komise je tříčlenná a tvoří ji:

a) předseda, kterým je ředitel školy, popřípadě jím pověřený učitel, nebo v případě, že

vyučujícím daného předmětu je ředitel školy, krajským úřadem jmenovaný jiný pedagogický

pracovník školy,

b) zkoušející učitel, jímž je vyučující daného předmětu ve třídě, v níž je žák zařazen, popřípadě

jiný vyučující daného předmětu,

c) přísedící, kterým je jiný vyučující daného předmětu nebo předmětu stejné vzdělávací oblasti

stanovené Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání.

3. Výsledek přezkoušení již nelze napadnout novou žádostí o přezkoušení. Výsledek přezkoušení

stanoví komise hlasováním. Výsledek přezkoušení se vyjádří slovním hodnocením nebo

stupněm prospěchu. Ředitel školy sdělí výsledek přezkoušení prokazatelným způsobem žákovi a

zákonnému zástupci žáka. V případě změny hodnocení na konci prvního nebo druhého pololetí

se žákovi vydá nové vysvědčení.

4. O přezkoušení se pořizuje protokol, který se stává součástí dokumentace školy.

5. Žák může v jednom dni vykonat přezkoušení pouze z jednoho předmětu. Není-li možné žáka

ze závažných důvodů ve stanoveném termínu přezkoušet, stanoví orgán jmenující komisi

náhradní termín přezkoušení.

6. Konkrétní obsah a rozsah přezkoušení stanoví ředitel školy v souladu se školním vzdělávacím

programem.

7. Vykonáním přezkoušení není dotčena možnost vykonat opravnou zkoušku.

Způsob získávání podkladů pro hodnocení:

1. Při celkové klasifikaci přihlíží učitel k věkovým zvláštnostem žáka i k tomu, že žák mohl v

průběhu klasifikačního období zakolísat v učebních výkonech pro určitou indispozici.

2. Hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování žáků pedagogickými pracovníky je

jednoznačné, srozumitelné, srovnatelné s předem stanovenými kritérii, věcné, všestranné,

pedagogicky zdůvodněné, odborně správné a doložitelné.

3. Podklady pro hodnocení a klasifikaci získávají vyučující zejména: soustavným diagnostickým

pozorováním žáků, sledováním jejich výkonů a připravenosti na vyučování, různými druhy

zkoušek (písemné, ústní, grafické, praktické, pohybové ...) kontrolními písemnými pracemi,

analýzou výsledků různých činností žáků, konzultacemi s ostatními vyučujícími a podle potřeby i

s psychologickými a zdravotnickými pracovníky.

4. Žák 2. až 5. ročníku musí mít z každého předmětu alespoň 3 známky za každé pololetí, z toho

nejméně jednu za ústní zkoušení. Známky získávají vyučující průběžně během celého

klasifikačního období. Klasifikační stupeň určí učitel, který vyučuje příslušný předmět.

V předmětu, ve kterém vyučuje více učitelů, určí výsledný stupeň za klasifikační období příslušní

učitelé po vzájemné dohodě. Nedojde-li k dohodě, stanoví se výsledný klasifikační stupeň

rozhodnutím ředitele školy po konzultacích s vyučujícími.

Není přípustné ústně přezkušovat žáky koncem klasifikačního období z látky celého tohoto

období.

Zkoušení je prováděno zásadně před kolektivem třídy, nepřípustné je individuální přezkušování

po vyučování v kabinetech. Výjimka je možná jen při diagnostikované vývojové poruše, kdy je

tento způsob doporučen ve zprávě psychologa.

5. Učitel oznamuje žákovi výsledek každé klasifikace, klasifikaci zdůvodňuje a poukazuje na

klady a nedostatky hodnocených projevů, výkonů, výtvorů. Po ústním vyzkoušení oznámí učitel

žákovi výsledek hodnocení okamžitě. Výsledky hodnocení písemných zkoušek, prací a

praktických činností oznámí žákovi nejpozději do 14 dnů. Učitel sděluje všechny známky, které

bere v úvahu při celkové klasifikaci, zástupcům žáka a to zejména prostřednictvím zápisů do

žákovské knížky současně se sdělováním známek žákům.

