DŮLEŽITÉ ODKAZY

Zřizovatelem ZŠ a MŠ Brantice je obec Brantice. Obec poskytuje finance na provoz a rozvoj vzdělávací instituce. Obec Brantice sousedí na severu s Hošťálkovy, na severovýchodě a východě s Krnovem, na jihu s Býkovem-Láryšovem a Lichnovem a na západě se Zátorem, Čakovou a Krasovem. Od okresního města Bruntálje vzdálena 14 km a od krajského města Ostrava 54 km. V obci žije přibližně 1 400 obyvatel (ČSÚ, 1. 1. 2018).

V oblasti školství zajišťuje odbor školství, kultury a sportu podmínky pro předškolní a základní vzdělávání a školní stravování na území města. Za tímto účelem statutární město Krnov zřizuje mateřské školy, základní školy a zařízení školního stravování ve formě samostatných příspěvkových organizací. Odbor školství, kultury a sportu mimo jiné vyhodnocuje a sumarizuje hospodaření těchto příspěvkových organizací a spolupracuje s Krajským úřadem Moravskoslezského kraje ve věci financování těchto škol a školských zařízení ze státního rozpočtu.

Moravskoslezský kraj registruje 476 mateřských škol (40 267 dětí)a 442 základních škol (101 518 žáků). Zřizovatelem základních škol byly obce, církev, soukromé osoby a Moravskoslezský kraj. Ve všech základních školách se ve všech ročnících vyučuje podle školních vzdělávacích programů zpracovaných v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání. Zřizovatelem těchto škol byly obce a soukromé osoby, které tak umožnily navštěvovat žákům základní školu v místě bydliště. 

Česká školní inspekce je zřízena od 1. ledna 2005 zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v návaznosti na § 7 odst. 3 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů. Česká školní inspekce je podřízená Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy. Je správním úřadem s celostátní působností, který je organizační složkou státu s účetní jednotkou. Tvoří ji ústředí se sídlem v Praze a 14 krajských inspektorátů se sídly v krajských městech. V čele stojí ústřední školní inspektor jmenovaný ministrem školství, mládeže a tělovýchovy. 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy bylo zřízeno nejvyšším rozhodnutím č. LXXI/34 Sb. ze dne 23. března 1848. Ministerstvo sídlilo ve Vídni a jeho působnost zahrnovala celé území tehdejší monarchie. Původní název ministerstva školství zněl Ministerstvo veřejného vyučování (Ministerium des öffentlichen Unterrichtes). O čtyři měsíce později, v červenci 1848, poté, co ministerstvo převzalo též záležitosti náboženské a církevní, byl jeho název změněn na Ministerstvo kultu a vyučování (Ministerium für Cultus und Unterricht). Tento název zůstal zachován až do roku 1918. V současné době je působnost ministerstva upravena zákonem České národní rady č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy ČR ve znění pozdějších předpisů. 

Městské informační a kulturní středisko Krnov (správa MIKS, programové a propagační oddělení, Muzeum Krnov a Středisko ekologické výchovy) sídlí na náměstí Míru 14, Krnov. MIKS má na starost veškeré kulturní dění v Krnově. Pod MIKS spadá kino Mír 70, městské divadlo, městské muzeum a koncertní síň sv. Ducha. 

Městská knihovna Krnov je příspěvkovou organizací města Krnova. Je veřejnou knihovnou s univerzálními knihovními fondy. Městská veřejná knihovna byla ve městě, kde do roku 1945 převládalo německy mluvící obyvatelstvo, otevřena v pátek 7. března 1947. Nově vybavený objekt s výrazně rozšířenými službami vítá návštěvníky od 16. 12. 2003. Hlavní budova knihovny na Soukenické ulici má tři patra, přístupná je hlavním vchodem z ulice anebo výtahem ze zahrady. Vstup je bezbariérový. Ve 3. patře hlavní budovy je studovna a oddělení regionálních služeb. Je zde také přístupná letní terasa. Ve 2. patře je dětské oddělení. V 1. patře je oddělení pro dospělé a také hudební oddělení. 

Historie Střediska volného času Krnov, p. o. sahá až do roku 1950, kdy byl v budově bývalého Střeleckého domu zřízen Dům pionýrů a mládeže. Zde měly děti prostor k zájmové činnosti, besedám, zábavě i hrám a tato tradice pokračuje až dosud. SVČ Krnov je školské zařízení a hlavním posláním je realizace volnočasových aktivit. Dětem, mládeži, ale i dospělým nabízí rozmanité možnosti, jak trávit svůj volný čas. Na dvou pracovištích a více než 14 místech v Krnově a okolí nabízíme 88 zájmových útvarů nejrůznějšího zaměření pro všechny věkové kategorie. Připravuje nejen výukové a herní programy pro školky a školy, ale rovněž různorodé akce pro veřejnost, včetně letních táborů.