6. Kontrolní písemné práce a další druhy zkoušek rozvrhne učitel rovnoměrně na celý školní rok,

aby se nadměrně v určitých obdobích nenahromadily.

7. O termínu písemné zkoušky, která má trvat více než 25 minut, informuje vyučující žáky

dostatečně dlouhou dobu předem. Ostatní vyučující o tom informuje formou zápisu do třídní

knihy. V jednom dni mohou žáci konat jen jednu zkoušku uvedeného charakteru.

8. Učitel je povinen vést soustavnou evidenci o každé klasifikaci žáka průkazným způsobem tak,

aby mohl vždy doložit správnost celkové klasifikace žáka i způsob získání známek (ústní

zkoušení, písemné ...). V případě dlouhodobé nepřítomnosti nebo rozvázání pracovního poměru

v průběhu klasifikačního období předá tento klasifikační přehled zastupujícímu učiteli nebo

vedení školy.

9. Vyučující zajistí zapsání známek také do třídního katalogu a dbá o jejich úplnost. Do katalogu

jsou zapisovány známky z jednotlivých předmětů, udělená výchovná opatření a další údaje o

chování žáka, jeho pracovní aktivitě a činnosti ve škole.

10. Klasifikační stupeň určí učitel, který vyučuje příslušnému předmětu. Při dlouhodobějším

pobytu žáka mimo školu (lázeňské léčení, léčebné pobyty, dočasné umístění v ústavech, apod.)

vyučující respektuje známky žáka, které škole sdělí škola při instituci, kde byl žák umístěn; žák se

znovu nepřezkušuje.

11. Při určování stupně prospěchu v jednotlivých předmětech na konci klasifikačního období se

hodnotí kvalita práce a učební výsledky, jichž žák dosáhl za celé klasifikační období. Stupeň

prospěchu se neurčuje na základě průměru z klasifikace za příslušné období. Výsledná známka

za klasifikační období musí odpovídat známkám, které žák získal a které byly sděleny rodičům.

12. Případy zaostávání žáků v učení a nedostatky v jejich chování se projednají na pedagogické

radě, a to zpravidla k 15. listopadu a 15. dubnu.

13. Na konci klasifikačního období, v termínu, který určí ředitelka školy, nejpozději však 48

hodin před jednáním pedagogické rady o klasifikaci, zapíší učitelé příslušných předmětů číslicí

výsledky celkové klasifikace do třídního výkazu a připraví návrhy na umožnění opravných

zkoušek, na klasifikaci v náhradním termínu apod.

14. Zákonné zástupce žáka informuje o prospěchu a chování žáka: třídní učitel a učitelé

jednotlivých předmětů v polovině prvního a druhého pololetí; třídní učitel nebo učitel, jestliže o

to zákonní zástupci žáka požádají.

15. Informace jsou rodičům předávány převážně při osobním jednání na třídních schůzkách

nebo konzultačních hodinách, na které jsou rodiče písemně zváni. Rodičům, kteří se nemohli

dostavit na školou určený termín, poskytnou vyučující možnost individuální konzultace. Údaje o

klasifikaci a hodnocení chování žáka jsou sdělovány pouze zástupcům žáka, nikoli veřejně.

16. V případě mimořádného zhoršení prospěchu žáka informuje rodiče vyučující předmětu

bezprostředně a prokazatelným způsobem.

17. Pokud je klasifikace žáka stanovena na základě písemných nebo grafických prací, vyučující

tyto práce uschovávají po dobu, během které se klasifikace žáka určuje nebo ve které se k ní

mohou zákonní zástupci žáka odvolat - tzn. celý školní rok včetně hlavních prázdnin, v případě

žáků s odloženou klasifikací nebo opravnými zkouškami až do 30. 10. dalšího školního roku.

Opravené písemné práce musí být předloženy všem žákům a na požádání ve škole také

rodičům.

18. Vyučující dodržují zásady pedagogického taktu, zejména - neklasifikují žáky ihned po jejich

návratu do školy po nepřítomnosti delší než jeden týden, - žáci nemusí dopisovat do sešitů látku

za dobu nepřítomnosti, pokud to není jediný zdroj informací, - účelem zkoušení není nacházet

mezery ve vědomostech žáka, ale hodnotit to, co umí - učitel klasifikuje jen probrané učivo,

zadávání nové látky k samostatnému nastudování celé třídě není přípustné, před prověřováním

znalostí musí mít žáci dostatek času k naučení, procvičení a zažití učiva. Prověřování znalostí

učitel provádí až po dostatečném procvičení učiva.

19. Třídní učitelé jsou povinni seznamovat ostatní vyučující s doporučením psychologických

vyšetření, které mají vztah ke způsobu hodnocení a klasifikace žáka a způsobu získávání

podkladů. Údaje o nových vyšetřeních jsou součástí zpráv učitelů (nebo výchovného poradce)

na pedagogické radě.

20. Písemné práce se ukládají po dobu 2 let.

Způsob hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, vzdělávání cizinců:

1. Žákem se speciálními vzdělávacími potřebami je osoba se zdravotním postižením, zdravotním

znevýhodněním nebo sociálním znevýhodněním. Zdravotním postižením jsou pro účely

školských předpisů mentální, tělesné, zrakové nebo sluchové postižení, vady řeči, souběžné

postižení více vadami, autismus a vývojové poruchy učení nebo chování. Zdravotním

znevýhodněním jsou zdravotní oslabení, dlouhodobá nemoc nebo lehčí zdravotní poruchy

vedoucí k poruchám učení a chování, které vyžadují zohlednění při vzdělávání. Sociálním

znevýhodněním jsou rodinné prostředí s nízkým sociálně kulturním postavením, ohrožení

sociálně patologickými jevy, nařízená ústavní výchova nebo uložená ochranná výchova, nebo

postavení azylanta a účastníka řízení o udělení azylu na území České republiky.

2. Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami mají právo na vytvoření nezbytných podmínek při

vzdělávání i klasifikaci a hodnocení na obou stupních školy.

3. Při hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami se přihlíží k povaze postižení nebo

znevýhodnění. Vyučující respektují doporučení psychologických vyšetření žáků a uplatňují je při

klasifikaci a hodnocení chování žáků a také volí vhodné a přiměřené způsoby získávání

podkladů.

4. U žáka s vývojovou poruchou učení rozhodne ředitel školy o použití slovního hodnocení na

základě žádosti zákonného zástupce žáka.

5. Pro zjišťování úrovně žákových vědomostí a dovedností volí učitel takové formy a druhy

zkoušení, které odpovídají schopnostem žáka a na něž nemá porucha negativní vliv. Kontrolní

práce a diktáty píší tito žáci po předchozí přípravě. Pokud je to nutné, nebude dítě s vývojovou

poruchou vystavováno úkolům, v nichž vzhledem k poruše nemůže přiměřeně pracovat a

podávat výkony odpovídající jeho předpokladům.

6. Při způsobu hodnocení a klasifikaci žáků pedagogičtí pracovníci zvýrazňují motivační složku

hodnocení, hodnotí jevy, které žák zvládl. Při hodnocení se doporučuje užívat různých forem

hodnocení, např. bodové ohodnocení, hodnocení s uvedením počtu chyb apod.

Vyučující respektuje doporučené způsoby práce a hodnocení žáka, popsané ve zprávě o

psychologickém vyšetření. Volí takové způsoby prověřování znalostí žáka, ve kterých se co

nejméně projevuje zdravotní postižení (např. doplňování jevů místo diktátů, ústní zkoušení

místo písemných prací či naopak, zkrácený rozsah písemných prací...).

7. Klasifikace je provázena hodnocením, tj. vyjádřením pozitivních stránek výkonu, objasněním

podstaty neúspěchu, návodem, jak mezery a nedostatky překonávat.

8. Vzdělávání cizinců se provádí na základě § 20 zákona 561/2004 Sb. v platném znění. V

případě žáků cizinců se uplatňuje § 50 odst. 4: "Pokud se cizinec, který nemá trvalý pobyt na

území České republiky, neúčastní vyučování nepřetržitě po dobu nejméně 60 vyučovacích dnů a

nedoloží důvody své nepřítomnosti v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem,

přestává být dnem následujícím po uplynutí této doby žákem školy."

9. Všechna navrhovaná pedagogická opatření se zásadně projednávají s rodiči.

Hodnocení nadaných a individuálně vzdělávaných žáků:

1. Ředitel školy může mimořádně nadaného nezletilého žáka přeřadit do vyššího ročníku bez

absolvování předchozího ročníku. Podmínkou přeřazení je vykonání zkoušek z učiva nebo části

učiva ročníku, který žák nebo student nebude absolvovat. Obsah a rozsah zkoušek stanoví

ředitel školy.

2. Individuálně vzdělávaný žák koná za každé pololetí zkoušky z příslušného učiva, a to ve škole,

do níž byl přijat k plnění povinné školní docházky. Nelze-li individuálně vzdělávaného žáka

hodnotit na konci příslušného pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín, a

to tak, aby hodnocení bylo provedeno nejpozději do dvou měsíců po skončení pololetí. Ředitel

školy zruší povolení individuálního vzdělávání, pokud žák na konci druhého pololetí příslušného

školního roku neprospěl, nebo nelze-li žáka hodnotit na konci pololetí ani v náhradním termínu.

Poučení o povinnosti dodržovat školní řád (§ 22 odst. 1 písm. b), § 30 odst. 3 školského zákona)

1. Tento školní řád je zveřejněn na www.zsbrantice.cz, v písemné formě u ředitelny školy.

2. Žáci jsou prokazatelně seznámeni se školním řádem v třídnických hodinách prostřednictvím

třídních učitelů, zaměstnanci školy prostřednictvím ředitele školy či jím pověřené osoby.

Zákonní zástupci jsou prokazatelně informování o vydání a obsahu školního řádu na třídních

schůzkách.

Řád školy byl projednán a schválen na pedagogické radě dne 31. 8. 2017

Řád školy byl projednán a schválen školskou radou dne 31. 8. 2017

....................................................

Mgr. Jarmila Škrabalová

ředitelka školy

Příloha č.1: Postup školy při výskytu podezřelé látky a při podezření na užití omamné látky

žákem

Příloha č.2: Řád školní družiny

Příloha č. 1

Postup školy při výskytu podezřelé látky a při podezření na užití omamné látky žákem

V případě nálezu návykových látek (tabákových výrobků, alkoholu, omamné psychotropní látky

- OPL) postupuje škola následujícím způsobem:

1. Návykovou látku zabavíme, označíme datum nálezu, místo a čas, popř. osobu, u níž byla látka

nalezena, a uložíme na místě k tomu určeném (ředitelna) pro případ usvědčujícího důkazu.

2. Zabavenou látku nepodrobujeme žádnému testu ke zjištění její chemické struktury.

3. O nálezu je ihned informováno vedení školy.

4. O nálezu je sepsán stručný záznam i s vyjádřením žáka, u něhož byla látka nalezena (datum,

místo a čas nálezu, jméno žáka včetně podpisu). Zápisu a rozhovoru se žákem je přítomen ŘŠ,

VP popř. ZŘŠ.

5. Škola informuje zákonného zástupce žáka, v případě, že se jedná o OPL, informuje i Policii ČR.

6. V případě podezření, že některý z žáků má OPL u sebe, neprovádíme osobní prohlídku nebo

prohlídku jeho věcí - řešení spadá do kompetence Policie ČR.

7. Požití, přechovávání nebo distribuce alkoholu a omamné látky bude hodnoceno jako závažné

porušení školního řádu.

V případě konzumace návykových látek postupujeme takto:

1. Dodržujeme pravidla uvedena výše.

2. V případě podezření na intoxikaci žáka může škola provést orientační test na přítomnost

alkoholu, ale pouze na základě předem získaného souhlasu zákonného zástupce žáka.

3. V případě ohrožení na zdraví a životě zajistí škola nezbytnou pomoc a péči a volá lékařskou

službu první pomoci.

4. V případě, že žák není schopen pokračovat ve výuce, vyrozumí škola ihned zákonného

zástupce a vyzve jej, aby si žáka vyzvedl. Není-li zákonný zástupce dostupný, vyrozumí škola

orgán sociálně-právní ochrany dítěte a vyčká jeho pokynů.

5. V případě uživatelova zájmu nebo zájmu zákonných zástupců, poskytne škola informace o

možnostech odborné pomoci.

6. V opakovaných případech škola nahlásí tuto skutečnost orgánu sociálně-právní ochrany

dítěte.

V Branticích 28.8.2017

....................................................

Mgr. Jarmila Škrabalová

ředitelka školy

Příloha č.2

ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

1. Organizace

• do školní družiny se přijímají žáci 1. - 5.ročníku do počtu 30 dětí na jedno oddělení

• žáka do ŠD zapisují rodiče na začátku školního roku, popř. je-li volné místo i v průběhu

roku

• ukončení docházky v průběhu školního roku sdělí rodiče rovněž písemně

• na základě obecně závazné vyhlášky o příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních

nákladů MŠ, ŠD a školních klubů jsou rodiče povinni v řádném termínu zaplatit příspěvek

na částečnou úhradu nákladů ŠD. Příspěvek činí 80,- Kč měsíčně a platí se vždy do 15.

dne v měsíci. Neplacení příspěvku lze považovat za porušení Řádu ŠD a na základě toho

je možno dítě vyloučit ze ŠD.

• bez řádné omluvy ( písemně od rodičů nebo zákonného zástupce) nesmí dítě opustit

školní budovu

• na telefonické vyžádání nebudou děti uvolňovány ze ŠD

• žáky přebírá vychovatelka od učitelky

• žák šetří majetek ŠD, v případě záměrného poškození či ztráty hračky, rodiče nahradí

příslušnou částkou vzniklou škodu nebo provedou opravu

• děti se v prostorách ŠD a školy chovají slušně, zbytečně neběhají po chodbách a

schodištích, zbytečně se nezdržují v prostorách šaten a sociálních zařízení

• děti bez dovolení vychovatelky nesmějí opustit oddělení nebo místo, ve kterém je

prováděna výchovně vzdělávací činnost ( hřiště, park, kulturní středisko atd..)

• při hrubém porušení Řádu školní družiny může být dítě vyloučeno ze ŠD

2. Časový harmonogram

• provoz družiny: pondělí - pátek 6.00 - 7.45 hod. 11.50 - 16.00 hod.

• provoz ranní družiny začíná v 6.00 hod. Žák přichází nejkratší cestou, netoulá se.

• žák se přezuje a převleče v šatně a jde do učebny ŠD nebo do tělocvičny ( kde ten den

ranní družina probíhá).

• v 7.40 hod. odvádí vychovatelka děti do vyučování

• odpolední provoz začíná v 11.50 hod. převzetím dětí do jednotlivých oddělení ŠD

( popř. v 12.40 hod. dle času, kdy žáci končí vyučování, 5. ročník po skončení 6. vyuč.

hodiny přivádí na oběd a do ŠD vyučující a předá je vychovatelce )

• provoz končí v 16.00 hod.

• chtějí-li rodiče vyzvednout dítě dříve, pak učiní ihned po obědě, aby nenarušovali

program ŠD, není-li to možné, musí dřívější odchod ze ŠD projednat s vychovatelkou

předem.

3. Zájmové kroužky

• zájmové kroužky fungují v rámci ŠD nebo SVČ Méďa Krnov

• dítě, které se do kroužku přihlásí (na základě písemné přihlášky rodičů), je povinno

tento kroužek navštěvovat

• nemůže-li se dítě z jakéhokoli důvodu zúčastnit hodiny, musí donést vedoucí kroužku

písemnou omluvu od zákonných zástupců

• v případě, že žák nepracuje, ruší činnost ostatních dětí, může být z kroužku vyloučen

V Branticích dne 31.8.2017

....................................................

Mgr. Jarmila Škrabalová

ředitelka školy